Knowledge Transfer Experiments FAQs CRO

From SMART4ALL FAQ
Jump to navigation Jump to search

SMART4ALL Drugi otvoreni poziv za

Podnošenja prijava počinje: 15 Marta 2021, 00:00 CET

Rok za prijave je: 15 Jun 2021, 17:00 CET


Često postavljena pitanja


Šta je KTE?

KTE predstavlja Eksperimente transfera znanja (“Knowledge Transfer Experiments”). KTE je kratki, tromjesečni eksperimenti u kojima organizacija (malo i srednje preduzeće (MSP), start up i sl.) ima ulogu pošiljalaca i šalje jednog od svojih članova organizaciji-primaocu sa sjedištem u drugoj zemlji, sa ciljem da se time izvrši prenos određenog znanja koje je u vezi sa SMART4ALL tehnologijama i vertikalama. Korisnicima će biti ostavljeno na raspolaganje iznos do 8,000 EUR kojim bi se pokrili troškovi u vezi sa primjenom eksperimenta.


Ko se može prijaviti na drugi otvoreni poziv KTE?

Sledeće organizacije su podobne da učestvuju u ovom pozivu:

Univerziteti i druge akademske institucije

Mala i srednja preduzeća (MSP) i malo veća preduzeća, onako kako su definisana preporukom ЕУ 2003/361. Malo veća preduzeća su definisana kao organizacije koje imaju manje od 500 zaposlenih, a čiji je godišnji prihod ispod 100.000.000 EUR.

Integratori Sistema i/ili Snadbjevači tehnologija, tj. bilo koja vrsta organizacije koja je specijalizovana za transfer tehnologija ili sistemsku integraciju, služeći potrebama krajnjih korisnika, pod uslovom da se oni mogu podvesti u jednu od dvije prethodno navedene kategorije korisnikap>


Da li mogu dva akademska entiteta da se prijave na KTE otvoreni poziv?

Svaki SMART4ALL otvoreni poziv podrazumjeva postojanje barem jednog entiteta koji je MSP/Malo veće preduzeće i da je takvo preduzeće vodeći partner. Prema tome, dva akademska partnera ne mogu da podnesu prijavu zajedno.

KTE prijava može imati sledeće kombinacije partnera:

Pošiljalac Primalac
Akademija Industrija
Industrija Akademija
Industrija Industrija


Kako mogu naći partnera sa kojim ću zajedno da apliciram?

Posredstvom SMART4ALL Matchmaking & Partner Search Service (Usluga spajanja i nalaženja partnera) možete pristupiti SMART4ALL ekosistemu i to u vezi sa:

Spajanjem (Matchmaking), tehnoloških partnera kao i tehnoloških i biznis partera, na osnovu specifičnih potreba, ponuda i sveukupnih njihovih karakteristika. • Nalaženjem partnera (Partner search) za SMART4ALL otvorene pozive.


Da li ja mogu da se prijavim u slučaju da sam, usljed COVID-19 ograničenja, spriječen da putujem?

Da. Korisnicima kojima nije omogućeno da putuju usljed ograničenja prouzrokovanih COVID-19 virusom biće pružena mogućnost izbora da se dobijeni grant umanji i da u konačnici iznosi 6,000 EUR. U takvim slučajevima, transfer znaja tokom eksperimenta će se vršiti na daljinu (on line). Ovu odluku je moguće donijeti isključivo prije potpisivanja Ugovora o finansiranju (Sub-Grant Agreement (SGA). Pošto je SGA potpisan, promjene neće biti dopuštene i korisnik će morati da izvrši eksperiment onako kako je naznačeno u Ugovoru.


Da li mogu da se prijavim ako ne posjedujem kompaniju ili u slučaju da nisam član neke akademske/industrijske organizacije?

Ne, Vi morate biti vlasnik ili dio nekog pravnog lica kako biste sudjelovali u ovom KTE otvorenom pozivu. Vi morate biti dio osoblja, što znači:

Za akademske organizacije:

 • Mladi istraživač (Early-Stage Researcher (ESR)): istraživač bez doktorata, sa manje od 4 godine iskustva.
 • Stariji istraživač (Experienced Researcher (ER)): istraživač sa doktoratom i sa više od 4 godina iskustva.
 • Drugi istraživači (koji posjeduju master/magistraturu ili viši stepen) i koji su zaposleni u visoko-školskim obrazovnim institutima, istraživačkim infrastrukturama, neprofitnim organizacijama i dobrotvornim (naučnim) fondacijama i javnim istraživačkim centrima.

Za industrijske organizacije:

 • Menadžersko osoblje,
 • Tehničko osoblje,
 • Inovativno osoblje I,
 • Drugo osoblje


Da li mogu da se prijavim ukoliko sam saradnik ili jedan od partnera SMART4ALL?

Ne, aplikanti ne smiju imati nikakav stvarni ili potencijalni konflikt interesa tokom procesa selekcije grantova za SMART4ALL projekat ili njegove implementacije. Svi slučajevi konflikta interesa biće pojedinačno obrađivani.


Da li član/ica radnog tima aplikanta mora da tokom punog perioda trajanja eksperimenta boravi okviru sjedišta organizacije-domaćina ili može da provede samo dio istog u organizaciji-domaćinu?

Zbog prirode i kratkog vremena trajanja KTE eksperimenta, odabrani član radnog tima mora da provede tri mjeseca unutar prostorija organizacije-domaćina. Tražiće se dokaz o putovanju (dolazni i odlazni) u vidu avionskih, voznih i drugih kartata kojima se povrđuje međunarodni saobraćaj. S druge strane, oni korisnici koji, usljed ograničenja nametnutih KOVID-19, neće biti u stanju da putuju, moći će da odaberu opciju finansiranja u iznosu od 6,000 EUR i da na taj način eksperiment izvrše na daljinu (on line). Ova odluka se moće donijeti isključivo prije potpisivanja Ugovora (Sub-Grant Agreement – SGA). Pošto je SGA potpisan, promjene neće biti dozvoljene i korisnići će morati Ugovor da izvrše u skladu sa ugovornim odredbama.


Koju tehnologiju i vertikale podrazumjva SMART4ALL?

SMART4ALL se fokusira na CLEC, tj. nisko-naponske “computing” tehnologije koje se primjenjuju u okviru četiri SMART4ALL vertikale, određenih evropskim liderstvom i strateškim značajem, koje uključuju ali se ne iscrpljuju na sledeća SMART4ALL polja kompetencije (Vidjeti sumarni tabelarni prikaz ispod. Pun prikaz je dostupan u Vodiču za aplikantne (Guide for Appliants) koji je dostupan na vebsajtu projekta):

SMART4ALL VERTIKALE
S
M
A
R
T
4
A
L
L

C
O
B
L
A
S
T
I

K
O
M
P
E
T
E
N
C
I
J
A
DIGITALIZOVANI TRANSPORT DIGITALIZOVANA ŽIVOTNA SREDINA DIGITALIZOVANA POLJOPRIVREDA DIGITALIZOVANO BILO ŠTA
1. Zeleni transport
2. Pametna mobilnost
3. Podjeljena mobilnost (Shared mobility)
4. Robotika
5. Nove platforme za efikasno spajanje ponude i tražnje
6. Auto-moto elektronika
7. Autonomna vozila
8. Povezana vozila
9. “Streaming” transport preko “big-data”
10. Aeronautika i svemirske aplikacije
11. Transport i logistika
12. Mapiranje gradskog transporta
1. Pametne zgrade
2. Pametni domovi
3. Nadzor nad kritičnominrastrukutrom
4. Pametne bolnice
5. Nadzor nad zagađenjem vode
6. Pametne mreže
7. Energetski menadžment
8. Nadzor nad životnom sredinom
9. Bio-diverzitet
10. Nadzor nad divljim životnjama i životinjama u migraciji
11. Pametna industrija
12. Obrada podataka i vizualizacija podataka

1. Pametne farme
2. Poljoprivreda inspirisana vještačkom inteligencijom
3. Specifične aplikacije u vezi sa sajtovima zasnovanim na informacijama
4. Poljoprivreda koja je rukovđena tražnjom, održiva poljoprivreda
5. Mobilno bilje, zemljište i senzori životne sredne
6. Mreža senzora – EU nivo – prekogranično
7. Robotika polja i sistemi automacije
8. Poljoprivreda zasnovana na UAV agriculture, nadzor nad biljkama
9. Selektivna zaštita bilja
10. Zatvoreni ciklusi djubrenja
11. Sistemi podrške donošenja odluka u poljoprivredi
12. Prehrambreni sistemi sa nultom-energijom
13. Cirkularna ekonomija
14. Efikasnost Vode, Hrane i Energije (WEF)
15. Revalorizacija poljoprivrednih otpada
1. Interakcija između ljudi i mašina
2. Digitalna edukacija
3. Industrijska automatizacija
4. Mašinsko učenje
5. Tržišna inteligencija
6. Medicinske i zdravstvene aplikacije
7. Aktivno i zdravo starenje
8. Podrška ljudima sa smetnjama
9. Sajber bezbjednost
10. Data Mining i Big Data
11. Lična bezbjednost
12. 3D štampa
13. Agumentovana i virtuelna stvarnost
14. Audio i video obrada
15. Location-based tehnologije
16. Veb i mobilne aplikacije
17. Bežične mreže senzora
18. Kontrola prirodnih katastrofa
19. Digitalno kulturno nasljeđe
20. Telemedicina
21. Rehabilitacija, welness i fitness
22. E-commerce


Može li se konzorcijum prijaviti ukoliko je projektni predlog u vezi sa CLEC ali polje kompetencija aplikanata nije naznačeno u gorenavedenoj listi?

Da, možete da aplicirate pod uslovom da se Vaš predlog odnosi na CLEC i da dokažete da je u vezi sa jednom od gorenavedene četiri vertikale. Baš kao što je rečeno u uvodnoj rečenici, polje kompetencije se ne iscrpljuje na gorenavedenoj listi. Ona služi kao smjernica.


Da li se SMART4ALL odnosi i na KOVID-19? Kako?

SMART4ALL će posebnu pažnju posvetiti CLEC aplikacijama koje se odnose na upravljanje krizom prouzrokovanom KOVID-19 kao i svim aspektima života prije, tokom i poslije krize, posebno se fokusirajući na četiri vertikale koje smo opisali u okviru sedmog pitanja

U okviru drugog KTE otvorenog poziva, aplikacijama koje se odnose na trenutne i buduće problem prouzrokovane COVID-19, biće dodijeljen 1 dodatni poen na sveukupan rezultat, shodno objašnjenju pruženom u sekciji 4.2. Vodiča za aplikante (Guide for Applicants).


Iz kojih država mogu biti aplikanti koji se prijavljuju za SMART4ALL otvorene pozive?

Za Drugi KTE otvoreni poziv, mogu se prijaviti aplikanti iz sledećih država:

• Države članice Evropske Unije: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litvanija, Letonija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska.

• Zemlje pridružene Horizontu 2020 (one koje su potpisale sporazum sa EU u skladu sa članom 7. Uredbe o Horiznotu 2020): najnovije informacije o tome koje su zemlje pridružene ili su u procesu pridruživanja Horizontu 2020 mogu se naći na: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf

• Bilo koja druga država jugoistočne Evrope (SEE) koja nije gore navedena, ali je uključena u Aneks A Programa rada H2020.

• Ujedinjeno Kraljevstvo.

Uz to, budući da je jedan od ciljeva SMART4ALL projekta podržati digitalnu transformaciju prije svega u onim evropskim zemljama koje su nedovoljno zastupljene u evropskim šemama finansiranja i prekograničnim eksperimentima, konzorcijumi koji uključuju najmanje jednog člana iz jedne od navedenih zemalja Jugoistočne Evrope smatraće se prioritetnim: Albanija , Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Mađarska, Kosovo, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Srbija.

Predlozima koji u svoj konzorcijum uključuju najmanje 1 člana iz regiona Jugoistočne Evrope biće dodijeljen 1 dodatni poen na ukupni rezultat.


Može li konzorcijum čija su oba člana entiteti iz iste podobne države da se prijavi?

Ne može. KTE kao i svi SMART4all eksperimenti moraju biti prekograničnog karaktera. U slučaju KTE-a, članovi konzorcijuma koji se prijavljuje moraju biti iz dvije različite zemalje koje su određene kao podobne za ovaj projekat.


Može li konzorcijum ili član konzorcijuma da podnese više od jedne prijave?

Svaki pravno lice će biti u stanju da se prijavi za Drugi KTE otvoreni poziv u onoliko konzorcijuma u koliko ono želi. U slučaju da se odabere više KTE za finansiranje, pravno lice može poslati člana svog radnog tima da boravi u instituciji domaćina samo u sklopu jednog KTE-a, a ne više njih.


Šta mora sadržati aplikaciona forma za KTE otvoreni poziv?

Projektni predlozi se moraju predati kroz aplikacionu formu putem SMART4ALL mikrosajta: https://smart4all-2nd-kte.fundingbox.com

Aplikacije predate na bilo koji drugi način se neće uzimati u obzir prilikom dodjele finansiranja.

Od svih podnosilaca zahtjeva će se zatražiti da prihvate Obrazac o informisanoj saglasnosti (Informed consent form) - kako bi mogli predati cijelu prijavu.

Projektni predlozi koji se podnose putem mrežne platforme sadržaće sledeće djelove:

● Kontakt informacije

● Informacije o partneru br. 1: organizacija-POŠILJALAC

● Informacije o partneru br. 2: organizacija-DOMAĆIN

● Profil člana osoblja iz organizacije-POŠILJAOCA

● Ključni podaci o KTE

● Opis KTE-a

 • o (boduje se) IZVRSNOST
 • o (boduje se) UTICAJ
 • o (boduje se) PRIMJENA

● Rješenja vezana za Covid-19

● Etička pitanja, zaštita podataka i privatnost

● Pitanja u statističke svrhe

● Deklaracija o časti i odsustvu sukoba interesa – mora se prihvatiti

● Obrazac o informisanom pristanaku – mora se prihvatiti

● Obrada ličnih podataka - prihvatanje klauzule o informacijama

Dodatni materijal, koji nije uključen i posebno zatražen u onlajn prijavnom obrascu, neće se uzimati u obzir prilikom ocjene predloga. Podaci koji nisu obuhvaćeni predlogom neće biti uzeti u obzir. Konzorcijum SMART4ALL ulaže sve napore kako bi svi dostavljeni podaci bili povjerljivi, međutim da bi se izbjegla sumnja, podnosilac aplikacije je isključivo odgovoran da istakne koje informacije smatra za naročito povjerljive i osjetljive.

Podnosiocima aplikacije se toplo preporučuje da ne čekaju poslednji trenutak da podnesu projektni predlog. Ako predlog ne stigne na vrijeme iz bilo kog razloga, uključujući i olakšavajuće okolnosti, predlog će biti odbijen.

Podnosioci aplikacije su jedini odgovorni za provjeru ispunjenosti obrasca. Podaci koji nisu uključeni u obrazac neće se uzimati u obzir prilikom ocjenjivanja, bez obzira na razlog zbog kojeg oni nisu navedeni.


Koji vremenski period je potreban da bi se popunila prijava?

Da biste uspješno popunili prijavni obrazac, vjerovatno će Vam biti potrebno 1-2 dana pisanja, ali pretpostavljamo da se Vaš tim sastoji od članova specijalizovanih u relevantnim oblastima, što će vam omogućiti da prijavu podijelite na odgovarajuće djelove koje će svaki od članova tima efikasno savladati. Moći ćete da dodate saradnike u svoju aplikaciju tako da svaki član tima može da se uhvati u koštac sa svojim područjem prijave i da na taj način ubrzate proces.

S obzirom na to da su utvrđena određena ograničenja u vidu broja znakova koji se mogu unijeti u svakom od odeljaka onlajn obrasca za prijavljivanje, savjetujemo Vam da svoju aplikaciju usredsredite na informacije koje, imajući u vidu izazove i domene obuhvaćene ovim otvorenim pozivom, smatramo relevantnim.

Takođe Vam preporučujemo da postupak podnošenja započnete dosta prije isteka roka kako biste izbjegli eventualno kašnjenje u podnošenju projektne prijave.


Koji je rok u kojem moram podnijeti moju prijavu?

Prijave moraju biti podnijete u okviru roka objavljenog u otvorenom pozivu, odnosno prije njegovog isteka. Samo one prijave koje su podnijete prije isteka roka će biti prihvaćene. Poslije isteka roka, nijedan dodatak ili izmjena na podnijetim aplikacijama neće biti uzeta u obzir.

Rok za apliciranje u sklopu Drugog KTE otvorenog poziva je 15 Jun 2021 (17:00 CET).


Šta je proces selekcije i koliko dugo traje?

Proces selekcije je prikazan na sledećoj shemi:

S4a.png

Opšta provjera podobnosti:

Predlog će se smatrati podobnim prilikom ocenjivanja ako ispunjava sledeće uslove:

● obrazac onlajn predloga je popunjen shodno upustvima,

● predlog je podnijet u okviru roka navedenog u tekstu otvorenog poziva i

● ispunjeni su kriterijumi podobnosti navedeni u odeljku 3.

Predlozi koji ne ispunjavaju sve uslove neće se uzeti u razmatranje.

Eksterno vrednovanje

Predlozi će se ocenjivati prema sledećim kriterijumima:

IZVRSNOST, UTICAJ i PRIMENA. Pogledajte više detalja u odeljku 4.2 Vodiča za aplikante.

Faza usaglašavanja

Na sastanku usaglašavanja će se odabrati predlozi kojima je dodeljena finansijska podrška.

Formalna odluka

Formalna odluka o dodijeli granta podrazumjeva potpisivanje SMART4ALL sporazuma o finansiranju. Da bi to učinili, od izabranih kandidata će se tražiti da dostave dokumente u vezi sa svojim formalnim statusom u rokovima koji će im biti naznačeni (za detalje pogledajte naš dokument sa čestim pitanjima). Ako izabrani aplikant ne dostavi tražene dokumente na vrijeme, bez jasnog i razumnog opravdanja, on će biti isključen iz dalje formalne pravne procjene. U slučaju da član konzorcijuma podnosioca prijave odbije da potpiše ugovor o finansiranju, predlog će biti isključen iz finansijske podrške. U slučaju jednog od pomenutih slučajeva, sledeća rangirana aplikacija preuzeta sa Rezervne liste prvoplasiranih predloga, zamijeniće izuzeti nakon formalnog sastanka Odbora za izbor.

Komunikacija nakon evaluacije

Aplikanti će biti obaviješteni o rezultatima nakon završetka ocjenjivanja i donošenja konačnih odluka. Aplikanti čiji su projektni predlozi odbijeni, dobiće e-poštu sa naznačenim razlozima za odbijanje.


Da li svi kriterijumi imaju isti značaj prilikom ocjenjivanja?

Svaki evaluator će rangirati projektne prijave na način što će svaki od kriterijuma vrednovati u rasponu između 0 i 5 peona, čime će se razviti individualni evulacioni izvještaj. Konačan rezultat će se obračunati kao ponderisana suma pojedinačnih ocjena izdatih od strane evaluatora.

Prijave koje uključuju najmanje 1 člana iz regiona Jugoistočne Evrope u svoj konzorcijum, dobiće 1 dodatni poen na ukupan rezultat (koji će biti obračunat sabiranjem tri indivudalna kriterijuma).

Značaj svakog od kriterijuma prilikom određivanja konačnog rangiranja:

Kriterijum Vrijednost bodovanja Ponder Ponderisana vrijednost
Izvrsnost 3 1 3
Uticaj 3 1.5 4.5
Primjena 3 1 3
Uključenje partnera iz Jugoistočne Evrope 1 poen
COVID-19 rješenja 1 poen

Ukoli više aplikacija bude vrednovano istim brojem poena, konačno rangiranje će se izvršiti primjenom sledećeg kriterijuma, po redosledu:

 • Broj partnera iz Jugoistočne Evrope u konzorcijumu
 • Rezultat primjenjivosti
 • Rezultat izvrsnosti i
 • Rezultati uticaja


Koji su troškovi opravdani u okviru KTE? Da li moramo da ih opisujemo u okviru predloga?

Ukupna finansijska podrška po KTE uključuje samo sledeće oblike troškova:

 • Plate ili radnu snagu osoblja potrebnog za sprovođenje datog KTE eksperimenta.
 • Potrebne troškove za putovanja, smeštaj i dnevnice članove osoblja organizacije-pošiljaoca koji se šalju organizaciji-domaćinu (primenljivo samo na one konzorcijume koji konkurišu za finansijsku podršku od 8.000 EUR).
 • Troškovi socijalnog osiguranja koje plaća organizacija domaćin.
 • Zahtjevi za institucionalnim okruženjem (aranžman ugošćavanja, infrastruktura).

Finansijska podrška nadoknađuje 100% opravdanih troškova izabranih aplikanata u slučaju kada su neprofitna pravna lica (univerziteti i drugi akademski instituti) i 70% prihvatljivih troškova aplikanata koji su profitna pravna lica (MSP ili nešto veća preduzeća). Međutim, ove stope naknade su već uzete u obzir prilikom obračuna paušalnog iznosa i neće uticati na stopu raspodjele među partnerima, u skladu sa odredbom 2.7 Vodiča za aplikante.


Da li će svaki član konzorcijuma dobiti sredstva za koja aplicira?

Svako od izabranih aplikanata će potpisati pod-grantni ugovor (Sub-Grant Agreement) sa SMART4ALL konzorcijumom. Sredstva koja će biti dodijeljena shodno ovom Ugovoru će biti izdvojena direktno iz srestava evropskog projekta SMART4ALL i u tom smislu predstavljaju namjenska sredstva čiji je vlasnik Evropska Komisija.

Kao što je već naznačeno, konzorcijum uživa slobodu da raspolaže dodijeljenim sredstvima između dva naznačena partnera. Ipak, grant će biti isplaćen samo Vodećem partneru, koji će istovremeno biti odgovoran za njegovu raspodjelu unutar konzorcijuma.


Kada ćemo dobiti sredstva?

SMART4ALL će se izvršriti uplate vodećim partnerma KTE poziva na osnovu dostavljene prijave i odobrenja izdatog od strane SMART4ALL Nadzornog Odbora:

Dostave Rok za podnošenje Sledovanje (% paušalnog iznosa)
Početni izvještaj 15 dana posle potpisivanja pod-grantnog ugovora (Sub-Grant Agreement)
50.0
Završni izvještaj Kraj 3. mjeseca 50.0

Početni izvještaj (The Inception Report) predstavljaće individualni nadzorni plan, koji će izabrani aplikanti morati da definišu zajedno sa mentorima koji će im biti dodijeljeni po potpisivanju pod-grantni ugovor (sub-grant agreement).

Individualni plan mentorstva uključuje :

 • ehnički i poslovni plan sa ključnim indikatorima performansi (KPI) koji se morau ispuniti tokom trajanja eksperimenta.
 • Obrazac konačnog izvještaja.


Da li će konzorcijum koji dobija sredstva preko KTE moći da se prijavi za sledeće otvorene pozive SMART4ALL programa?

Da. Svaki konzorcijum ili član konzorcijuma će moći da se prijavi i dobije sredstva iz sledećih SMART4ALL otvorenih poziva, uključujući i sledeće KTE otvorene pozive.

Jedino ograničenje je to što će jedna organizacija moći da zatraži svekupuno maksimalno 100,000 EUR.


Da li se “de minimis” pravilo primenjuje na KTE? Postoje li dodatna ograničenja u pogledu finansiranja?

Ne. “De minimis” pravilo se ne odnosi na KTE, niti na ostale SMART4ALL otvorene pozive.

Ipak, u skladu sa pravilima Evropske Komisije, finansijska podrška neće biti dodijeljena pojedinačnim pravnim licima koja su već primila više od 100,000 EUR posredstvom otvorenih poziva H2020 I4MS https://i4ms.eu kao i SAE projekata https://smartanythingeverywhere.eu.

Ovo ograničenje se ne odnosi na bilo koju kontribuciju Evrospke Komisije koja Vaša organizacija u svojstvu korisnika dobija ili je dobila u okviru projekata koji su finansirani od strane EU (EP7 ili H2020). Učešće u svojstvu korisnika u okviru ovih EU-finansiranih projekata nema utiče na mogućnost učešća na SMART4ALL otvorene pozive.


Koji je raspored otvorenih poziva i faza evalucije?

Description Indicative Days
Drugi KTE otvoreni poziv, početak 15 Mart 2021 u 00:00 CET
Drugi KTE otvoreni poziv, rok za prijave 15 Jun 2021 u 17:00 CET
Drugi KTE otvoreni poziv, vrednovanje i izbor Jun-Jul 2021
Sastanak usaglašavanja Avgust 2021
Komuniciranje rezultata Avgust 2021
Početak eksperimenta Početak Oktobra 2021
Kraj eksperimenta Kraj Decembera 2021


Koja vrsta podrške će biti dostupna prilikom pripremanja prijave?

Vodič za aplikante predstavlja glavni referentni document. On pruža detaljne informacije u pogledu uslova ocjenjivanje i procesa selekcije.

Za dalje informacije u vezi sa otvorenim pozivom kao i u slučaju postojanja bilo kakvih sumnji u pogledu podobnosti aplikanta, napomena o istom mora biti naznačena u aplikacionoj formi, dok u slučaju da se suoče sa bilo kakvim tehničkim smetnjama ili problemima prilikom apliciranja, molimo vas da kontaktirate SMART4ALL Helpdesk preko mejl-adrese helpdesk@smart4all-project.eu

Helpdesk će takođe biti dostupan preko FundingBox onlajn prostora na adresi: https://spaces.fundingbox.com/spaces/smart4all-helpdesk