Knowledge Transfer Experiments FAQs rnm

From SMART4ALL FAQ
Jump to navigation Jump to search

SMART4ALL Втор Oтворен Pовик

Поднесувањето апликација започнува на: 15 март 202 1 , 00:00 часот по ЦЕВ

Рокот за доставување е: 15 јуни 2021, 18:00 CEST


Најчесто поставувани прашања


Што представува KTE?

KTE представува експерименти за пренос на знаење (Knowledge Transfer Experiments). KTE е краток 3-месечен стаж експеримент каде што една организација испраќач ќе испрати член на персоналот до организацијата-домаќин со седиште во друга земја, со цел да се пренесат одредени сознанија поврзани со технологии и вертикали од SMART4ALL . На корисниците ќе им се обезбеди до 8000 евра за покривање на додатокот за мобилност за спроведување на стажирањето.


Кој може да се пријави на Вториот отворен повик на KTE?

Следниве видови на организации имаат право да учествуваат на повикот:

● Универзитети и други академски институции.

● МСП и малку поголеми компании , како што е дефинирано во препораката на ЕУ 2003/361. Малку поголемите компании се дефинирани соодветно како организации со број на персонал под 500 вработени и промет под 100 милиони евра.

● Системски интегратори и/или Даватели на технологија , односно кој било вид на организација специјализирана за трансфер на технологија или системска интеграција, која служи за потребите на крајните корисници, под услов тие да бидат категоризирани во еден од двата претходни типа на корисници..


Дали можат два академски субјекти да аплицираат на Отворен повик на KTE?

Секој SMART4ALL отворен повик бара, барем еден субјект да биде МСП / Малку поголема компанија и дека овој субјект е водечки партнер . Затоа, двa академски субјекти не можат да аплицираат заедно.

Можните комбинации се:

Испраќач Домаќин
Академски Индустриски
Индустриски Академски
Индустриски Индустриски


Како да најдам партнер за пријавување?

Преку SMART4ALL услугата Matchmaking & Partner Search Service имате пристап до екосистемот SMART4ALL за:

Одговарање меѓу технолошки партнери, како и помеѓу технолошки и деловни страни, засновани врз специфични барања, понуди и карактеристики.

Пребарување партнер за SMART4ALL отворени повици.


Дали сè уште можам да аплицирам ако не можам да патувам поради ограничувањата од Ковид-19?

Да, корисниците кои не можат да патуваат поради ограничувањата на Ковид-19, ќе имаат можност да го променат износот на финансиската поддршка на паушал до 6.000 евра. Во овие случаи, експериментот може да се изврши од далечина. Оваа одлука може да се донесе само пред потпишувањето на Договорот за под-грант (СГА). По потпишувањето на СГА, нема да бидат дозволени никакви промени и корисникот ќе мора да го спроведе експериментот според договорот.


Може ли да аплицирам ако немам компанија или не сум член на персоналот на која било академска / индустриска организација?

Не, мора да поседувате или да бидете дел од правен ентитет за да се пријавите на овој отворен повик на KTE . Вие мора да бидете член на персоналот, што значи:

За академска организација:

 • Истражувач во рана фаза (ESR): истражувач без наслов доктор на науки или со искуство помалку од 4 години;
 • Искусен истражувач (ЕР): истражувач со завршени студии доктор на науки или повеќе од 4 години искуство
 • Друг истражувач (магистриран или повисок) вработен во трети ниво на институти за образование, истражувачки инфраструктури, непрофитни организации и добротворни (научни) фондации и јавни истражувачки центри

За индустриска организација:

 • Менаџерски персонал
 • Технички персонал
 • Персонал за иновации (т.е. Интернет технолози)
 • Друг персонал


Може ли да аплицираат ако сум соработник на еден од партнерите на конзорциумот SMART4ALL?

Не, кандидатите не треба да имаат никаков вистински или / и потенцијален судир на интереси со процесот за селектирање на SMART4ALL и во текот на целата програма за стажирање. Сите случаи на судир на интереси ќе се проценуваат еден по еден.


Дали членот на персоналот треба да го помине целото времетраење на стажирањето во просториите на организацијата домаќин или може тој / таа да помине извесно време во организацијата што ја испраќа?

По својата природа и краткото времетраење, членот на персоналот треба да ги помине 3-те месеци во просториите на организацијата домаќин. Ќе биде потребен доставување доказ за патувањет (излезни и влезни), во форма на билети за летови, возови или други средства за меѓународен превоз. Сепак, корисниците кои не можат да патуваат поради ограничувањата од Ковид-19 ќе имаат можност да го променат износот на финансиската поддршка на паушал до 6.000 евра и да го извршат експериментот од далечина. Оваа одлука може да се донесе само пред потпишувањето на Договорот за под-грант (СГА). По потпишувањето на СГА, нема да бидат дозволени никакви промени, а корисникот ќе мора да го спроведе експериментот според договорот.


Која е технологијата и вертикалите зад SMART4ALL?

SMART4ALL се фокусира на CLEC, т.е. нискоенергетски компјутерски технологии применети во четири SMART4ALL вертикали со европско лидерство и стратешко значење, вклучително и не ограничувајќи се на следните полиња за компетенции SMART4ALL (видете сумирана табела подолу, а целата е достапна во Водичот за апликанти) :

SMART4ALL ВЕРТИКАЛИ
S
M
A
R
T
4
A
L
L

О
БЛ
АС
Т
И

Н
А

К
О
М
П
Е
Т
Е
Н
Т
Н
О
С
Т
ДИГИТАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ ДИГИТАЛИЗИРАНА СРЕДИНА ДИГИТАЛИЗИРАНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА СЕ
1. Зелен транспорт
2. Паметна подвижност
3. Заедничка мобилност
4. Роботика
5. Нови платформи за ефикасно снаоѓање побарувачка и понуда
6. Автомобилска електроника
7. Автономни возила
8. Поврзани возила
9. Насочување на транспортот со употреба на големи податоци
10. Аеронаутика и вселенски апликации
11. Транспорт и логистика
12. Мапирање на градски транспорт
1. Паметно градење
2. Паметни куќи
3. Критичен мониторинг на инфраструктурата
4. Паметни болници
5. мониторинг на загадувањето на водата
6. Паметни мрежи
7. Управување со енергијата
8. Мониторирање/ Следење на животната средина
9. Биоразновидност
10. Следење диви / миграциски видови на животињи
11. Паметна индустрија
12. Обработка на податоци и визуелизација на податоци
1. Паметно земјоделство
2. Земјоделството инспирирано од АИ
3. Специфични Апликации засновани на информации за локацијата
4. Побарувачката управувано и одржливо земјоделство
5. Подвижни сензори за растенија, почва и околина
6. сензор мрежи - ЕУ широк - прекугранична
7. Теренски роботика и системи за автоматизација
8. UAV врз земјоделството и фабрика за следење
9. Селективна заштита на растенијата
10. Затворени циклуси на хранливи материи
11. Системи за поддршка на одлуки во земјоделство
12. Нула-енергетски системи на храна
13. Кружна економија
14. Ефикасност на вода, енергија и храна (СЕФ)
15. Ревалоризација на земјоделски отпад
1. Интеракција човек- машина
2. Дигитално образование
3. Индустриска автоматизација
4. Машинско учење
5. Интелигенција на пазарот
6. Медицински и здравствени апликации
7. Активно и здраво стареење
8. Поддршка за инвалидни лица
9. Сајбер безбедност
10. Рударство на податоци и големи податоци
11. Лична безбедност
12. Адитив Производство (3D печатење)
13. Зголемена и виртуелна реалност
14. Аудио / видео обработка
15. Технологии засновани на локација
16. Веб и мобилни апликации
17. Безжични мрежи на сензори
18. Управување сокатастрофи
19. Дигитално наследство
20. Телемедицина
21. Рехабилитација, добросостојба, фитнес
22. Е-трговија


Може ли мојот конзорциум да аплицира ако мојот предлог е за CLEC, но нашето поле за компетентност не е вклучено во претходната листа?

Да, можете да аплицирате, под услов вашиот предлог да биде насочен кон CLEC и да докажете дека се однесува на една од четирите вертикали. Како што споменавме во воведната реченица, горенаведената листа не се преправа дека ги ограничува полињата за компетентност, таа е само список као водич.


Дали SMART4ALL ќе адресира КОВИД-19? Како?

SMART4ALL ќе посвети посебно внимание на апликациите на CLEC кои ја олеснуваат кризата во управувањето со COVID-19 и сите аспекти на животот пред, за време и по таквата криза, фокусирајќи се на четирите вертикали опишани во прашањето 7.

Во овој втор отворен повик на KTE, на предлозите што се однесуваат на тековните и идните проблеми што произлегуваат од кризата COVID-19 ќе им се даде 1 дополнителен поен на вкупниот резултат, како што е објаснето во делот 4.2 од Водичот за апликанти.


Кои земји се подобни за SMART4ALL?

За овој отворен повик на KTE, следните земји ќе бидат подобни:

• земјите-членки на Европската унија: Австрија, Белгија, Бугарија, Хрватска, Кипар, Чешка, Данска, Естонија, Финска, Франција, Германија, Грција, Унгарија, Ирска, Италија, Латвија, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Полска , Португалија, Романија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска.

• земјите поврзани со Хоризонт 2020 (оние што потпишаа договор со Унијата, идентификуван во член 7 од регулативата Хоризонт 2020): најновите информации за тоа кои земји се поврзани или во процес на асоцијација со Хоризонт 2020 може да се најдат на: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf

• Секоја друга земја од Југоисточна Европа (ЈИЕ) која не е наведена погоре, но е вклучена во Анекс А на Програмата за работа H2020.

• Обединетото Кралство.

Дополнително, бидејќи една од целите на SMART4ALL е поддршка на дигиталната трансформација во главно европски земји се подзастапени во европските шеми за финансирање, преку прекугранични експерименти, ќе се даде приоритет на конзорциумите со најмалку една членка од една од земјите на ЈИЕ : Албанија , Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Грција, Унгарија, Косово, Молдавија, Црна Гора, Северна Македонија, Романија, Словачка, Словенија и Србија.

На предлозите што вклучуваат најмалку 1 член на регионот на ЈИЕ во нивниот конзорциум ќе им се даде 1 дополнителен поен на вкупниот резултат.


Дали конзорциумот може да аплицира ако двата ентитета се од иста земја со подобност?

Не, KTE и целиот SMART4ALL експеримент ќе бидат прекугранични. Во случајот на КТЕ, двете членки на апликантните конзорциуми мора да бидат од две различни земји во списокот на земји со подобност.


Дали може конзорциум или член на конзорциумот да поднесе повеќе од една апликација?

Секое правно лице ќе може да се пријави на вториот Отворен повик на KTE во онолку конзорциуми колку што посакуваат, но членот на персоналот што треба да биде испратен во организацијата домаќин може да биде дел само од еден конзорциум.


Што вклучува формуларот за апликација на Отворениот повик на KTE?

Предлозите треба да се достават преку SMART4ALL микро-страницата: https://smart4all-2nd-kte.fundingbox.com

Апликациите поднесени со какви било други средства нема да бидат разгледани за финансирање.

Од сите апликанти ќе биде побарано да го потврдат образецот за информирана согласност - со цел да ја достават целата апликација.

Предлозите - поднесени преку онлајн платформа - ќе ги вклучуваат следниве делови:

● Информации за контакт

● Информации за партнерот бр. 1: Организација за испраќање

● Информации за партнерот бр. 2: Организација ДОМАЌИН

● Профил за членот на персоналот од организацијата ИСПРАЌАЧ

● KTE клучи податоци

● Опис на KTE

 • o (Поени) ОДЛИЧНОСТ
 • o (Поени) ВЛИЈАНИЕ
 • o (Поени) ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

● Решенија поврзани со Covid-19

● Етички прашања, заштита на податоците и приватност

● Прашања за статистички цели

● Декларација за чест и отсуство на судир на интереси - прифаќање

● Формулар за информирана согласност - прифаќање

● Обработка на лични податоци - прифаќање на клаузула за информации

Дополнителен материјал, кој не е вклучен и специфично побаран во образецот за апликација преку Интернет, нема да се разгледува за проценка на предлозите. Податоците што не се вклучени во предлогот нема да бидат земени во предвид. Конзорциумот SMART4ALL вложува максимални напори да ги чува сите доставувани податоци доверливи; сепак, за да се избегне сомнеж, барателот е единствено одговорен да ги посочи своите доверливи информации како такви.

Апликантите се препорачува да не чекаат во последен момент за да го достават предлогот. Неуспехот на предлогот да стигне на време од која било причина, вклучително и олеснителни околности, ќе резултира во одбивање на предлогот.

Апликантите се единствени одговорни за проверка на комплетноста на образецот. Податоците кои не се вклучени во формуларот нема да бидат земени предвид при проценката, без оглед на причината да не бидат вклучени.


Колку време е потребно да се пополни апликацијата?

За успешно да го пополните формуларот за апликацијата, веројатно ќе ви требаат 1-2 дена пишување, но ние замислуваме дека вашиот тим е составен од членови специјализирани во нивната област на експертиза така што можете пристапите “подели и освои”. Beе можете да додадете соработници на вашата апликација, така што секој член на тимот може да се справи со нивната област на самата апликација и ќе завршите побрзо.

Имајќи предвид дека се утврдени специфични ограничувања на карактерот во секој дел од образецот за апликација преку Интернет, ве охрабруваме да ја одржувате вашата апликација фокусирана на бараната информација имајќи ги предвид предизвиците и домените опфатени со овој отворен повик.

Исто така препорачуваме да го започнете процесот на доставување доста пред крајниот рок за да избегнете околности од последен момент.


Кога е крајниот рок за поднесување на мојата апликација?

Апликациите треба да се достават до времето на затворање и датумот објавен на отворениот повик. Само предлозите поднесени пред крајниот рок ќе бидат прифатени. По затворањето на повикот, нема да бидат земени предвид додатоци или измени на примените предлози.

Крајниот рок за овој повик е 15 јуни 2021 година (18 : 00 CEST).


18 Која е постапката во процесот за избор и колку време трае?

Процесот на избор е следен:

S4a.png

Општа проверка за подобност:

Предлогот ќе се смета за подобен за евалуација доколку ги исполнува следниве услови:

● Онлајн формуларот е пополнет и завршен како што се бара

● предлогот беше доставен до датумот на затворање, како што е наведено во текстот за отворен повик, и

● критериумите за подобност утврдени во делот 3 се исполнети

Предлозите што не ги исполнуваат сите услови нема да бидат разгледани за проценка.

Надворешно оценување

Предлозите ќе бидат оценувани според следниве критериуми:

ОДЛИЧНОСТ, ВЛИЈАНИЕ и ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА. За повеќе детали погледнете во делот 4.2 од Водичот за апликанти.

Фаза на консензус

На состанокот за консензус ќе бидат избрани на кои ќи им бидат доделени финансиска подршка.

Формална одлука

Официјалното решение за финансиска поддршка е предмет на потпишување на SMART4ALL договорот за финансирање. За да го сторат тоа, од избраните апликанти ќе се побара да достават документи во врска со нивниот формален статус во роковите што ќе им бидат доставени (за деталите, проверете го нашиот документ за најчесто поставувани прашања). Доколку избран апликант не ги достави бараните документи на време, без јасно и разумно оправдување, тоа ќе биде исклучено од понатамошната формална правна проценка. Во случај член на конзорциумот апликант да одбие да го потпише договорот за финансирање, предлогот ќе биде исклучен од финансиска поддршка. Во случај на еден од споменатите случаи, првиот предлог, земен од Резервна листа на највисоко рангирани предлози, првично отфрлени, ќе го замени исклучениот, по официјалниот состанок на Комитетот за избор.

Комуникација по евалуацијата

Апликантите ќе бидат информирани за резултатите по завршувањето на евалуацијата и донесените конечни одлуки. Апликантите за одбиени предлози ќе добијат е-пошта, вклучувајќи ги и причините за одбивање.


19 Дали сите критериуми за оценување ќе имаат иста тежина?

Секој оценувач ќе ја рангира апликацијата со доделување на оценка од 0 до 5 за секој критериум и ќе изработи индивидуален извештај за проценка. Конечниот резултат ќе се пресмета како пондерирана сума на индивидуалните проценки дадени од проценувачите.

На апликаците со најмалку 1 член од регионот на Југоисточна Европа во конзорциумот ќе им биде даден 1 поен во севкупниот резултат (добиен со додавање на три одделни критериуми)

За да се утврди конечниот ранг, тежината на секој критериум ќе биде следнава:

Критериуми Праг на оценка Тежина Пондериран праг
Одличност 3 1 3
Влијание 3 1.5 4.5
Имплементација 3 1 3
colspan="3" | 1 дополнителен поен
COVID-19 решенија 1 дополнителен поен 1 extra point

Чворовите ќе бидат решени со користење на следниве критериуми, со цел:

 • Број на партнери од земјите на ЈИЕ во конзорциумот
 • Резултат за имплементација
 • Резултат за извонредност
 • Резултат за влијанието


Кои трошоци се прифатливи за KTE? Дали треба да ги детализираме во предлогот?

Вкупната финансиска поддршка per KTE ги вклучува само следниве форми на трошоци:

 • Плата или работна сила на персоналот потребни за спроведување на даден специфичен експеримент со KTE.
 • Потребните трошоци за патување, сместување и прехрана на член од персоналот на организацијата која испраќа до еден домаќин институција(се применува само на оние конзорциуми кои аплицираат за една финансиска поддршка од 8.000 евра).
 • Трошоци за социјално осигурување што ги доставува организацијата домаќин.
 • Институционални барања за животната средина доколку ги има (аранжман за хостирање, инфраструктура).

Финансиската поддршка враќа 100% од подобните трошоци на избраните трети страни кои се непрофитни правни лица (универзитети и други академски институти) и 70% од подобните трошоци на избраните трети страни кои се профитни правни лица (МСП или малку поголеми компании). Сепак, овие стапки на надомест се веќе земени предвид при пресметката на паушалниот износ и нема да влијаат на стапката на дистрибуција меѓу партнерите, како што е споменато во делот 2.7 од Водичот за апликанти.


Дали секој член на конзорциумот ќе ги добие средствата што ги бара?

Секој избран кандидат ќе потпише Договор за под-грант со конзорциумот SMART4ALL. Средствата доделени според Договорот за под-грант се обезбедуваат директно од средствата на Европскиот проект SMART4ALL и затоа се средства во сопственост на Европската комисија.

Како што споменавме погоре, конзорциумите ќе можат слободно да ги распределуваат бараните средства меѓу двајцата партнери. Сепак, грантот ќе му биде исплатен на Водечкиот партнер кој ќе биде одговорен за неговата дистрибуција во рамките на конзорциумот.


Кога ќе ги добиеме средствата?

Финансискиот орган SMART4ALL ќе ги изврши плаќањата до водечкиот партнер на KTE врз основа на доставено и:

Достава Датум на поднесување Рата (% од паушалот)
Извештај за зачеток 15 дена по потпишувањето на договорот за под-грант 50.0
Конечен извештај Крај на месецот 3 50.0

Извештајот за започнување ќе биде индивидуален план за менторство што избраните апликанти ќе треба да го дефинираат заедно со тренерите што ќе им бидат доделени по потпишувањето на Договорот за под-грант.

Индивидуалниот план за менторство ќе вклучува:

 • Технички и деловни KPI што треба да се постигнат за време на експериментот.
 • Шаблон на Конечниот извештај.


Дали конзорциумот финансиран од KTE, ќе може да аплицира на следните Отворени повици од програмата SMART4ALL?

Да , секој конзорциум или кој било член на конзорциум ќе може да аплицира и да добие средства за следните SMART4ALL отворени повици , вклучително и други отворени повици на KTE.

Единствено ограничување е дека, во целина, една организација ќе може да бара износ од 100.000 евра.


Дали правилото „ de minimis “ важи за KTE? Дали има некои дополнителни ограничувања во врска со финансирањето?

Не, правилото „de minimis“ нема да се применува во KTE, ниту во кој било друг SMART4ALL отворен повик.

Сепак, според правилата на Европската комисија, нема да се доделува финансиска поддршка на индивидуални правни лица кои веќе добиле повеќе од 100.000 евра преку отворени повици од H2020 I4MS https://i4ms.eu и SAE https://smartanythingeverywhere.eu пројективе.

Оваа ограничена сума не вклучува ниту еден придонес од ЕК што вашата организација го прима или го има добиено во рамките на проект финансиран од ЕУ (во рамките на FP7 или H2020) како корисник. Учеството како корисник во проекти финансирани од ЕУ не влијае на учеството на SMART4ALL отворени повици.


Кој е распоредот за отворениот повик и фазите за евалуација?

Опис Индикативни датуми
Второ лансирање на отворен повик на KTE 15 март 2021 година во 00:00 часот по средноевропско време
Втор рок на отворен повик на KTE 15 јуни 2021 година во 18:00 часот CEST
Второ оценување и избор на отворен повик на KTE Јуни-јули 2021 година
Консензус состанок Август 2021 година
Комуникација на резултатите Август 2021 година
Почеток на експериментот Почеток на октомври 2021 година
Крај на експериментот Крај на декември 2021 година


Каков вид на поддршка ќе биде достапен за подготовка на апликацијата?

Водичот за апликанти е главниот референтен документ. Дава детални информации за барањата на процесот на проценка и избор.

За дополнителни информации во врска со Отворениот повик, во случај на какви било сомневања во врска со правилата за подобност, информациите што треба да бидат дадени во Формуларот за апликација, или ако наидете на технички проблеми или проблеми со Формуларот за апликација, контактирајте го Центарот за помош на SMART4ALL на helpdesk@smart4all-project.eu

Helpdeskќе бидат достапен исто така и во во простории на FundingBox онлајн заедницата https://spaces.fundingbox.com/spaces/smart4all-helpdesk