CTTE faqs Al

From SMART4ALL FAQ
Revision as of 13:20, 6 May 2021 by Admin (talk | contribs) (Created page with "== Thirrja e dytë e hapur SMART4ALL == <h4> Dorëzimi i aplikacionit fillon me: 1 Dhjetor 2020, 00:00 CET</h4><p> <h4> Afati i fundit për dorëzimit është: 15 Mars 2021...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Thirrja e dytë e hapur SMART4ALL

Dorëzimi i aplikacionit fillon me: 1 Dhjetor 2020, 00:00 CET

Afati i fundit për dorëzimit është: 15 Mars 2021, 17:00 CEST


Pyetjet më të shpeshta


Ku mund të gjej takimin e regjistruar?

Regjistrimi i prezantimit është ngarkuar në kanalin zyrtar YouTube të projektit SMART4ALL.


Si definohet një kompani pak më e madhe (faqe 6 nga 27 në udhëzuesin e aplikantëve)?

Kompania pak më e madhe nuk përcaktohet nga BE, por ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) përcaktohen në rekomandimin e BE 2003/361.

Faktorët kryesorë që përcaktojnë nëse një ndërmarrje është NVM janë:

  • numri i personelit
  • ose qarkullimi ose totali i bilancit
Kategoria e kompanisë Numri i personelit Qarkullimi ose Totali i bilancit
Madhësi mesatare < 250 < ose = 50 m Euros < ose = 43 m Euros
E Vogël < 50 < ose = 10 m Euros < ose = 10 m Euros
Mikro < 10 < ose = 2 m Euros < ose = 2 m Euros

Vlerat më të larta zbatohen vetëm për firma individuale. Një firmë që është pjesë e një grupi më të madh mund të ketë nevojë të përfshijë të dhëna nga numri i personelit / qarkullimi / bilanci i gjendjes edhe nga ai grup.

Detaje të mëtejshme përfshijnë

Udhëzuesi i rishikuar i përdoruesit për përkufizimin e NVM-ve (2020) (2 MB, në dispozicion në të gjitha gjuhët e BE-së)

Deklarimi i ndërmarrjes tuaj si NVM (formulari është në dispozicion në të gjitha gjuhët si aneks në udhëzuesin e rishikuar të përdoruesit)

Mjeti i vetëvlerësimit të NVM-ve , të cilat mund t’i përdorni për të përcaktuar nëse organizata juaj kualifikohet si një ndërmarrje e vogël dhe e mesme

Gjithashtu, si një kompani pak më e madhe, iu referohemi atyre kompanive që kanë deri në 500 të punësuar dhe deri në 100 milion euro qarkullim.

Sm4.png


A mund të elaboroni termin "Zgjeron zinxhirin e vlerës"?

Le të supozojmë se kemi vetëm një ofrues të teknologjisë siç është një Institucion Akademik ose një partner Industrial i cili ka zhvilluar një teknologji të re. Një NVM tjetër mund të veprojë si përshtatës i kësaj teknologjie dhe të bëjë një produkt të ri në një fushë tjetër aplikimi. Gjithashtu, mund të jetë një partner i tretë që mund ta zhvendosë këtë produkt ose teknologji në një treg më të gjerë (të përcaktuar gjeografikisht ose në vertikale të tjera të tregut).

S4.png


A mund të formohet konsorciumi nga pjesëmarrës nga 3 vende?

Po. Konsorciumi duhet të formohet nga partnerë nga të paktën dy vende. Më shumë vende janë gjithashtu të mundshme.


A mundet që Prodhuesi të prodhojë produktin në mënyrë që marrësi i teknologjisë të përdorë atë në treg?

Po, partneri i prodhimit mund të ndërmerr gjithashtu rolin e integruesit të sistemit ose ofruesit të platformës.


A është Zvicra vendi i kualifikuar si partner, apo udhëheqës i projektit?

Të gjithë anëtarët e HORIZON janë të pranueshëm. Pra, Zvicra është e pranueshme.


A mundet një NVM të supozojë rolin e dy llojeve të anëtarëve të konsorciumit: 1) Industriale dhe 2) Ofrues të Teknologjisë?

Po. Një partner i NVM-ve mund të marrë të tre rolet e mundshme: 1. Ofrues i teknologjisë, 2. Marrës i teknologjisë dhe 3. Prodhues.


A ka CTTE një definicion të detajuar të konceptit të përllogaritjes të përshtatur me energji të ulët?

Një përkufizim i termit "Përllogaritje e përshtatur me energji të ulët" mund të gjendet këtu: https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_ICT-05-2017 (thirrja e mëparshme nga BE).


A mundet një NVM që është një ofrues i Teknologjisë/Shërbimeve të jetë një partner industrial?

Po, një NVM mund të veprojë si Ofrues i Teknologjisë/Shërbimit.


A ka rëndësi nëse tregu i synuar i produktit përfundimtar është Evropa Qendrore/ Jugore?

Jo, nuk ka rëndësi nga fusha e tregut të synuar të produktit përfundimtar.


A mundet që partneri i prodhimit të vijë nga Evropa Veriore?

Po.


A duhet që partneri i transferimit të jetë Institut Akademik?

Jo. Mund të jetë një NVM-e.


A duhet që aplikacioni të përfshijë disa teknologji të përllogaritjes të përshtatur me energji të ulët dhe të mos jetë vetëm një sistem i përgjithshëm kibernetik-fizik?

Po.


A ka ndonjë konflikt interesi nëse një partner i propozuar është tashmë vetëm një anëtar i projektit SMART4ALL?

Po. Ekziston një konflikt interesi sipas rregullave të Komisionit Evropian në lidhje me financimin kaskadë.


Pse Qiproja nuk përfshihet në vendet e EJL?

Qiproja nuk është anëtare tipike e vendeve që i përkasin rajonit të EJL, kjo është diçka që mund të ndryshohet në thirrjet e ardhshme.


A është e mundur që prodhuesi dhe ofruesi akademik/teknologjik të bashkëpunojnë për të ofruar produktin?

Po. Në këtë rast, do të ishte e dobishme të sigurohen parimet themelore të planit të parashikuar IPR.


A duhet “Piloti” të përfshijë testimin e përdoruesit apo është eksperimenti i plotë laboratorik me metrika të dokumentuara gjithashtu në rregull?

Pika fillestare duhet të jetë TRL5 ose më e lartë. Pra, sipas përkufizimit të TRL, aktivitetet specifike të vlerësimit duhet të kryhen mbrenda fushës (madje edhe nën supozime specifike). Definimi i niveleve të TRL është në dispozicion në https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf.


Ndalimi i paraqitjes nga një laborator tjetër i të njëjtit universitet ka të bëjë me pjesëmarrjen në FTTΕ ose dhe në KTE ose për të dy?

Konflikti i interesit i referohet çdo thirrje të hapur SMART4ALL për të gjitha llojet e propozimeve, p.sh. KTE-të, FTTE-të & CTTE-të.


Cili është linku i kanalit të SMART4ALL në YouTube?

Linku i kanalit YouTube të SMART4ALL është: https://www.youtube.com/channel/UCwmSl9LCl2vNBO-3k75dvJA


Kur bëhet fjalë për kompanitë e financuara nga VC ose ato që negociojnë me VC, pse është e rëndësishme kjo për aplikimin? A duhet të ceket diku sa para mblidhen dhe pse?

Kjo nuk është e detyrueshme, por nëse mund ta siguroni këtë informacion, vlerësuesit mund ta kuptojnë më mirë pozicionin tuaj strategjik në lidhje me PAE të paraqitur.


Modeli i të ardhurave duhet të jetë i pranishëm vetëm për partnerin e prodhimit ose gjithashtu edhe për partnerin e transferimit të teknologjisë industriale?

PAE duhet të përfshijë një strategji të tregut (kështu, një model përkatës i të ardhurave duhet të skicohet). Sigurisht, kjo është e zbatueshme vetëm për partnerin e prodhimit. Partnerët e tjerë duhet të përshkruajnë vlerat e shtuara të fituar nga PAE.


Si të vërtetojmë që partneri dhe kompania jonë kanë përvojë?

Nuk ka rregulla të arta për këtë. Pjesa e zbatimit të propozimit duhet të përmbajë informacion adekuat për atë që duhet të zbatohet dhe pse konsorciumi përmban përzierjen e duhur të partnerëve për të arritur objektivat teknikë të projektit.


A mundet që “Prodhuesi” të kryejë një prodhim për marrësin e Teknologjisë i cili do të zotërojë rezultatet dhe do t'i përdorë ato në treg?

Po. Sidoqoftë, duhet të sigurohet një strategji e qartë e tregut (e shoqëruar me një plan IPR).


A mundet që marrësi i Teknologjisë të jetë i vetmi që sjell produktin në treg?

Po, kjo është e mundur..


25 A rekomandohet të lidheni me kompani/akademi përmes ndërmjetësimit apo nuk ka rëndësi (çdo NVM ose akademi e kualifikuar është po aq në rregull për aplikim)?

Në lidhje me përdorimin e shërbimit të ndërmjetësimit nuk është e detyrueshme të përdoret dhe nuk ka të bëjë me vlerësimin e një propozimi. Shërbimi i ndërmjetësimit është aty vetëm për t'ju ndihmuar.