Difference between revisions of "FTTE faqs Al"

From SMART4ALL FAQ
Jump to navigation Jump to search
 
Line 22: Line 22:
 
[[File:als4a.png|300px|border]]  
 
[[File:als4a.png|300px|border]]  
  
<br><strong><h3>How do I find a partner to apply with? </h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Si të gjej partner për të aplikuar me të? </h3></strong><p>
Through the SMART4ALL [https://matchmaking.smart4all-project.eu/ Matchmaking & Partner Search Service]you have access to SMART4ALL ecosystem for:</p>
+
Përmes SMART4ALL shërbimit Matchmaking & Partner Search Service ju keni qasje në ekosistemin SMART4ALL për [https://matchmaking.smart4all-project.eu/ Matchmaking & Partner Search Service]:</p>
 
<ul>
 
<ul>
     <li><b>Matchmaking</b> among technological partners as well as between technological and business parties, based on specific requirements, offerings and characteristics</li>
+
     <li>Përputhjen midis partnerëve teknologjikë, si dhe midis palëve teknologjike dhe të biznesit, bazuar në kërkesat specifike, ofertat dhe karakteristikat</li>
     <li><b>Partner search</b> for SMART4ALL Open Calls.</li>
+
     <li>Kërkimi i partnerëve për SMART4ALL thirrjet e hapura.</li>
 
</ul>  
 
</ul>  
  
<br><strong><h3>Can I apply if I am a collaborator of one of the partners of the SMART4ALL consortium?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>A mund të aplikoj nëse jam bashkëpunëtor i njërit prej partnerëve të konsorciumit SMART4ALL?</h3></strong><p>
No, applicants shall not have any actual or/and potential conflict of interest with the SMART4ALL selection process and during the whole internship program. All cases of conflict of interest will be assessed case by case.  
+
Jo, aplikantët nuk duhet të kenë ndonjë konflikt aktual ose/dhe potencial interesi me procesin e përzgjedhjes SMART4ALL dhe gjatë gjithë programit të praktikës. Të gjitha rastet e konfliktit të interesit do të vlerësohen rast pas rasti.  
  
<br><strong><h3>What is the technology and verticals behind SMART4ALL?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Cila është teknologjia dhe vertikalet prapa SMART4ALL?</h3></strong><p>
SMART4ALL focuses on CLEC, i.e. low-energy computing technologies applied in <b>four</b> SMART4ALL verticals with European leadership and strategic importance, including but not limited to the following SMART4ALL competence fields (see summarised table below, the complete one being available in the Guide for Applicants):</p>  
+
SMART4ALL përqendrohet në CLEC, dmth teknologjitë e llogaritjes me energji të ulët të aplikuara në katër vertikale SMART4ALL me udhëheqje evropiane dhe rëndësi strategjike, duke përfshirë por pa u kufizuar në fushat e mëposhtme të kompetencës SMART4ALL (shih tabelën e përmbledhur më poshtë, tabela e plotë është në dispozicion në Udhëzuesin për Aplikantët):</p>  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
 
! style="text-align:left;" |  
 
! style="text-align:left;" |  
! colspan="5" style="font-weight:bold; color:#34cdf9;" | SMART4ALL VERTICALS
+
! colspan="5" style="font-weight:bold; color:#34cdf9;" | VERTIKALET  SMART4ALL
 
|- style="font-weight:bold;"
 
|- style="font-weight:bold;"
| rowspan="4" style="color:#34cdf9; text-align:left;" | S<br />M<br />A<br />R<br />T<br />4<br />A<br />L<br />L<br /><br />C<br />O<br />M<br />P<br />E<br />T<br />E<br />N<br />C<br />E
+
| rowspan="4" style="color:#34cdf9; text-align:left;" | S<br />M<br />A<br />R<br />T<br />4<br />A<br />L<br />L<br /><br />F<br />U<br />S<br />H<br />A<br />T<br /><br />E<br /><br />K<br />O<br />M<br />P<br />E<br />T<br />E<br />N<br />C<br />A<br />V<br />E<br />
| style="color:#34cdf9;" | DIGITIZED TRANSPORT
+
| style="color:#34cdf9;" | TRANSPORTI DIGJITAL
| style="color:#34cdf9;" | DIGITIZED ENVIRONMENT
+
| style="color:#34cdf9;" | AMBIENTI DIGJITAL
| style="color:#34cdf9;" | DIGITIZED AGRICULTURE
+
| style="color:#34cdf9;" | BUJQESIA DIGJITALE
| style="color:#34cdf9;" | DIGITIZED ANYTHING
+
| style="color:#34cdf9;" | DIGJITALIZIM I CDOGJEJE
 
|- style="text-align:left;"
 
|- style="text-align:left;"
| rowspan="3" | 1. Green Transport<br />2. Smart mobility<br />3. Shared mobility<br />4. Robotics<br />5. New platforms for efficient <br />supply-demand matchmaking<br />6. Automotive electronics<br />7. Autonomous vehicles<br />8. Connected vehicles<br />9. Streamlining transport using big data<br />10. Aeronautics and space applications<br />11. Transport and Logistics<br />12. City Transport Mapping<br />
+
| rowspan="3" | 1. Transporti i gjelbert<br />2. Lëvizshmëria e zgjuar <br />3. Lëvizshmëria e përbashkët<br />4. Robotikë<br />5. Platforma të reja për përputhjen efikase të kërkesës dhe ofertës<br />6. Elektronikë automobilistike<br />7. Automjete autonome<br />8. Automjetet e lidhura<br />9. Ristrukturimi i transportit duke përdorur të dhëna të mëdha<br />10. Zbatimet aeronautike dhe hapësinore<br />11. Transporti dhe Logjistika<br />12. Hartëzimi i Transportit të Qytetit<br />
  
| rowspan="3" | 1. Smartbuilding<br />2. Smarthome<br />3. Critical Infrastructure monitoring<br />4. Smart Hospitals<br />5. Water Polution monitoring <br />6. Smartgrids<br />7. Energy management<br />8. Environment monitoring<br />9. Bio-diversity<br />10. Wild/migratory animals monitoring<br />11. Smart industry<br />12. Data processing & data<br /> visualization<br />
+
| rowspan="3" | 1. Ndërtesat e zgjuar<br />2. Shtëpi e zgjuar<br />3. Monitorimi kritik i infrastrukturës<br />4. Spitale inteligjente<br />5. Monitorimi i ndotjes së ujit<br />6 Rrjetet inteligjente <br />7. Menaxhimi i energjisë<br />8. Monitorimi i mjedisit<br />9. Biodiversiteti<br />10. Monitorimi i kafshëve të egra / migratore<br />11. Industria e zgjuar<br />12. Përpunimi i të dhënave dhe vizualizimi i të dhënave<br />  
  
| rowspan="3" | 1. Smart farming<br />2. AI inspired agriculture<br />3. Information based site specific applications<br />4. Demand driven, sustainable agriculture<br />5. Mobile plant, soil and environment sensors<br />6. Sensor networks – EU wide – cross-border<br />7. Field robotics and automation systems<br />8. UAV based agriculture and plant monitoring<br />9. Selective plant protection<br />10. Closed nutrient cycles<br />11. Agricultural decision support systems<br />12. Zero-energy food systems<br />13. Circular economy<br />14. Water, Energy and Food (WEF) efficiency<br />15. Revalorisation of agricultural waste<br />
+
| rowspan="3" | 1. Bujqësia e zgjuar<br />2. Bujqësia e frymëzuar nga AI<br />3. Aplikime specifike të faqes në bazë të informacionit<br />4. Bujqësia e qëndrueshme e drejtuar nga kërkesa<br />5 Sensorë të lëvizshëm të bimëve, tokës dhe mjedisit <br />6. Rrjetet e sensorëve - në tërë BE - ndërkufitare<br />7. Robotika në terren dhe sistemet e automatizimit < br />8. Bujqësia dhe monitorimi i bimëve bazuar në UAV<br />9. Mbrojtja selektive e bimëve<br />10. Ciklet ushqyese të mbyllura<br />11. Sistemet mbështetëse të vendimeve bujqësore <br />12. Sistemet ushqimore me energji zero<br />13. Ekonomia rrethore<br />14. < Efikasiteti i ujit, energjisë dhe ushqimit (WEF)br />15. Rivlerësimi i mbetjeve bujqësore<br />
  
| rowspan="3" | 1. Human-machine Interaction<br />2. Digital Education<br />3. Industrial Automation<br />4. Machine Learning<br />5. Market Intelligence<br />6. Medical and Health Applications<br />7. Active & Healthy Ageing<br />8. Support for disabled persons<br />9. Cybersecurity<br />10. Data Mining and Big Data<br />11. Personal security<br />12. Additive Manufacturing (3D printing)<br />13. Augmented and Virtual Reality<br />14. Audio/Video Processing<br />15. Location-based Technologies<br />16. Web and Mobile Applications<br />17. Wireless Sensor Networks<br />18. Disaster management<br />19. Digital heritage<br />20. Telemedicine<br />21. Rehabilitation, wellness, fitness<br />22. E-commerce<br />
+
| rowspan="3" | 1. Ndërveprimi njeri-makinë
 +
<br />2. Edukimi Digjital<br />3. Automatizimi Industrial<br />4. Mësimi makinerik<br />5. Inteligjenca e Tregut<br />6. Aplikime Mjekësore dhe Shëndetësore<br />7. Plakja aktive dhe e shëndetshme <br />8. Mbështetje për personat me aftësi të kufizuara<br />9. < Siguria kibernetikebr />10. Minim it e dhenave dhe te dhenat e medha<br />11. Siguria personale<br />12. Prodhim aditivësh (shtypje 3D)<br />13. Realiteti i Zgjeruar dhe Virtual<br />14. Përpunimi i audios / videos<br />15. Teknologjitë e bazuara në vendndodhje<br />16. Aplikime në Ueb dhe pajisje Mobile<br />17. Rrjetet e sensorit pa tel<br />18. Menaxhimi i katastrofës<br />19. Trashëgimia dixhitale<br />20. Telemjekësia<br />21. Rehabilitimi, mirëqenia, palestra<br />22. Tregtia elektronike<br />
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
<br><strong><h3>Can my consortium apply if my proposal is about CLEC but our competence field is not included in the previous list?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>A mund të aplikojë konsorciumi im nëse propozimi im ka të bëjë me CLEC por fusha jonë e kompetencës nuk është përfshirë në listën e mëparshme?</h3></strong><p>
Yes, you can apply, provided your proposal is focused on CLEC and you can prove it deals with one of the four verticals. As mentioned in the introductory sentence, the above list does not pretend to limit the competence fields, it is just a guiding list.
+
Po, ju mund të aplikoni, me kusht që propozimi juaj të përqendrohet në CLEC dhe nëse mund të dëshmoni se ka të bëjë me njërën nga katër vertikalet. Siç është përmendur në fjalinë hyrëse, lista e mësipërme nuk pretendon të kufizojë fushat e kompetencës, është vetëm një listë udhëzuese.
  
<br><strong><h3>What countries are eligible for SMART4ALL?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Cilat vende janë të pranueshme për SMART4ALL?</h3></strong><p>
For this FTTE Open Call, the following countries will be eligible:
+
Për këtë thirrje të hapur për KTE, vendet e mëposhtme do të jenë të pranueshme:
 
<ul>
 
<ul>
   <li>[https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-a-countries-rules_en.pdf The Member States of the European Union and its Overseas Countries and Territories (OCT)] or</li>
+
   <li>Vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe vendet apo territoret e tyre përtej detit</li>
   <li>[https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf Associated Countries to H2020]</li>
+
   <li>Vendet e asocuara në Horizon 2020</li>
   <li>The United Kingdom</li>
+
   <li>Mbretëria e Bashkuar</li>
   <li>Any other South-East and Central Europe (Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, Hungary, Kosovo, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Romania, Slovakia, Slovenia and Serbia) country not listed above but included in [https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-a-countries-rules_en.pdf Annex A of the H2020 Work Programme]
+
   <li>Çdo vend tjetër i Evropës Juglindore (EJL) që nuk renditet më sipër, por përfshihet në Shtojcën A të Programit të Punës</li>
 
</ul>
 
</ul>
Additionally, since one of the goals of SMART4ALL is to support the digital transformation in mainly European countries underrepresented in European funding schemes, by means of cross-border experiments, consortia including at least one member from one of the SEE countries will be prioritized (except Greece) (see section 4 of the Guide for Applicants).
+
Për më tepër, meqenëse një nga qëllimet e SMART4ALL është të mbështesë transformimin dixhital kryesisht në vendet evropiane të nën-përfaqësuar në skemat evropiane të financimit, me anë të eksperimenteve ndërkufitare, konsorciumet që përfshijnë të paktën një anëtar nga një prej vendeve të EJL-së do të ju jepen përparësi (përveç Gregjisë) (Shih seksionin 4 të “Udhëzuesi për aplikantët”).
  
<br><strong><h3>Can a consortium apply if the two entities are from the same eligible country?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>A mund të aplikojë një konzorcium nëse të dy entitetet janë nga i njëjti vend i pranueshëm?</h3></strong><p>
No, FTTE and all the SMART4ALL experiment will be cross-border. In the case of FTTE, the two members of the applying consortia must be from two different countries within the list of eligible countries.
+
Jo, FTTE dhe i gjithë eksperimenti SMART4ALL do të jetë ndërkufitarë. Në rastin e KTE, të dy anëtarët e konsorciumeve aplikuese duhet të jenë nga dy vende të ndryshme brenda listës së vendeve të pranueshme.
  
<br><strong><h3>Can a consortium or a member of a consortium submit more than one proposal?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>A mundet një konzorcium ose një anëtar i një konsorciumi të paraqesë më shumë se një propozim?</h3></strong><p>
Any legal entity will be able to apply to the FTTE Open Call in as many consortia as wished, but it would only be selected as part of one consortium.  
+
Çdo entitet juridik do të jetë në gjendje të aplikojë në thirrjen e dytë të hapur për FTTE në aq konzorciume sa të dëshiron, por anëtari i stafit që do të dërgohet në organizatën pritëse mund të marrë pjesë vetëm në një konzorcium.  
  
<br><strong><h3>What does the application form to the FTTE Open Call include?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Çfarë përfshin formulari i aplikimit në thirrjen e hapur për FTKTE?</h3></strong><p>
Proposals have to be submitted through the SMART4ALL microsite: [https://smart4all.fundingbox.com/ https://smart4all.fundingbox.com]</p>
+
Propozimet duhet të dorëzohen përmes hapësirës web SMART4ALL: [https://smart4all.fundingbox.com/ https://smart4all.fundingbox.com]</p>
Applications submitted by any other means will not be considered for funding.</p>
+
Aplikimet e paraqitura me ndonjë mënyrë tjetër nuk do të merren parasysh.</p>
All Applicants will be asked to acknowledge the Informed consent form – in order to submit the full  Application.</p>  
+
Të gjithë aplikantëve do t'u kërkohet të njohin formularin e informimit dhe pëlqimit - në mënyrë që të paraqesin aplikacionin e plotë.</p>  
The proposals – submitted through the online platform – will include the following sections:
+
Propozimet - të paraqitura përmes platformës në internet - do të përfshijnë seksionet vijuese:
 
<ul>
 
<ul>
     <li>Contact info</li>
+
     <li>Informacion për kontakt</li>
     <li>Information on Partner no. 1:</li>
+
     <li>Informacion mbi partnerin nr. 1:</li>
     <li>Information on Partner no. 2:</li>
+
     <li>Informacion mbi partnerin nr. 2:</li>
     <li>FTTE key data</li>
+
     <li>Të dhënat kryesore për FTTE</li>
     <li>Description of the FTTE</li>
+
     <li>Përshkrim për FTTE</li>
       <dd>- (Scored) EXCELLENCE</dd>
+
       <dd>- (Pikëzim) EKSELENCE</dd>
       <dd>- (Scored) IMPACT</dd>
+
       <dd>- (Pikëzim) IMPAKT </dd>
       <dd>- (Scored) IMPLEMENTATION</dd>
+
       <dd>- (Pikëzim) IMPLEMENTIM</dd>
     <li>Ethical issues, data protection and privacy</li>
+
     <li>Çështjet etike, mbrojtja e të dhënave dhe privatësia</li>
     <li>Questions for statistical purposes</li>
+
     <li>Pyetje për qëllime statistikore</li>
     <li>Declaration of Honour and Absence of conflict of interest – acceptance</li>  
+
     <li>Formular i informimit dhe pëlqimit - pranime</li>  
     <li>Informed consent form  –  acceptance</li>
+
     <li>Përpunimi i të dhënave personale - pranimi i klauzolës së informacionit</li>
    <li>Processing of personal data – information clause acceptance</li>
 
 
</ul></p>
 
</ul></p>
Additional material, which has not been included and specifically requested in the online application form, will not be considered for the evaluation of the proposals. Data not included in the proposal will not be taken into account. The SMART4ALL consortium makes its best effort to keep all provided data confidential; however, for the avoidance of doubt, the applicant is solely responsible to indicate its confidential information as such.
+
Materiali shtesë, i cili nuk është përfshirë dhe kërkuar në mënyrë specifike në formularin e aplikimit në internet, nuk do të merret parasysh për vlerësimin e propozimeve. Të dhënat që nuk përfshihen në propozim nuk do të merren parasysh. Konsorciumi SMART4ALL bën përpjekjen e tij më të mirë për të mbajtur të gjitha të dhënat e dhëna konfidenciale; megjithatë, për të shmangur dyshimet, aplikanti është i vetmi përgjegjës për të treguar informacionin e tij konfidencial si të tillë.
  
<br><strong><h3>How long does it take to fill in the application?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Sa kohë duhet për të plotësuar aplikacionin?</h3></strong><p>
In order to successfully fill in the application form you will probably need 1-2 days of writing, but we imagine that your team is composed of members specialized in their area of  expertise you can divide and conquer. You’ll be able to add contributors to your application so that each team member can tackle their application area and you will be done quicker.</p>
+
Në mënyrë që të plotësoni me sukses formularin e aplikimit, do t'ju duhet ndoshta 1-2 ditë shkrim, por ne imagjinojmë që ekipi juaj të jetë i përbërë nga anëtarë të specializuar në fushën e tyre të ekspertizës dhe ju mund ta aplikoni qasjen ndanj dhe sundo. Ju do të jeni në gjendje të shtoni kontribues në aplikacionin tuaj në mënyrë që secili anëtar i ekipit të mund të trajtojë fushën e tij të aplikimit dhe të bëni aplikimin më shpejt.</p>
Considering specific character limits have been established in each section of the online application form, we encourage you to keep your application focused on the requested information keeping in mind the challenges and domains covered by this call.</p>
+
Duke pasur parasysh se janë vendosur kufij të veçantë ne karakteret për secilën pjesë të formularit të aplikimit në internet, ne ju inkurajojmë që ta mbani aplikacionin tuaj të përqendruar në informacionin e kërkuar duke mbajtur parasysh sfidat dhe fushat e mbuluara nga kjo thirrje e hapur.</p>
We also recommend that you start the submission process quite before the deadline in order to avoid last minute circumstances.
+
Ne gjithashtu ju rekomandojmë që të filloni procesin e dorëzimit mjaft para afatit, në mënyrë që të shmangni rrethanat e minutës së fundit.
  
<br><strong><h3>When is the deadline for my application submission?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Kur është afati i fundit për dorëzimin e aplikimit tim?</h3></strong><p>
Applications must be submitted by the closing time and date published in the open call. Only proposals submitted before the deadline will be accepted. After the call closure no additions or changes to received proposals will be taken into account.</p>
+
Aplikimet duhet të dorëzohen para kohës së mbylljes dhe dates së publikuar në thirrjen e hapur. Vetëm propozimet e paraqitura para afatit do të pranohen. Pas mbylljes së thirrjes, asnjë shtesë ose ndryshim në propozimet e marra nuk do të merren parasysh.</p>
<b>The deadline for this call is 15 September 2021 (17:00 CEST).</b>
+
<b>Afati i fundit per këtë thirrje është 15 Shtator 2021 (18:00 CEST).</b>
  
<br><strong><h3>What is the selection process procedure and how long does it take?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Cila është procedura e procesit të përzgjedhjes dhe sa zgjat ajo?</h3></strong><p>
The selection process is as follows:</p>
+
Procesi i përzgjedhjes është si më poshtë:</p>
 
<br>
 
<br>
 
[[File:tes.png|900px|border]]   
 
[[File:tes.png|900px|border]]   
<br><b>General eligibility check:</b></p>
+
<br><b>Kontroll i përgjithshëm i pranueshmërisë:</b></p>
A proposal will be considered eligible for evaluation if it meets the following conditions:</p>
+
Një propozim do të konsiderohet i pranueshëm për vlerësim nëse plotëson kushtet e mëposhtme:</p>
 
<ul>
 
<ul>
     <li>the online proposal template has been completed as required.</li>
+
     <li>modeli i propozimit në internet është kompletuar siç kërkohet.</li>
     <li>the proposal was submitted by the closing date as stated in the open call text.</li>
+
     <li>propozimi është dorëzuar para mbylljes së afatit ashtu siç thuhet në tekstin e thirrjes së hapur, dhe.</li>
     <li>the eligibility criteria set out in section 3 were met.</li>
+
     <li>kriteret e pranueshmërisë të përcaktuara në seksionin 3 janë përmbushur.</li>
 
</ul>
 
</ul>
Proposals that do not fulfil all conditions will not be considered for evaluation.</p>
+
Propozimet që nuk plotësojnë të gjitha kushtet nuk do të merren parasysh për vlerësim.</p>
<b>External evaluation</b></p>  
+
<b>Vlerësimi i jashtëm </b></p>  
The proposals will be evaluated on the following criteria:
+
Propozimet do të vlerësohen sipas kritereve të mëposhtme:
EXCELLENCE, IMPACT and IMPLEMENTATION. See more details in section 4 of the Guide for Applicants.
+
EKSELENCE, IMPAKT and IMPLEMENTIM. Shihni më shumë detaje në seksionin 4 të Udhëzuesit për Aplikantët.
<b>Consensus phase</b></p>
+
<b>Vlerësimi i etikës</b></p>
The consensus meeting will select the proposals to be awarded financial support.
+
Para nënshkrimit të Marrëveshjes së Nën-Grantit, Komiteti i Etikës SMART4ALL do të rishikojë të gjitha FTTE-të e zgjedhura dhe, në veçanti, ato që nxjerrin në pah çështjet etike paraprake (nga pjesëmarrësit ose nga vlerësuesit).
<b>Ethical Review</b></p>
+
<b>Faza e konsensusit</b></p>
Before the Sub-Grant Agreement signature, the SMART4ALL Ethics Committee will review all selected FTTEs and, in particular, those highlighting upfront ethical issues (by participants or by evaluators).
+
Takimi i konsensusit do të zgjedhë propozimet e dorëzuara për mbështetje financiare.
<b>Formal decision</b></p>
+
<b>Vendimi zyrtar </b></p>
Formal decision of the financial support is subject to signing the SMART4ALL funding agreement. In case any consortium partner of SMART4ALL refuses to sign the funding agreement the proposal will be excluded from financial support. Instead, the first proposal, taken from a Reserve List of the top ranked proposals initially rejected, will replace the excluded one.
+
Vendimi formal i mbështetjes financiare i nënshtrohet nënshkrimit të marrëveshjes së financimit SMART4ALL. Në rast se ndonjë partner konsorciumi i SMART4ALL refuzon të nënshkruajë marrëveshjen e financimit, propozimi do të përjashtohet nga mbështetja financiare. Në vend të kësaj, propozimi i parë, i marrë nga Lista Rezervë e propozimeve të renditura më lartë të refuzuara fillimisht, do të zëvendësojë atë të përjashtuar.
<b>Communication after the evaluation</b></p>
+
<b>Komunikimi pas vlerësimit</b></p>
Applicants will be informed on the results after the evaluation has been completed and the final decisions have been made. Applicants of proposals rejected will receive an email including the reasons for rejection.
+
Aplikantët do të informohen për rezultatet pasi të ketë përfunduar vlerësimi dhe të jenë marrë vendimet përfundimtare. Aplikantët e propozimeve të refuzuara do të marrin një email duke përfshirë arsyet e refuzimit.
  
<br><strong><h3>Will all the evaluation criteria have the same weight?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>A do të kenë të gjitha kriteret e vlerësimit të njëjtën peshë?</h3></strong><p>
Each evaluator will rank the application assigning a score from 0 to 5 for each criterion and produce an Individual Evaluation Report. The final score will be calculated as the weighted sum of the individual assessments provided by the Evaluators.</p>
+
Secili vlerësues do të rendisë aplikacionin duke caktuar një rezultat nga 0 5 për secilin kriter dhe do të prodhojë një Raport Individual të Vlerësimit. Rezultati përfundimtar do të llogaritet si shuma e përgjithëshme e vlerësimeve individuale të dhëna nga Vlerësuesit.</p>
Applicants including <b>at least 1 member of the SEE region</b> (except Greece) in their consortium will be given <b>1 extra point</b> to the overall score (obtained by adding the three individual criteria).</p>  
+
Aplikantëve e përfshirë <b>të paktën 1 anëtar të rajonit të EJL-së</b> në konsorciumin e tyre do t'u jepet <b>1 pikë shtesë</b> në rezultatin e përgjithshëm (të marrë duke shtuar tre kriteret individuale).</p>  
The final score on each criterion will be given by adding. <b>Ties</b> will be solved using the following criteria, in order:</p>
+
Për të përcaktuar renditjen përfundimtare, pesha e secilit kriter do të mblidhen. Ngërçet do të zgjidhen duke përdorur kriteret e mëposhtme, sipas radhës:</p>
 
<ul>  
 
<ul>  
     <li>Number of partners from a SEE country in the consortium (except Greece).</li>
+
     <li>Numri i partnerëve nga një vend i EJL-së në konsorcium.</li>
     <li>Impact average score.</li>
+
     <li>Vlerësimi mesatar i impaktit.</li>
     <li>Implementation average score.</li>
+
     <li>Vlerësimi mesatar i implementimit.</li>
 
</ul>
 
</ul>
A <b>‘Ranking List’</b> will be created of the proposals with a score above the minimum threshold and passed to the Consensus phase.
+
Një listë e renditur do të krijohet me vlerësimet mbi vlerën minimale e cila do i kalojë fazës së dakordësisë.
  
<br><strong><h3>What costs are eligible in FTTE?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Cilat kosto janë të pranueshme në KTE?</h3></strong><p>
The total financial support per FTTE includes the reimbursement of the following cost forms only:</p>
+
Mbështetja totale financiare për FTTE përfshin vetëm format e mëposhtme të kostos:</p>
 
<ul>
 
<ul>
     <li>Costs of the staff involved in the FTTE.</li>
+
     <li>Kostoja e stafit të përfshirë në FTTE.</li>
     <li>FTTE-related training and service activities for the industry partners.</li>
+
     <li>Trajnime dhe shërbime që kanë lodhje me FTTE për partnerët e industrisë.</li>
     <li>License and IPR agreement development.</li>
+
     <li>Zhvillimi i licencave dhe marrëveshjeve mbi pronësinë intelektuale.</li>
     <li>Necessary travel costs for mutual FTTE partner visits or FTTE presentations or demonstrations organized by SMART4ALL.</li>
+
     <li>Kostot e nevojshme të udhëtimit për vizitat e ndërsjella të partnerëve FTTE ose prezantimet ose demonstrimet FTTE të organizuara nga SMART4ALL.</li>
     <li>Costs for providing open access to FTTE related scientific publications.</li>
+
     <li>Shpenzimet për sigurimin e qasjes së hapur në publikimet shkencore të lidhura me FTTE.</li>
     <li>Consumables and Equipment costs.</li>
+
     <li>Shpenzime për materiale konsumi dhe pajisjeve.</li>
 
</ul>
 
</ul>
<b>Note:</b> In the case of for-profit legal entities, even if we provide a lump sum, you will need to include a budget in your application and the grant amount requested cannot exceed the 70% of the costs estimated for the execution of the project. Non-for-profit entities can request 100% of their costs.
+
<b>Shënim:</b> Në rastin e personave juridikë fitimprurës, edhe nëse sigurojmë një shumë të vetme, do t'ju duhet të përfshini një buxhet në aplikimin tuaj dhe shuma e kërkuar e grantit nuk mund të kalojë 70% të kostove të vlerësuara për ekzekutimin e projektit. Subjektet jofitimprurëse mund të kërkojnë 100% të kostove të tyre.
  
<br><strong><h3>Will each member of the consortium receive the funds we are requesting?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>A do të marrë secili anëtar i konsorciumit fondet që ne po kërkojmë?</h3></strong><p>
Each selected applicant will sign the Sub-Grant Agreement with the SMART4ALL consortium. The funds awarded under the Sub-Grant Agreement are provided directly from the funds of the European Project SMART4ALL, and are therefore funds owned by the European Commission.</p>
+
Secili aplikant i zgjedhur do të nënshkruajë Marrëveshjen e Nën-Grantit me konsorciumin SMART4ALL. Fondet e dhëna sipas Marrëveshjes së Nën-Grantit sigurohen drejtpërdrejt nga fondet e Projektit Evropian SMART4ALL dhe për këtë arsye janë fonde në pronësi të Komisionit Evropian.</p>
As mentioned above, the consortia will be <b>free</b> to distribute the requested funds among the two partners, according to the resources’ distribution set up in the proposal.</p>
+
Siç u përmend më lart, konsorciumet do të jenë të lirë të shpërndajnë fondet e kërkuara midis dy partnerëve.</p>
However, the grant will be paid to the <b>Leading Partner</b> who will be responsible for its distribution within the consortium.
+
Sidoqoftë, granti do t'i paguhet Partnerit Drejtues i cili do të jetë përgjegjës për shpërndarjen e tij brenda konsorciumit.
  
<br><strong><h3>When will we receive the funds?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Kur do t'i marrim fondet?</h3></strong><p>
The SMART4ALL Financial Authority will make the payments to the Leading Partner of the FTTE based on deliverable submission and approval by the SMART4ALL Mentoring Committee:</p>
+
Autoriteti Financiar SMART4ALL do t'i bëjë pagesat Partnerit Drejtues të FTTE bazuar në dorëzimin dhe miratimin e dorëzueshëm nga Komiteti Mentorues SMART4ALL:</p>
 
[[File:aaa.png|800px|border]]
 
[[File:aaa.png|800px|border]]
  
<br><strong><h3>Will we get a template of the requested deliverables?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>A do të marrim një model të rezultateve të kërkuara?</h3></strong><p>
Yes, the requested reports will be included in the Individual Mentoring Plan (IMP) that the cross-border FTTE selected will define at the beginning of the support programme, together with the mentors allocated. This document establishes the KPIs and the 3 Deliverables that will be considered when evaluating the SMART4ALL Experiments’ performance at the milestones.
+
Po, raportet e kërkuara do të përfshihen në Planin Individual të Mentorimit (Individual Mentoring Plan - IMP) që FTTE-ja ndërkufitare e përzgjedhur do të përcaktojë në fillim të programit mbështetës, së bashku me mentorët e caktuar. Ky dokument përcakton KPI -të dhe 3 produktet që do të merren parasysh gjatë vlerësimit të performancës së Eksperimenteve SMART4ALL në piketa.
  
<br><strong><h3>Will a consortium getting funded by FTTE be able to apply to subsequent Open Calls from the SMART4ALL programme?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>A do të jetë në gjendje një konsorcium i financuar nga KTE të aplikojë në Thirrjet e Hapura pasuese nga programi SMART4ALL?</h3></strong><p>
Yes, any consortium or any member of a consortium will be able to apply and get funding to subsequent SMART4ALL open calls, including other FTTE open calls.</p>
+
Po, çdo konsorcium ose ndonjë anëtar i një konsorciumi do të jetë në gjendje të aplikojë dhe të marrë fonde për thirrjet pasuese të hapura SMART4ALL, përfshirë thirrjet e tjera të hapura të FTTE.</p>
The only restriction is that, in total, an organisation will be able to request an amount of EUR 100,000.
+
Kufizimi i vetëm është që, total, një organizatë do të jetë në gjendje të kërkojë një shumë prej 100,000 EUR.
  
<br><strong><h3>Does the ‘de minimis’ rule apply for FTTE? Is there any additional restriction about funding?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>A zbatohet rregulli ‘de minimis’ për FTTE? A ka ndonjë kufizim shtesë në lidhje me financimin?</h3></strong><p>
No, the ‘de minimis’ rule will not apply in FTTE nor any other SMART4ALL open call.</p>  
+
Jo, rregulli 'de minimis' nuk do të zbatohet në KTE dhe as në ndonjë thirrje tjetër të hapur SMART4ALL.</p>  
As per European Commission’s rules, financial support will not be awarded to individual legal entities that have already received more than EUR 100,000 via open calls (Financial Support to Third Parties = FSTP = cascade funding) from H2020 I4MS [https://i4ms.eu/ (https://i4ms.eu/)] and SAE [https://smartanythingeverywhere.eu/ (https://smartanythingeverywhere.eu/)] projects.</p>
+
Sipas rregullave të Komisionit Evropian, mbështetja financiare nuk do t'u jepet personave juridikë individualë që kanë marrë tashmë më shumë se 100,000 EURO përmes thirrjeve të hapura (Mbështetja Financiare për Palët e Treta) nga H2020 I4MS [https://i4ms.eu/ (https://i4ms.eu/)] dhe SAE [https://smartanythingeverywhere.eu/ (https://smartanythingeverywhere.eu/)] projektet.</p>
In case of funding received, but under the mentioned threshold (EUR 100,000) from abovementioned sources applicants are expected to modify their budget accordingly, if possible, considering the project and attributed tasks, respecting the no "double funding rule" (“Double funding” means the situation where the same costs for the same activity are funded twice through the use of public funds. It is a fundamental principle underpinning the rules for public expenditure in the EU that no costs for the same activity can be funded twice from the EU budget. More on this you can find under [https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20893&langId=en “Financial guidelines for applicants”]).</p>
+
Në rast të financimit të marrë, por nën pragun e përmendur (100,000 EUR) nga burimet e lartpërmendura, aplikantët pritet të modifikojnë buxhetin e tyre në përputhje me rrethanat, nëse është e mundur, duke marrë parasysh projektin dhe detyrat e ngarkuara, duke respektuar "rregullin e financimit të dyfishtë" jo.</p>
This limited amount does not include any EC contribution that your organisation receives or has received within an EU-funded project (within FP7 or H2020) as a beneficiary. Participation as a beneficiary within EU-funded projects does not affect the participation in SMART4ALL open calls. For clarification, please contact the relevant department in your organisation.
+
Kjo shumë e kufizuar nuk përfshin asnjë kontribut të KE që organizata juaj merr ose ka marrë brenda një projekti të financuar nga BE (brenda FP7 ose H2020) si përfitues. Pjesëmarrja si përfitues në projektet e financuara nga BE nuk ndikon në pjesëmarrjen në thirrjet e hapura SMART4ALL. Për sqarime, ju lutemi kontaktoni departamentin përkatës në organizatën tuaj.
  
<br><strong><h3>What type of support will be available to prepare the application?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Çfarë lloji i mbështetjes do të jetë në dispozicion për të përgatitur aplikacionin?</h3></strong><p>
The Guide for Applicants is the main reference document. It provides detailed information about the requirements of the evaluation and selection process.</p>  
+
Udhëzuesi për Aplikantët është dokumenti kryesor i referencës. Ai siguron informacion të detajuar në lidhje me kërkesat e procesit të vlerësimit dhe përzgjedhjes.</p>  
If you still have any doubts regarding our Open Call process, feel free to get in touch with us:</p>
+
Nëse keni akoma dyshime në lidhje me procesin e Thirrjes së Hapur, mos ngurroni të na kontaktoni:</p>
 
<ul>
 
<ul>
     <li>For questions on the Open Call requirements, ask your question in the Helpdesk space of SMART4ALL Community. For technical questions, please visit the [https://helpdesk.smart4all-project.eu/ SMART4ALL Helpdesk].</li>  
+
     <li>Për pyetje mbi kërkesat e Thirrjes së Hapur, bëni pyetjen tuaj në hapësirën e Helpdesk SMART4ALL Community. Për pyetje teknike, ju lutemi vizitoni faqen ndihmëse  SMART4ALL.</li>  
     <li>View the recorded webinars and training courses [https://smart4all-project.eu/opencalls-apply-now/ here]. There will be additional webinars organised which will be advertised on the main [https://smart4all-project.eu/ project website] and via our social media channels.</li>  
+
     <li>Shikoni uebinaret e regjistruara dhe kurset e trajnimit këtu. Do të organizohen uebinare shtesë të cilat do të reklamohen në faqen kryesore të projektit dhe përmes kanaleve tona të mediave sociale.</li>  
     <li>Send us an email to the following address: helpdesk@smart4all-project.eu </li>
+
     <li>Na dërgoni një email në adresën e mëposhtme: helpdesk@smart4all-project.eu </li>
     <li>Visit the Frequently Asked Questions (FAQs). You can find the FAQs in your local language [https://faq.smart4all-project.eu/index.php/Main_Page here].</li>
+
     <li>Vizitoni Pyetjet e Bëra Shpesh (FAQ). Këtu mund të gjeni FAQ -të në gjuhën tuaj lokale.</li>
 
</ul>
 
</ul>
  
<br><strong><h3>What is the schedule of the Open Call and Evaluation phases?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Cili është orari i thirrjes së Hapur dhe fazat e vlerësimit?</h3></strong><p>
 
{| class="wikitable"  
 
{| class="wikitable"  
 
|-
 
|-
Line 190: Line 190:
 
! style="font-weight:bold; color:#34cdf9;" | Indicative Dates
 
! style="font-weight:bold; color:#34cdf9;" | Indicative Dates
 
|-
 
|-
| style="font-weight:bold;" | Second FTTE Open Call launch
+
| style="font-weight:bold;" | Hapja e dytë e thirrjes së hapur FTTE
| style="font-weight:bold;" | 15 June 2021 at 00:00 CEST
+
| style="font-weight:bold;" | 15 Qershor 2021 at 00:00 CEST
 
|-
 
|-
| style="font-weight:bold;" | Second FTTE Open Call deadline
+
| style="font-weight:bold;" | Afati i dytë i thirrjes së hapur FTTE
| style="font-weight:bold;" | 15 September 2021 at 17:00 CEST
+
| style="font-weight:bold;" | 15 Shtator 2021 at 17:00 CEST
 
|-
 
|-
| style="font-weight:bold;" | Second FTTE Open Call evaluation and selection
+
| style="font-weight:bold;" | Vlerësimi dhe zgjedhja e thirrjes së dytë të hapur FTTE
| style="font-weight:bold;" | September-October 2021
+
| style="font-weight:bold;" | Shtator-Tetor2021 
 
|-
 
|-
| style="font-weight:bold;" | Consensus Meeting
+
| style="font-weight:bold;" | Takimi i dakordsisë
| style="font-weight:bold;" | October 2021
+
| style="font-weight:bold;" | Tetor 2021
 
|-
 
|-
| style="font-weight:bold;" | Communication of Results
+
| style="font-weight:bold;" | Komunikimi i rezultateve
| style="font-weight:bold;" | November 2021
+
| style="font-weight:bold;" | Nentor 2021
 
|-
 
|-
| style="font-weight:bold;" | Start of Experiment
+
| style="font-weight:bold;" | Fillimi i Eksperimentit
| style="font-weight:bold;" | Beginning of December 2021
+
| style="font-weight:bold;" | Fillon në Dhjetor 2021
 
|-
 
|-
| style="font-weight:bold;" | End of Experiment
+
| style="font-weight:bold;" | Fundit i Eksperimentit
| style="font-weight:bold;" | Beginning of September 2022
+
| style="font-weight:bold;" | Mbaron në Shtator 2022
 
|}
 
|}

Latest revision as of 21:11, 7 August 2021

SMART4ALL Thirrja e Dytë e Hapur

Dorëzimi i aplikacionit fillon më: 15 Qershor 2021, 00:00 CET

Afati i dorëzimit është: 15 Shtator 2021, 18:00 CEST


Pyetjet e bëra më shpesh


Çfarë është FTTE?

Focused Technology Transfer Experiments (FTTE) (e cila qëndron për Eksperimenteve të Fokusuara të Transferimit të Teknologjisë) është një strumenti financimi, i fokusuar në njërën prej katër vertikaleve të përcaktuara (Transporti i Dixhitalizuar, Bujqësia e Dixhitalizuar, Mjedisi i Dixhitalizuar dhe Dixhitalizimi i përgjithshëm), do të japë mundësinë për të formuar sinergji, për të përshpejtuar projektet orientuese ndaj produktit dhe për të ofruar udhëzime drejt një komercializimi të suksesshëm. Do të jetë me kohëzgjatje afatshkurtër (9 muaj) dhe do të përbëhet nga Eksperimente Aplikative Udhërrëfyese ndër-kufitare (Pathfinder Application Experiments , PAE) midis dy njësive të ndryshme nga dy vende të ndryshme të kualifikuara (sipas kritereve të përshtatshmërisë të përcaktuara në seksionin 3 të Udhëzuesit për Aplikantët). Brenda këtyre llojeve të eksperimenteve, njëra palë i transferon partnerit pritës një teknologji specifike Hardware (HW) ose Softuer (SW) në mënyrë që të mundësojë përmirësimin e produkteve ose proceseve.


Kush mund të aplikojë në thirrjen hapur FTTE?

Eksperimentet ndërkufitare SMART4ALL duhet të propozohen nga një Konsorciumu duke përfshirë kategoritë e mëposhtme të aplikantëve:

 • Universitetet dhe institucionet e tjera akademike.
 • Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme si dhe kompanitë pak më të mëdha, të përcaktuara në rekomandimet EU 2003/361. Kompanitë pak më të mëdha përcaktohen përkatësisht si organizata me një numër të stafit nën 500 të punësuar dhe me një qarkullim nën 100 milion €.
 • Integruesit e Sistemeve (System Integrators) dhe/ose Ofruesit e Teknologjive (Technology Providers), d.m.th. çdo lloj organizate e specializuar në transferimin e teknologjisë ose integrimin e sistemeve, duke ju shërbyer nevojave të përdoruesve të fundit, me kusht që ato të kategorizohen në njërin nga dy llojet e mëparshme të përfitues.

Propozimet mund të paraqiten nga cilido nga kategoritë e subjekteve të lartpërmendura, por pjesëmarrja e, së paku, një ndërmarrje të vogël dhe e mesme/pak më të madhe është e detyrueshme dhe duhet të jetë drejtuesi i Eksperimenteve Aplikative Udhërrëfyese ndër-kufitare (PAE).

PAE-të duhet të jenë ndërkufitare, përfshi edhe dy njësi të pavarura nga dy vende të ndryshme të pranueshme. Aplikantët e përfshire në konsorcium NUK mund të përfshijnë partner të SMART4ALL.


A munden dy njësi akademike të aplikojnë në thirrjen e hapur të për FTTE?

Jo, Ofruesi i Teknologjisë dhe Marrësi i Teknologjisë do të aplikojnë së bashku si një konsorcium përmes një formulari të thjeshtë aplikimi. Përbërja e konsorciumit mund të jetë si më poshtë:

Als4a.png


Si të gjej partner për të aplikuar me të?

Përmes SMART4ALL shërbimit Matchmaking & Partner Search Service ju keni qasje në ekosistemin SMART4ALL për Matchmaking & Partner Search Service:

 • Përputhjen midis partnerëve teknologjikë, si dhe midis palëve teknologjike dhe të biznesit, bazuar në kërkesat specifike, ofertat dhe karakteristikat
 • Kërkimi i partnerëve për SMART4ALL thirrjet e hapura.


A mund të aplikoj nëse jam bashkëpunëtor i njërit prej partnerëve të konsorciumit SMART4ALL?

Jo, aplikantët nuk duhet të kenë ndonjë konflikt aktual ose/dhe potencial interesi me procesin e përzgjedhjes SMART4ALL dhe gjatë gjithë programit të praktikës. Të gjitha rastet e konfliktit të interesit do të vlerësohen rast pas rasti.


Cila është teknologjia dhe vertikalet prapa SMART4ALL?

SMART4ALL përqendrohet në CLEC, dmth teknologjitë e llogaritjes me energji të ulët të aplikuara në katër vertikale SMART4ALL me udhëheqje evropiane dhe rëndësi strategjike, duke përfshirë por pa u kufizuar në fushat e mëposhtme të kompetencës SMART4ALL (shih tabelën e përmbledhur më poshtë, tabela e plotë është në dispozicion në Udhëzuesin për Aplikantët):

VERTIKALET SMART4ALL
S
M
A
R
T
4
A
L
L

F
U
S
H
A
T

E

K
O
M
P
E
T
E
N
C
A
V
E
TRANSPORTI DIGJITAL AMBIENTI DIGJITAL BUJQESIA DIGJITALE DIGJITALIZIM I CDOGJEJE
1. Transporti i gjelbert
2. Lëvizshmëria e zgjuar
3. Lëvizshmëria e përbashkët
4. Robotikë
5. Platforma të reja për përputhjen efikase të kërkesës dhe ofertës
6. Elektronikë automobilistike
7. Automjete autonome
8. Automjetet e lidhura
9. Ristrukturimi i transportit duke përdorur të dhëna të mëdha
10. Zbatimet aeronautike dhe hapësinore
11. Transporti dhe Logjistika
12. Hartëzimi i Transportit të Qytetit
1. Ndërtesat e zgjuar
2. Shtëpi e zgjuar
3. Monitorimi kritik i infrastrukturës
4. Spitale inteligjente
5. Monitorimi i ndotjes së ujit
6 Rrjetet inteligjente
7. Menaxhimi i energjisë
8. Monitorimi i mjedisit
9. Biodiversiteti
10. Monitorimi i kafshëve të egra / migratore
11. Industria e zgjuar
12. Përpunimi i të dhënave dhe vizualizimi i të dhënave
1. Bujqësia e zgjuar
2. Bujqësia e frymëzuar nga AI
3. Aplikime specifike të faqes në bazë të informacionit
4. Bujqësia e qëndrueshme e drejtuar nga kërkesa
5 Sensorë të lëvizshëm të bimëve, tokës dhe mjedisit
6. Rrjetet e sensorëve - në tërë BE - ndërkufitare
7. Robotika në terren dhe sistemet e automatizimit < br />8. Bujqësia dhe monitorimi i bimëve bazuar në UAV
9. Mbrojtja selektive e bimëve
10. Ciklet ushqyese të mbyllura
11. Sistemet mbështetëse të vendimeve bujqësore
12. Sistemet ushqimore me energji zero
13. Ekonomia rrethore
14. < Efikasiteti i ujit, energjisë dhe ushqimit (WEF)br />15. Rivlerësimi i mbetjeve bujqësore
1. Ndërveprimi njeri-makinë


2. Edukimi Digjital
3. Automatizimi Industrial
4. Mësimi makinerik
5. Inteligjenca e Tregut
6. Aplikime Mjekësore dhe Shëndetësore
7. Plakja aktive dhe e shëndetshme
8. Mbështetje për personat me aftësi të kufizuara
9. < Siguria kibernetikebr />10. Minim it e dhenave dhe te dhenat e medha
11. Siguria personale
12. Prodhim aditivësh (shtypje 3D)
13. Realiteti i Zgjeruar dhe Virtual
14. Përpunimi i audios / videos
15. Teknologjitë e bazuara në vendndodhje
16. Aplikime në Ueb dhe pajisje Mobile
17. Rrjetet e sensorit pa tel
18. Menaxhimi i katastrofës
19. Trashëgimia dixhitale
20. Telemjekësia
21. Rehabilitimi, mirëqenia, palestra
22. Tregtia elektronike


A mund të aplikojë konsorciumi im nëse propozimi im ka të bëjë me CLEC por fusha jonë e kompetencës nuk është përfshirë në listën e mëparshme?

Po, ju mund të aplikoni, me kusht që propozimi juaj të përqendrohet në CLEC dhe nëse mund të dëshmoni se ka të bëjë me njërën nga katër vertikalet. Siç është përmendur në fjalinë hyrëse, lista e mësipërme nuk pretendon të kufizojë fushat e kompetencës, është vetëm një listë udhëzuese.


Cilat vende janë të pranueshme për SMART4ALL?

Për këtë thirrje të hapur për KTE, vendet e mëposhtme do të jenë të pranueshme:

 • Vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe vendet apo territoret e tyre përtej detit
 • Vendet e asocuara në Horizon 2020
 • Mbretëria e Bashkuar
 • Çdo vend tjetër i Evropës Juglindore (EJL) që nuk renditet më sipër, por përfshihet në Shtojcën A të Programit të Punës

Për më tepër, meqenëse një nga qëllimet e SMART4ALL është të mbështesë transformimin dixhital kryesisht në vendet evropiane të nën-përfaqësuar në skemat evropiane të financimit, me anë të eksperimenteve ndërkufitare, konsorciumet që përfshijnë të paktën një anëtar nga një prej vendeve të EJL-së do të ju jepen përparësi (përveç Gregjisë) (Shih seksionin 4 të “Udhëzuesi për aplikantët”).


A mund të aplikojë një konzorcium nëse të dy entitetet janë nga i njëjti vend i pranueshëm?

Jo, FTTE dhe i gjithë eksperimenti SMART4ALL do të jetë ndërkufitarë. Në rastin e KTE, të dy anëtarët e konsorciumeve aplikuese duhet të jenë nga dy vende të ndryshme brenda listës së vendeve të pranueshme.


A mundet një konzorcium ose një anëtar i një konsorciumi të paraqesë më shumë se një propozim?

Çdo entitet juridik do të jetë në gjendje të aplikojë në thirrjen e dytë të hapur për FTTE në aq konzorciume sa të dëshiron, por anëtari i stafit që do të dërgohet në organizatën pritëse mund të marrë pjesë vetëm në një konzorcium.


Çfarë përfshin formulari i aplikimit në thirrjen e hapur për FTKTE?

Propozimet duhet të dorëzohen përmes hapësirës web SMART4ALL: https://smart4all.fundingbox.com

Aplikimet e paraqitura me ndonjë mënyrë tjetër nuk do të merren parasysh.

Të gjithë aplikantëve do t'u kërkohet të njohin formularin e informimit dhe pëlqimit - në mënyrë që të paraqesin aplikacionin e plotë.

Propozimet - të paraqitura përmes platformës në internet - do të përfshijnë seksionet vijuese:

 • Informacion për kontakt
 • Informacion mbi partnerin nr. 1:
 • Informacion mbi partnerin nr. 2:
 • Të dhënat kryesore për FTTE
 • Përshkrim për FTTE
 • - (Pikëzim) EKSELENCE
  - (Pikëzim) IMPAKT
  - (Pikëzim) IMPLEMENTIM
 • Çështjet etike, mbrojtja e të dhënave dhe privatësia
 • Pyetje për qëllime statistikore
 • Formular i informimit dhe pëlqimit - pranime
 • Përpunimi i të dhënave personale - pranimi i klauzolës së informacionit

Materiali shtesë, i cili nuk është përfshirë dhe kërkuar në mënyrë specifike në formularin e aplikimit në internet, nuk do të merret parasysh për vlerësimin e propozimeve. Të dhënat që nuk përfshihen në propozim nuk do të merren parasysh. Konsorciumi SMART4ALL bën përpjekjen e tij më të mirë për të mbajtur të gjitha të dhënat e dhëna konfidenciale; megjithatë, për të shmangur dyshimet, aplikanti është i vetmi përgjegjës për të treguar informacionin e tij konfidencial si të tillë.


Sa kohë duhet për të plotësuar aplikacionin?

Në mënyrë që të plotësoni me sukses formularin e aplikimit, do t'ju duhet ndoshta 1-2 ditë shkrim, por ne imagjinojmë që ekipi juaj të jetë i përbërë nga anëtarë të specializuar në fushën e tyre të ekspertizës dhe ju mund ta aplikoni qasjen ndanj dhe sundo. Ju do të jeni në gjendje të shtoni kontribues në aplikacionin tuaj në mënyrë që secili anëtar i ekipit të mund të trajtojë fushën e tij të aplikimit dhe të bëni aplikimin më shpejt.

Duke pasur parasysh se janë vendosur kufij të veçantë ne karakteret për secilën pjesë të formularit të aplikimit në internet, ne ju inkurajojmë që ta mbani aplikacionin tuaj të përqendruar në informacionin e kërkuar duke mbajtur parasysh sfidat dhe fushat e mbuluara nga kjo thirrje e hapur.

Ne gjithashtu ju rekomandojmë që të filloni procesin e dorëzimit mjaft para afatit, në mënyrë që të shmangni rrethanat e minutës së fundit.


Kur është afati i fundit për dorëzimin e aplikimit tim?

Aplikimet duhet të dorëzohen para kohës së mbylljes dhe dates së publikuar në thirrjen e hapur. Vetëm propozimet e paraqitura para afatit do të pranohen. Pas mbylljes së thirrjes, asnjë shtesë ose ndryshim në propozimet e marra nuk do të merren parasysh.

Afati i fundit per këtë thirrje është 15 Shtator 2021 (18:00 CEST).


Cila është procedura e procesit të përzgjedhjes dhe sa zgjat ajo?

Procesi i përzgjedhjes është si më poshtë:


Tes.png


Kontroll i përgjithshëm i pranueshmërisë:

Një propozim do të konsiderohet i pranueshëm për vlerësim nëse plotëson kushtet e mëposhtme:

 • modeli i propozimit në internet është kompletuar siç kërkohet.
 • propozimi është dorëzuar para mbylljes së afatit ashtu siç thuhet në tekstin e thirrjes së hapur, dhe.
 • kriteret e pranueshmërisë të përcaktuara në seksionin 3 janë përmbushur.

Propozimet që nuk plotësojnë të gjitha kushtet nuk do të merren parasysh për vlerësim.

Vlerësimi i jashtëm

Propozimet do të vlerësohen sipas kritereve të mëposhtme: EKSELENCE, IMPAKT and IMPLEMENTIM. Shihni më shumë detaje në seksionin 4 të Udhëzuesit për Aplikantët.

Vlerësimi i etikës

Para nënshkrimit të Marrëveshjes së Nën-Grantit, Komiteti i Etikës SMART4ALL do të rishikojë të gjitha FTTE-të e zgjedhura dhe, në veçanti, ato që nxjerrin në pah çështjet etike paraprake (nga pjesëmarrësit ose nga vlerësuesit).

Faza e konsensusit

Takimi i konsensusit do të zgjedhë propozimet e dorëzuara për mbështetje financiare.

Vendimi zyrtar

Vendimi formal i mbështetjes financiare i nënshtrohet nënshkrimit të marrëveshjes së financimit SMART4ALL. Në rast se ndonjë partner konsorciumi i SMART4ALL refuzon të nënshkruajë marrëveshjen e financimit, propozimi do të përjashtohet nga mbështetja financiare. Në vend të kësaj, propozimi i parë, i marrë nga Lista Rezervë e propozimeve të renditura më lartë të refuzuara fillimisht, do të zëvendësojë atë të përjashtuar.

Komunikimi pas vlerësimit

Aplikantët do të informohen për rezultatet pasi të ketë përfunduar vlerësimi dhe të jenë marrë vendimet përfundimtare. Aplikantët e propozimeve të refuzuara do të marrin një email duke përfshirë arsyet e refuzimit.


A do të kenë të gjitha kriteret e vlerësimit të njëjtën peshë?

Secili vlerësues do të rendisë aplikacionin duke caktuar një rezultat nga 0 në 5 për secilin kriter dhe do të prodhojë një Raport Individual të Vlerësimit. Rezultati përfundimtar do të llogaritet si shuma e përgjithëshme e vlerësimeve individuale të dhëna nga Vlerësuesit.

Aplikantëve e përfshirë të paktën 1 anëtar të rajonit të EJL-së në konsorciumin e tyre do t'u jepet 1 pikë shtesë në rezultatin e përgjithshëm (të marrë duke shtuar tre kriteret individuale).

Për të përcaktuar renditjen përfundimtare, pesha e secilit kriter do të mblidhen. Ngërçet do të zgjidhen duke përdorur kriteret e mëposhtme, sipas radhës:

 • Numri i partnerëve nga një vend i EJL-së në konsorcium.
 • Vlerësimi mesatar i impaktit.
 • Vlerësimi mesatar i implementimit.

Një listë e renditur do të krijohet me vlerësimet mbi vlerën minimale e cila do i kalojë fazës së dakordësisë.


Cilat kosto janë të pranueshme në KTE?

Mbështetja totale financiare për FTTE përfshin vetëm format e mëposhtme të kostos:

 • Kostoja e stafit të përfshirë në FTTE.
 • Trajnime dhe shërbime që kanë lodhje me FTTE për partnerët e industrisë.
 • Zhvillimi i licencave dhe marrëveshjeve mbi pronësinë intelektuale.
 • Kostot e nevojshme të udhëtimit për vizitat e ndërsjella të partnerëve FTTE ose prezantimet ose demonstrimet FTTE të organizuara nga SMART4ALL.
 • Shpenzimet për sigurimin e qasjes së hapur në publikimet shkencore të lidhura me FTTE.
 • Shpenzime për materiale konsumi dhe pajisjeve.

Shënim: Në rastin e personave juridikë fitimprurës, edhe nëse sigurojmë një shumë të vetme, do t'ju duhet të përfshini një buxhet në aplikimin tuaj dhe shuma e kërkuar e grantit nuk mund të kalojë 70% të kostove të vlerësuara për ekzekutimin e projektit. Subjektet jofitimprurëse mund të kërkojnë 100% të kostove të tyre.


A do të marrë secili anëtar i konsorciumit fondet që ne po kërkojmë?

Secili aplikant i zgjedhur do të nënshkruajë Marrëveshjen e Nën-Grantit me konsorciumin SMART4ALL. Fondet e dhëna sipas Marrëveshjes së Nën-Grantit sigurohen drejtpërdrejt nga fondet e Projektit Evropian SMART4ALL dhe për këtë arsye janë fonde në pronësi të Komisionit Evropian.

Siç u përmend më lart, konsorciumet do të jenë të lirë të shpërndajnë fondet e kërkuara midis dy partnerëve.

Sidoqoftë, granti do t'i paguhet Partnerit Drejtues i cili do të jetë përgjegjës për shpërndarjen e tij brenda konsorciumit.


Kur do t'i marrim fondet?

Autoriteti Financiar SMART4ALL do t'i bëjë pagesat Partnerit Drejtues të FTTE bazuar në dorëzimin dhe miratimin e dorëzueshëm nga Komiteti Mentorues SMART4ALL:

Aaa.png


A do të marrim një model të rezultateve të kërkuara?

Po, raportet e kërkuara do të përfshihen në Planin Individual të Mentorimit (Individual Mentoring Plan - IMP) që FTTE-ja ndërkufitare e përzgjedhur do të përcaktojë në fillim të programit mbështetës, së bashku me mentorët e caktuar. Ky dokument përcakton KPI -të dhe 3 produktet që do të merren parasysh gjatë vlerësimit të performancës së Eksperimenteve SMART4ALL në piketa.


A do të jetë në gjendje një konsorcium i financuar nga KTE të aplikojë në Thirrjet e Hapura pasuese nga programi SMART4ALL?

Po, çdo konsorcium ose ndonjë anëtar i një konsorciumi do të jetë në gjendje të aplikojë dhe të marrë fonde për thirrjet pasuese të hapura SMART4ALL, përfshirë thirrjet e tjera të hapura të FTTE.

Kufizimi i vetëm është që, në total, një organizatë do të jetë në gjendje të kërkojë një shumë prej 100,000 EUR.


A zbatohet rregulli ‘de minimis’ për FTTE? A ka ndonjë kufizim shtesë në lidhje me financimin?

Jo, rregulli 'de minimis' nuk do të zbatohet në KTE dhe as në ndonjë thirrje tjetër të hapur SMART4ALL.

Sipas rregullave të Komisionit Evropian, mbështetja financiare nuk do t'u jepet personave juridikë individualë që kanë marrë tashmë më shumë se 100,000 EURO përmes thirrjeve të hapura (Mbështetja Financiare për Palët e Treta) nga H2020 I4MS (https://i4ms.eu/) dhe SAE (https://smartanythingeverywhere.eu/) projektet.

Në rast të financimit të marrë, por nën pragun e përmendur (100,000 EUR) nga burimet e lartpërmendura, aplikantët pritet të modifikojnë buxhetin e tyre në përputhje me rrethanat, nëse është e mundur, duke marrë parasysh projektin dhe detyrat e ngarkuara, duke respektuar "rregullin e financimit të dyfishtë" jo.

Kjo shumë e kufizuar nuk përfshin asnjë kontribut të KE që organizata juaj merr ose ka marrë brenda një projekti të financuar nga BE (brenda FP7 ose H2020) si përfitues. Pjesëmarrja si përfitues në projektet e financuara nga BE nuk ndikon në pjesëmarrjen në thirrjet e hapura SMART4ALL. Për sqarime, ju lutemi kontaktoni departamentin përkatës në organizatën tuaj.


Çfarë lloji i mbështetjes do të jetë në dispozicion për të përgatitur aplikacionin?

Udhëzuesi për Aplikantët është dokumenti kryesor i referencës. Ai siguron informacion të detajuar në lidhje me kërkesat e procesit të vlerësimit dhe përzgjedhjes.

Nëse keni akoma dyshime në lidhje me procesin e Thirrjes së Hapur, mos ngurroni të na kontaktoni:

 • Për pyetje mbi kërkesat e Thirrjes së Hapur, bëni pyetjen tuaj në hapësirën e Helpdesk të SMART4ALL Community. Për pyetje teknike, ju lutemi vizitoni faqen ndihmëse SMART4ALL.
 • Shikoni uebinaret e regjistruara dhe kurset e trajnimit këtu. Do të organizohen uebinare shtesë të cilat do të reklamohen në faqen kryesore të projektit dhe përmes kanaleve tona të mediave sociale.
 • Na dërgoni një email në adresën e mëposhtme: helpdesk@smart4all-project.eu
 • Vizitoni Pyetjet e Bëra Shpesh (FAQ). Këtu mund të gjeni FAQ -të në gjuhën tuaj lokale.


Cili është orari i thirrjes së Hapur dhe fazat e vlerësimit?

Description Indicative Dates
Hapja e dytë e thirrjes së hapur FTTE 15 Qershor 2021 at 00:00 CEST
Afati i dytë i thirrjes së hapur FTTE 15 Shtator 2021 at 17:00 CEST
Vlerësimi dhe zgjedhja e thirrjes së dytë të hapur FTTE Shtator-Tetor2021
Takimi i dakordsisë Tetor 2021
Komunikimi i rezultateve Nentor 2021
Fillimi i Eksperimentit Fillon në Dhjetor 2021
Fundit i Eksperimentit Mbaron në Shtator 2022