CTTE faqs RNM

From SMART4ALL FAQ
Revision as of 13:59, 5 May 2021 by Admin (talk | contribs) (Created page with "== SMART4ALL Втор Отворен повик == <h4> Почеток за аплицирање: 1 Декември 2020, 00:00 CET </h4><p> <h4> Крај: 15 Март 2021...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

SMART4ALL Втор Отворен повик

Почеток за аплицирање: 1 Декември 2020, 00:00 CET

Крај: 15 Март 2021, 17:00 CEST


НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА


Каде можам да ја најдам снимената презентација?

Снимката од презентацијата е поставена на официјалниот канал на YouTube на проектот SMART4ALL.


Како е дефинирана Малку Поголема Компанија (страница 6 од 27 во упатството за апликантите)?

Малку поголема компанија не е дефинирана од страна на ЕУ, но малите и средни претпријатија (МСП) се дефинирани во препораката на ЕУ 2003/361.

Главните фактори кои одредуваат дали претпријатието е МСП се предводи преку бројот на вработени и прометот или вкупниот биланс на состојбата на компанијата:

Категорија на компанија Број на вработени Промет или Вкупно биланс на состојба
Средна < 250 < или = 50 милиони € < или = 43 милиони €
Мала < 50 < или = 10 милиони € < или = 10 милиони €
Микро < 10 < или = 2 милиони € < или = 2 милиони €

Овие информации се однесуваат на бројките само за одделни фирми. Фирма што е дел од поголема група можеби ќе треба да вклучи податоци за бројот на вработените / прометот / билансот на состојбата и од таа група..

Понатамошните детали вклучуваат

Ревидирано корисничко упатство за дефинирање за МСП (2020 година) (2 MB, достапно на сите јазици на ЕУ)

Прогласување на вашето претпријатие за МСП (образецот е достапен на сите јазици како анекс во ревидираното корисничко упатство).

Алатка за самооценување на мали и средни претпријатија која можете да ја користите за да се утврди дали вашата организација се квалификува како мало и средно претпријатие

Исто така, малку поголема компанија, се однесува на оние компании кои имаат до 500 вработени и до 100 милиони евра промет.

Sm4.png


Може ли да го образложите изразот „проширување на синџирот на вредности“?

Да претпоставиме дека имаме само еден снабдувач на технологија, како што е Академија или Индустриски партнер, кој развива нова технологија. Друго МСП може да дејствува како примач на оваа технологија и да направи нов производ во друга област на апликација. Исто така, може да има и трет партнер што може да го премести овој производ или технологијата на поширок пазар (дефиниран географски или на други пазарни вертикали).

S4.png


Може ли конзорциумот да го формираат учесници од 3 земји?

Да, Конзорциумот мора да биде формиран од партнери од најмалку две земји. Но, можни се и повеќе земји да се вклучени.


Може ли Производителот да го „произведе“ производот при што Технолошкиот приемник би го користел на пазарот?

Да, партнерот за производство може да биде и во улога на системски интегратор или давател на платформата.


Дали Швајцарија е подобна земја како партнер или водич на проектот?

Сите членови на ХОРИЗОН се подобни. Значи, Швајцарија има право.


Може ли МСП да ја преземе улогата на два типа членови на конзорциум: 1) Индустриски и 2) Давател на технологија?

Да, партнер за МСП може да ги преземе сите три можни улоги: 1. Давател на технологија, 2. Примател на технологија и 3. Производител.


Дали CTTE има детална дефиниција за концептот за кориснички ниско енергетски компјутери?

Дефиницијата за поимот „кориснички компјутер со мала моќност“ можете да најдете тука: https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_ICT-05-2017 (претходен повик од ЕУ).


Може ли МСП кое е давател на технологија/услуги, да биде индустриски партнер?

Да, МСП може да дејствува како давател на технологија/услуги.


Дали е важно целниот пазар на крајниот производ да биде Централна/Јужна Европа?

Не, не е важен опсегот на целниот пазар на крајниот производ.


Може ли Партнерот за продукција да дојде од Северна Европа?

Да.


Дали партнерот за трансфер треба да биде од академска институција?

Не, може да биде и МСП.


Дали апликацијата треба да вклучува некоја прилагодена технологија за компјутерско слабо енергетско работење а да не биде само општ компјутерски-физички систем?

Да.


Дали има судир на интереси ако партнерот веќе е член на проектот SMART4ALL?

Да, постои судир на интереси според правилата на Европската комисија за каскадно финансирање.


Зошто Кипар не е вклучен во земјите од ЈИЕ?

Кипар обично не е член на земји кои припаѓаат на регионот на ЈИЕ, ова е нешто што може да се смени на следните повици.


Дали е можно производителот и академијата/давателот на технологијата, да соработуваат за испорака на производот?

Да, во овој случај би било корисно да се обезбедат основните принципи на предвидениот план за испорака.


Дали пилот проектот треба да вклучи тестирање на корисникот и дали темелниот лабораториски експеримент со документирани метрики е исто така битен?

Појдовната точка мора да биде TRL5 или повисока. Значи, според дефиницијата за TRL, специфични активности за валидација мора да се извршат на терен (дури и под специфични претпоставки). Дефиницијата за нивоата на TRL е достапна на: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf


Забраната за поднесување од друга лабораторија на ист универзитет се однесува за учество во FTTΕ или и во KTE; или и за двата повици?

Конфликтот на интереси се однесува на кој било SMART4ALL отворен повик за секаков вид повици, т.е. KTE, FTTE и CTTE.


Кој е линкот на каналот за SMART4ALL на YouTube?

Линкот на каналот на YouTube за SMART4ALL е: https://www.youtube.com/channel/UCwmSl9LCl2vNBO-3k75dvJA


Кога станува збор за компании финансирани од VC или оние што преговараат со VC, зошто е ова важно за апликацијата? Треба ли некаде да се наведе колку пари се собираат и зошто?

Ова не е задолжително, но ако можете да ги дадете овие информации, оценувачите можат подобро да ја разберат вашата стратешка позиција поврзана со доставената апликација.


Моделот на приход треба да биде присутен само за партнерот за производство или за партнерот за трансфер на индустриската технологија?

PAE мора да вклучува стратегија за појава на пазарот (затоа, соодветниот модел на приход мора да се скицира). Се разбира, ова е применливо само за партнерот за производство. Другите партнери мораат да ја опишат додадената вредност добиена од PAE.


Како да докажеме дека партнерот и нашата компанија имаат искуство?

Не постојат златни правила за ова. Делот за имплементација на предлогот мора да содржи соодветни информации за тоа што треба да се спроведе и зошто конзорциумот содржи вистинска мешавина на партнери за постигнување на техничките цели на проектот.


Дали Производителот може да изврши продукција за Приемателот на технологија кој ќе ги поседува резултатите и ќе ги искористи на пазарот?

Да, мора да се обезбеди јасна стратегија за појава на пазарот (поврзана со планот за ИПР).


Може ли Примателот на технологијата да биде единствениот што го носи производот на пазарот?

Да, ова е можно.


Дали е препорачливо да се поврзете со компании/академски заедници преку matchmaking сервисот или не е важно (било кое квалификувано МСП или академска област е подеднакво добро за апликација)?

Што се однесува до употребата на услугата matchmaking, не е задолжителна да се користи и не е поврзана со евалуацијата на предлог. Услугата matchmaking е тука само за да ви помогне.