Difference between revisions of "CTTE faqs faqs hu"

From SMART4ALL FAQ
Jump to navigation Jump to search
Line 60: Line 60:
 
A HORIZON minden tagja jogosult, tehát Svájc is.  
 
A HORIZON minden tagja jogosult, tehát Svájc is.  
  
<br><strong><h3>Can an SME assume the role of two types of consortium member: 1) Industrial and 2) Technology Provider?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Vállalhat-e egy kkv kétféle konzorciumi tag szerepet: 1) Ipari és 2) Technológiai Szolgáltató?</h3></strong><p>
Yes. An SME partner can take all three possible roles: 1. Technology provider, 2. Technology receiver, and 3. Productizer.
+
Igen. Egy kkv partner mindhárom lehetséges szerepet elvállalhatja 1. Technológiai szolgáltató, 2. Technológia Fogadó, és 3. Productizer.
  
<br><strong><h3>Does CTTE have a detailed definition of the Customized Low Energy Computing concept?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Van-e a CTTE-nek részletes meghatározása a CLEC (testreszabott alacsony energiafelhasználású számítástechnika) koncepciójáról?</h3></strong><p>
A definition of the term “customized and low power computing” can found here: [https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_ICT-05-2017 https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_ICT-05-2017] (previous call from EU).
+
A "testreszabott alacsony energiafelhasználású számítástechnika" kifejezés meghatározása itt található: [https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_ICT-05-2017 https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_ICT-05-2017] (korábbi uniós felhívás).
  
<br><strong><h3>Can an SME who is a Technology/Service Provider be an industrial Partner?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Lehet-e ipari partner olyan kkv, amely technológiai/szolgáltató?</h3></strong><p>
Yes, an SME can act as Technology/Service Provider.  
+
Igen, egy kkv működhet technológiai/szolgáltatóként.  
  
<br><strong><h3>Does it matter if the final product's target market is Central/Southern Europe?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Számít-e, hogy a végtermék célpiaca Közép- vagy Dél-Európa?</h3></strong><p>
No, it doesn’t matter from the scope of final product’s target market.  
+
Nem, ez nem számít a végtermék célpiacának szempontjából.  
  
<br><strong><h3>Can the productization Partner come from Northern Europe?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Származhat-e a termékfelelős partner Észak-Európából?</h3></strong><p>
Yes.
+
Igen.
  
<br><strong><h3>Does the transfer partner have to be from academia?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>A transzfer-partnernek mindenképpen akadémiai intézetnek kell lennie?</h3></strong><p>
No. It can be an SME.
+
Nem. Lehet egy kkv is.
  
<br><strong><h3>Does the application have to include some Customized Low Energy Computing technology and not just be a general Cyber-Physical System?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Tartalmaznia kell-e az alkalmazásnak valamilyen CLEC technológiát egy általános kiberfizikai rendszer megvalósításán túlmenően?</h3></strong><p>
Yes.  
+
Igen.  
  
<br><strong><h3>Is there any conflict of interest if a proposal partner is already a member of the SMART4ALL project?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Van-e összeférhetetlenség, ha egy indítványt benyújtó partner már tagja a SMART4ALL projektnek?</h3></strong><p>
Yes. There is a conflict of interest according to the rules of European Commission about cascade funding.  
+
Igen. Az Európai Bizottság lépcsőzetes finanszírozásról szóló szabályai szerint összeférhetetlenség áll fenn ebben az esetben.  
  
<br><strong><h3>Why is Cyprus not included in the SEE countries?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Miért nem szerepel Ciprus a SEE-országokban ?</h3></strong><p>
Cyprus typically is not a member of countries which belong to SEE region, this is something that can be changed to next calls.
+
Ciprus jellemzően nem tagja az SEE régióhoz tartozó országoknak, azonban ezen lehet változtatni a későbbi felhívások alkalmával.
  
<br><strong><h3>Is it possible for the productizer and the academia/technology provider to cooperate to deliver the product?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Lehetséges-e, hogy a termékfelelős és az akadémiai/technológia szolgáltató együttműködjön a termék kiszállításában?</h3></strong><p>
Yes. In this case, it would be helpful to provide the basic principles of the envisioned IPR plan.
+
Igen. Ebben az esetben hasznos lenne a megálmodott szellemi tulajdonjogi terv alapelveinek biztosítása.
  
<br><strong><h3>Does the Pilot need to include user testing or is thorough lab experiment with documented metrics also OK?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>A Pilotnak tartalmaznia kell-e felhasználói tesztelést, vagy a dokumentált mérőszámokkal végzett alapos laboratóriumi kísérlet is elégséges?</h3></strong><p>
The starting point must be TRL5 or higher. So, according to the definition of TRL, specific validation activities must be performed in the field (even under specific assumptions). The definition of TRL levels is available at [https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf here]  
+
A kiindulási pontnak TRL5 vagy magasabbnak kell lennie. Tehát a TRL meghatározása szerint a területen specifikus validálási tevékenységeket kell végezni (még konkrét feltételezések mellett is). A TRL-szintek meghatározása  [https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf címen elérhető]  
  
<br><strong><h3>The ban on submission by a different laboratory of the same university concerns the participation in the FTTΕ or and in the KTE; or for both?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Ugyanazon egyetem más laboratóriuma által történő benyújtás tilalma a FTTΕ vagy a KTE-ben való részvételre vonatkozik; vagy mindkettőre?</h3></strong><p>
The conflict of interest refers to any SMART4ALL open call for all type of proposals i.e., KTEs, FTTEs & CTTEs.
+
Az összeférhetetlenség minden SMART4ALL nyílt pályázati felhívásra, és minden típusú indítványra vonatkozik, azaz KTE-re, FTTE-re és CTTE-re is.
  
<br><strong><h3>What is the link of SMART4ALL YouTube channel?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Mi a SMART4ALL YouTube csatorna linkje?</h3></strong><p>
The link of SMART4ALL YouTube channel is: [https://www.youtube.com/channel/UCwmSl9LCl2vNBO-3k75dvJA https://www.youtube.com/channel/UCwmSl9LCl2vNBO-3k75dvJA]
+
A SMART4ALL YouTube-csatorna linkje: [https://www.youtube.com/channel/UCwmSl9LCl2vNBO-3k75dvJA https://www.youtube.com/channel/UCwmSl9LCl2vNBO-3k75dvJA]
  
<br><strong><h3>When it comes to VC funded companies or those that are negotiating with VC, why is this important for the application? Should it be stated somewhere how much money is raised and why?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Amikor a kockázati tőkével finanszírozott vállalatokról vagy a kockázati tőkéről tárgyaló vállalatokról van szó, miért fontos ez az alkalmazás számára? Meg kell-e adni valahol, hogy mennyi pénzt gyűjtenek, és miért?</h3></strong><p>
This is not mandatory, but if you can provide this information, the evaluators can better understand your strategic position related to the submitted PAE.  
+
TEz nem kötelező, de ha meg tudja adni ezeket az információkat, az értékelők jobban megérthetik a benyújtott PAE-hez kapcsolódó stratégiai álláspontját.  
  
<br><strong><h3>The revenue model should be present for the productization partner only or also for the industrial technology transfer partner?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>A bevételi modellnek csak a termékbeszerzési partner vagy az ipari technológiatranszfer partner számára is jelen kell lennie?</h3></strong><p>
The PAE must include a go-to-market strategy (thus, a corresponding revenue model must be sketched). Of course, this is applicable only to the productization partner. The other partners must describe the added value gained from the PAE.  
+
A PAE-nek tartalmaznia kell egy piacra viteli stratégiát (ezért meg kell vázolni a megfelelő bevételi modellt). Természetesen ez csak a termékfelelős partnerre vonatkozik. A többi partnernek le kell írnia a PAE-től kapott hozzáadott értéket.  
  
<br><strong><h3>How to prove that partner and our company have experience?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Hogyan bizonyítható, hogy partnerünk és cégünk tapasztalattal rendelkezik?</h3></strong><p>
There are no golden rules for this. The implementation part of the proposal must contain adequate information about what should be implemented and why the consortium contains the right mix of partners to achieve the technical objectives of the project.  
+
Erre nincsenek aranyszabályok. A pályázat végrehajtási részének megfelelő információkat kell tartalmaznia arról, hogy mit kell végrehajtani, és miért tartalmazza a konzorcium a megfelelő partneri összetételt a projekt műszaki célkitűzéseinek eléréséhez.  
  
<br><strong><h3>Can the Productizer perform a productization for the Technology Receiver who will own the results and will actually use them on the market?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Lehetséges-e a „Productizer” szerepben levő számára olyan termék termékesítése, amely a „Technology Receiver” tulajdona van és azt a piacon használja?</h3></strong><p>
Yes. However, a clear go-to-market strategy (associated with an IPR plan) must be provided.  
+
Igen. Egyértelmű piacra viteli stratégiát kell azonban biztosítani (amely a szellemi tulajdonjogi tervhez kapcsolódik).
  
<br><strong><h3>Can the technology Receiver be the only one bringing the product to the market?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Lehet a Technológiai Fogadó fél az egyetlen, aki a terméket a piacra viszi?</h3></strong><p>
Yes, this is possible.
+
Igen, ez lehetséges.
 
+
<br><strong><h3>Ajánlott-e a párkereső szolgáltatás segítségével kapcsolatba lépni a vállalatokkal/akadémiákkal, vagy nem számít (bármely jogosult kkv vagy akadémia egyformán alkalmas)? </h3></strong><p>
<br><strong><h3>Is it recommendable to connect with companies/academia via matchmaking or it doesn’t matter (any eligible SME or academia is equally fine for application)? </h3></strong><p>
+
Ami a párkereső szolgáltatást illeti, nem kötelező a használata, és nem kapcsolódik a pályázat értékeléséhez. A párkereső szolgáltatás csak azért van, hogy segítsen
Concerning the use of matchmaking service, it is not mandatory to use it and is not related to the evaluation of a proposal. The matchmaking service is there just to help you.
 

Revision as of 13:15, 21 November 2021

SMART4ALL Második Nyílt Pályázati Felhívás

A pályázat benyújtásának kezdete: 2021. október 18., 00:00 CET

Beküldési határidő: 2022. január 17., 17:00 CEST


TARTALOMJEGYZÉK


Hol találom a felvételt a bemutatóról?

A prezentációról készült felvétel felkerült a SMART4ALL projekt hivatalos YouTube csatornájára.


Hogyan határozható meg a “valamivel nagyobb vállalat” kategória (Pályázati Útmutató 6/27 oldala)?

A valamivel nagyobb vállalatokatra nincs EU-s meghatározás, de a kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) a 2003/361-es uniós ajánlás.

A kkv-ket meghatározó főbb tényezők a következők:

  • alkalmazottak létszáma
  • forgalom vagy mérlegfőösszeg
Cég kategória Alkalmazottak létszáma Forgalom vagy Mérlegfőösszeg
Közepes méretű < 250 < vagy = 50 m Euros < vagy = 43 m Euros
kicsi < 50 < vagy = 10 m Euros < vagy = 10 m Euros
mikro < 10 < vagy = 2 m Euros < vagy = 2 m Euros

Ezek a felső határok csak az egyes cégekre vonatkoznak. Előfordulhat, hogy egy nagyobb csoporthoz tartozó cégnek az adott csoportból származó alkalmazottak létszám-/árbevételi/mérlegadatait is tartalmaznia kell.

További részletek:

A kkv-k definíciójának (2020) felülvizsgált felhasználói útmutatója (2 MB, az EU valamennyi nyelvén elérhető)

Vállalkozás kkv-nak nyilvánítása (a formanyomtatvány minden nyelven elérhető a felülvizsgált felhasználói útmutató mellékleteként)

A kkv-k önértékelési eszköze amellyel megállapíthatja, hogy szervezete kis- és középvállalkozásnak minősül-e

amellyel megállapíthatja, hogy szervezete kis- és középvállalkozásnak minősül-e.

Sm4.png


Mit takar a "kiterjeszteni az értékláncot" kifejezés?

Tegyük fel, hogy csak egy technológiai szolgáltatónk van, például egy akadémiai vagy egy ipari partner, amely kifejlesztett egy új technológiát. Egy másik kkv ennek a technológiának a fogadójaként működhet, és új terméket készíthet egy másik alkalmazási területre. Továbbá, lehet egy harmadik partner, amely áthelyezheti ezt a terméket vagy a technológiát egy szélesebb piacra (földrajzilag vagy más piaci területre).

S4.png


Állhat-e a konzorcium 3 országból származó résztvevőkből?

Igen. A konzorciumot legalább 2 különböző országból származó partnereknek kell alkotniuk. Több ország is lehetséges.


Az értékláncban”Productizer” szerepet betöltő olyan terméket is a piacra vihet, amit a Technology Receiver" is piacra vinne?

Igen, a „Productizer” partner rendszerintegrátor és platformot nyújtó szereplőként is részt vehet a konstrukcióban.


Svájc jogosult-e partnerként vagy projektvezetőként ?

A HORIZON minden tagja jogosult, tehát Svájc is.


Vállalhat-e egy kkv kétféle konzorciumi tag szerepet: 1) Ipari és 2) Technológiai Szolgáltató?

Igen. Egy kkv partner mindhárom lehetséges szerepet elvállalhatja 1. Technológiai szolgáltató, 2. Technológia Fogadó, és 3. Productizer.


Van-e a CTTE-nek részletes meghatározása a CLEC (testreszabott alacsony energiafelhasználású számítástechnika) koncepciójáról?

A "testreszabott alacsony energiafelhasználású számítástechnika" kifejezés meghatározása itt található: https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_ICT-05-2017 (korábbi uniós felhívás).


Lehet-e ipari partner olyan kkv, amely technológiai/szolgáltató?

Igen, egy kkv működhet technológiai/szolgáltatóként.


Számít-e, hogy a végtermék célpiaca Közép- vagy Dél-Európa?

Nem, ez nem számít a végtermék célpiacának szempontjából.


Származhat-e a termékfelelős partner Észak-Európából?

Igen.


A transzfer-partnernek mindenképpen akadémiai intézetnek kell lennie?

Nem. Lehet egy kkv is.


Tartalmaznia kell-e az alkalmazásnak valamilyen CLEC technológiát egy általános kiberfizikai rendszer megvalósításán túlmenően?

Igen.


Van-e összeférhetetlenség, ha egy indítványt benyújtó partner már tagja a SMART4ALL projektnek?

Igen. Az Európai Bizottság lépcsőzetes finanszírozásról szóló szabályai szerint összeférhetetlenség áll fenn ebben az esetben.


Miért nem szerepel Ciprus a SEE-országokban ?

Ciprus jellemzően nem tagja az SEE régióhoz tartozó országoknak, azonban ezen lehet változtatni a későbbi felhívások alkalmával.


Lehetséges-e, hogy a termékfelelős és az akadémiai/technológia szolgáltató együttműködjön a termék kiszállításában?

Igen. Ebben az esetben hasznos lenne a megálmodott szellemi tulajdonjogi terv alapelveinek biztosítása.


A Pilotnak tartalmaznia kell-e felhasználói tesztelést, vagy a dokumentált mérőszámokkal végzett alapos laboratóriumi kísérlet is elégséges?

A kiindulási pontnak TRL5 vagy magasabbnak kell lennie. Tehát a TRL meghatározása szerint a területen specifikus validálási tevékenységeket kell végezni (még konkrét feltételezések mellett is). A TRL-szintek meghatározása címen elérhető


Ugyanazon egyetem más laboratóriuma által történő benyújtás tilalma a FTTΕ vagy a KTE-ben való részvételre vonatkozik; vagy mindkettőre?

Az összeférhetetlenség minden SMART4ALL nyílt pályázati felhívásra, és minden típusú indítványra vonatkozik, azaz KTE-re, FTTE-re és CTTE-re is.


Mi a SMART4ALL YouTube csatorna linkje?

A SMART4ALL YouTube-csatorna linkje: https://www.youtube.com/channel/UCwmSl9LCl2vNBO-3k75dvJA


Amikor a kockázati tőkével finanszírozott vállalatokról vagy a kockázati tőkéről tárgyaló vállalatokról van szó, miért fontos ez az alkalmazás számára? Meg kell-e adni valahol, hogy mennyi pénzt gyűjtenek, és miért?

TEz nem kötelező, de ha meg tudja adni ezeket az információkat, az értékelők jobban megérthetik a benyújtott PAE-hez kapcsolódó stratégiai álláspontját.


A bevételi modellnek csak a termékbeszerzési partner vagy az ipari technológiatranszfer partner számára is jelen kell lennie?

A PAE-nek tartalmaznia kell egy piacra viteli stratégiát (ezért meg kell vázolni a megfelelő bevételi modellt). Természetesen ez csak a termékfelelős partnerre vonatkozik. A többi partnernek le kell írnia a PAE-től kapott hozzáadott értéket.


Hogyan bizonyítható, hogy partnerünk és cégünk tapasztalattal rendelkezik?

Erre nincsenek aranyszabályok. A pályázat végrehajtási részének megfelelő információkat kell tartalmaznia arról, hogy mit kell végrehajtani, és miért tartalmazza a konzorcium a megfelelő partneri összetételt a projekt műszaki célkitűzéseinek eléréséhez.


Lehetséges-e a „Productizer” szerepben levő számára olyan termék termékesítése, amely a „Technology Receiver” tulajdona van és azt a piacon használja?

Igen. Egyértelmű piacra viteli stratégiát kell azonban biztosítani (amely a szellemi tulajdonjogi tervhez kapcsolódik).


Lehet a Technológiai Fogadó fél az egyetlen, aki a terméket a piacra viszi?

Igen, ez lehetséges.


Ajánlott-e a párkereső szolgáltatás segítségével kapcsolatba lépni a vállalatokkal/akadémiákkal, vagy nem számít (bármely jogosult kkv vagy akadémia egyformán alkalmas)?

Ami a párkereső szolgáltatást illeti, nem kötelező a használata, és nem kapcsolódik a pályázat értékeléséhez. A párkereső szolgáltatás csak azért van, hogy segítsen