FTTE faqs Al

From SMART4ALL FAQ
Revision as of 21:11, 7 August 2021 by Admin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

SMART4ALL Thirrja e Dytë e Hapur

Dorëzimi i aplikacionit fillon më: 15 Qershor 2021, 00:00 CET

Afati i dorëzimit është: 15 Shtator 2021, 18:00 CEST


Pyetjet e bëra më shpesh


Çfarë është FTTE?

Focused Technology Transfer Experiments (FTTE) (e cila qëndron për Eksperimenteve të Fokusuara të Transferimit të Teknologjisë) është një strumenti financimi, i fokusuar në njërën prej katër vertikaleve të përcaktuara (Transporti i Dixhitalizuar, Bujqësia e Dixhitalizuar, Mjedisi i Dixhitalizuar dhe Dixhitalizimi i përgjithshëm), do të japë mundësinë për të formuar sinergji, për të përshpejtuar projektet orientuese ndaj produktit dhe për të ofruar udhëzime drejt një komercializimi të suksesshëm. Do të jetë me kohëzgjatje afatshkurtër (9 muaj) dhe do të përbëhet nga Eksperimente Aplikative Udhërrëfyese ndër-kufitare (Pathfinder Application Experiments , PAE) midis dy njësive të ndryshme nga dy vende të ndryshme të kualifikuara (sipas kritereve të përshtatshmërisë të përcaktuara në seksionin 3 të Udhëzuesit për Aplikantët). Brenda këtyre llojeve të eksperimenteve, njëra palë i transferon partnerit pritës një teknologji specifike Hardware (HW) ose Softuer (SW) në mënyrë që të mundësojë përmirësimin e produkteve ose proceseve.


Kush mund të aplikojë në thirrjen hapur FTTE?

Eksperimentet ndërkufitare SMART4ALL duhet të propozohen nga një Konsorciumu duke përfshirë kategoritë e mëposhtme të aplikantëve:

 • Universitetet dhe institucionet e tjera akademike.
 • Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme si dhe kompanitë pak më të mëdha, të përcaktuara në rekomandimet EU 2003/361. Kompanitë pak më të mëdha përcaktohen përkatësisht si organizata me një numër të stafit nën 500 të punësuar dhe me një qarkullim nën 100 milion €.
 • Integruesit e Sistemeve (System Integrators) dhe/ose Ofruesit e Teknologjive (Technology Providers), d.m.th. çdo lloj organizate e specializuar në transferimin e teknologjisë ose integrimin e sistemeve, duke ju shërbyer nevojave të përdoruesve të fundit, me kusht që ato të kategorizohen në njërin nga dy llojet e mëparshme të përfitues.

Propozimet mund të paraqiten nga cilido nga kategoritë e subjekteve të lartpërmendura, por pjesëmarrja e, së paku, një ndërmarrje të vogël dhe e mesme/pak më të madhe është e detyrueshme dhe duhet të jetë drejtuesi i Eksperimenteve Aplikative Udhërrëfyese ndër-kufitare (PAE).

PAE-të duhet të jenë ndërkufitare, përfshi edhe dy njësi të pavarura nga dy vende të ndryshme të pranueshme. Aplikantët e përfshire në konsorcium NUK mund të përfshijnë partner të SMART4ALL.


A munden dy njësi akademike të aplikojnë në thirrjen e hapur të për FTTE?

Jo, Ofruesi i Teknologjisë dhe Marrësi i Teknologjisë do të aplikojnë së bashku si një konsorcium përmes një formulari të thjeshtë aplikimi. Përbërja e konsorciumit mund të jetë si më poshtë:

Als4a.png


Si të gjej partner për të aplikuar me të?

Përmes SMART4ALL shërbimit Matchmaking & Partner Search Service ju keni qasje në ekosistemin SMART4ALL për Matchmaking & Partner Search Service:

 • Përputhjen midis partnerëve teknologjikë, si dhe midis palëve teknologjike dhe të biznesit, bazuar në kërkesat specifike, ofertat dhe karakteristikat
 • Kërkimi i partnerëve për SMART4ALL thirrjet e hapura.


A mund të aplikoj nëse jam bashkëpunëtor i njërit prej partnerëve të konsorciumit SMART4ALL?

Jo, aplikantët nuk duhet të kenë ndonjë konflikt aktual ose/dhe potencial interesi me procesin e përzgjedhjes SMART4ALL dhe gjatë gjithë programit të praktikës. Të gjitha rastet e konfliktit të interesit do të vlerësohen rast pas rasti.


Cila është teknologjia dhe vertikalet prapa SMART4ALL?

SMART4ALL përqendrohet në CLEC, dmth teknologjitë e llogaritjes me energji të ulët të aplikuara në katër vertikale SMART4ALL me udhëheqje evropiane dhe rëndësi strategjike, duke përfshirë por pa u kufizuar në fushat e mëposhtme të kompetencës SMART4ALL (shih tabelën e përmbledhur më poshtë, tabela e plotë është në dispozicion në Udhëzuesin për Aplikantët):

VERTIKALET SMART4ALL
S
M
A
R
T
4
A
L
L

F
U
S
H
A
T

E

K
O
M
P
E
T
E
N
C
A
V
E
TRANSPORTI DIGJITAL AMBIENTI DIGJITAL BUJQESIA DIGJITALE DIGJITALIZIM I CDOGJEJE
1. Transporti i gjelbert
2. Lëvizshmëria e zgjuar
3. Lëvizshmëria e përbashkët
4. Robotikë
5. Platforma të reja për përputhjen efikase të kërkesës dhe ofertës
6. Elektronikë automobilistike
7. Automjete autonome
8. Automjetet e lidhura
9. Ristrukturimi i transportit duke përdorur të dhëna të mëdha
10. Zbatimet aeronautike dhe hapësinore
11. Transporti dhe Logjistika
12. Hartëzimi i Transportit të Qytetit
1. Ndërtesat e zgjuar
2. Shtëpi e zgjuar
3. Monitorimi kritik i infrastrukturës
4. Spitale inteligjente
5. Monitorimi i ndotjes së ujit
6 Rrjetet inteligjente
7. Menaxhimi i energjisë
8. Monitorimi i mjedisit
9. Biodiversiteti
10. Monitorimi i kafshëve të egra / migratore
11. Industria e zgjuar
12. Përpunimi i të dhënave dhe vizualizimi i të dhënave
1. Bujqësia e zgjuar
2. Bujqësia e frymëzuar nga AI
3. Aplikime specifike të faqes në bazë të informacionit
4. Bujqësia e qëndrueshme e drejtuar nga kërkesa
5 Sensorë të lëvizshëm të bimëve, tokës dhe mjedisit
6. Rrjetet e sensorëve - në tërë BE - ndërkufitare
7. Robotika në terren dhe sistemet e automatizimit < br />8. Bujqësia dhe monitorimi i bimëve bazuar në UAV
9. Mbrojtja selektive e bimëve
10. Ciklet ushqyese të mbyllura
11. Sistemet mbështetëse të vendimeve bujqësore
12. Sistemet ushqimore me energji zero
13. Ekonomia rrethore
14. < Efikasiteti i ujit, energjisë dhe ushqimit (WEF)br />15. Rivlerësimi i mbetjeve bujqësore
1. Ndërveprimi njeri-makinë


2. Edukimi Digjital
3. Automatizimi Industrial
4. Mësimi makinerik
5. Inteligjenca e Tregut
6. Aplikime Mjekësore dhe Shëndetësore
7. Plakja aktive dhe e shëndetshme
8. Mbështetje për personat me aftësi të kufizuara
9. < Siguria kibernetikebr />10. Minim it e dhenave dhe te dhenat e medha
11. Siguria personale
12. Prodhim aditivësh (shtypje 3D)
13. Realiteti i Zgjeruar dhe Virtual
14. Përpunimi i audios / videos
15. Teknologjitë e bazuara në vendndodhje
16. Aplikime në Ueb dhe pajisje Mobile
17. Rrjetet e sensorit pa tel
18. Menaxhimi i katastrofës
19. Trashëgimia dixhitale
20. Telemjekësia
21. Rehabilitimi, mirëqenia, palestra
22. Tregtia elektronike


A mund të aplikojë konsorciumi im nëse propozimi im ka të bëjë me CLEC por fusha jonë e kompetencës nuk është përfshirë në listën e mëparshme?

Po, ju mund të aplikoni, me kusht që propozimi juaj të përqendrohet në CLEC dhe nëse mund të dëshmoni se ka të bëjë me njërën nga katër vertikalet. Siç është përmendur në fjalinë hyrëse, lista e mësipërme nuk pretendon të kufizojë fushat e kompetencës, është vetëm një listë udhëzuese.


Cilat vende janë të pranueshme për SMART4ALL?

Për këtë thirrje të hapur për KTE, vendet e mëposhtme do të jenë të pranueshme:

 • Vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe vendet apo territoret e tyre përtej detit
 • Vendet e asocuara në Horizon 2020
 • Mbretëria e Bashkuar
 • Çdo vend tjetër i Evropës Juglindore (EJL) që nuk renditet më sipër, por përfshihet në Shtojcën A të Programit të Punës

Për më tepër, meqenëse një nga qëllimet e SMART4ALL është të mbështesë transformimin dixhital kryesisht në vendet evropiane të nën-përfaqësuar në skemat evropiane të financimit, me anë të eksperimenteve ndërkufitare, konsorciumet që përfshijnë të paktën një anëtar nga një prej vendeve të EJL-së do të ju jepen përparësi (përveç Gregjisë) (Shih seksionin 4 të “Udhëzuesi për aplikantët”).


A mund të aplikojë një konzorcium nëse të dy entitetet janë nga i njëjti vend i pranueshëm?

Jo, FTTE dhe i gjithë eksperimenti SMART4ALL do të jetë ndërkufitarë. Në rastin e KTE, të dy anëtarët e konsorciumeve aplikuese duhet të jenë nga dy vende të ndryshme brenda listës së vendeve të pranueshme.


A mundet një konzorcium ose një anëtar i një konsorciumi të paraqesë më shumë se një propozim?

Çdo entitet juridik do të jetë në gjendje të aplikojë në thirrjen e dytë të hapur për FTTE në aq konzorciume sa të dëshiron, por anëtari i stafit që do të dërgohet në organizatën pritëse mund të marrë pjesë vetëm në një konzorcium.


Çfarë përfshin formulari i aplikimit në thirrjen e hapur për FTKTE?

Propozimet duhet të dorëzohen përmes hapësirës web SMART4ALL: https://smart4all.fundingbox.com

Aplikimet e paraqitura me ndonjë mënyrë tjetër nuk do të merren parasysh.

Të gjithë aplikantëve do t'u kërkohet të njohin formularin e informimit dhe pëlqimit - në mënyrë që të paraqesin aplikacionin e plotë.

Propozimet - të paraqitura përmes platformës në internet - do të përfshijnë seksionet vijuese:

 • Informacion për kontakt
 • Informacion mbi partnerin nr. 1:
 • Informacion mbi partnerin nr. 2:
 • Të dhënat kryesore për FTTE
 • Përshkrim për FTTE
 • - (Pikëzim) EKSELENCE
  - (Pikëzim) IMPAKT
  - (Pikëzim) IMPLEMENTIM
 • Çështjet etike, mbrojtja e të dhënave dhe privatësia
 • Pyetje për qëllime statistikore
 • Formular i informimit dhe pëlqimit - pranime
 • Përpunimi i të dhënave personale - pranimi i klauzolës së informacionit

Materiali shtesë, i cili nuk është përfshirë dhe kërkuar në mënyrë specifike në formularin e aplikimit në internet, nuk do të merret parasysh për vlerësimin e propozimeve. Të dhënat që nuk përfshihen në propozim nuk do të merren parasysh. Konsorciumi SMART4ALL bën përpjekjen e tij më të mirë për të mbajtur të gjitha të dhënat e dhëna konfidenciale; megjithatë, për të shmangur dyshimet, aplikanti është i vetmi përgjegjës për të treguar informacionin e tij konfidencial si të tillë.


Sa kohë duhet për të plotësuar aplikacionin?

Në mënyrë që të plotësoni me sukses formularin e aplikimit, do t'ju duhet ndoshta 1-2 ditë shkrim, por ne imagjinojmë që ekipi juaj të jetë i përbërë nga anëtarë të specializuar në fushën e tyre të ekspertizës dhe ju mund ta aplikoni qasjen ndanj dhe sundo. Ju do të jeni në gjendje të shtoni kontribues në aplikacionin tuaj në mënyrë që secili anëtar i ekipit të mund të trajtojë fushën e tij të aplikimit dhe të bëni aplikimin më shpejt.

Duke pasur parasysh se janë vendosur kufij të veçantë ne karakteret për secilën pjesë të formularit të aplikimit në internet, ne ju inkurajojmë që ta mbani aplikacionin tuaj të përqendruar në informacionin e kërkuar duke mbajtur parasysh sfidat dhe fushat e mbuluara nga kjo thirrje e hapur.

Ne gjithashtu ju rekomandojmë që të filloni procesin e dorëzimit mjaft para afatit, në mënyrë që të shmangni rrethanat e minutës së fundit.


Kur është afati i fundit për dorëzimin e aplikimit tim?

Aplikimet duhet të dorëzohen para kohës së mbylljes dhe dates së publikuar në thirrjen e hapur. Vetëm propozimet e paraqitura para afatit do të pranohen. Pas mbylljes së thirrjes, asnjë shtesë ose ndryshim në propozimet e marra nuk do të merren parasysh.

Afati i fundit per këtë thirrje është 15 Shtator 2021 (18:00 CEST).


Cila është procedura e procesit të përzgjedhjes dhe sa zgjat ajo?

Procesi i përzgjedhjes është si më poshtë:


Tes.png


Kontroll i përgjithshëm i pranueshmërisë:

Një propozim do të konsiderohet i pranueshëm për vlerësim nëse plotëson kushtet e mëposhtme:

 • modeli i propozimit në internet është kompletuar siç kërkohet.
 • propozimi është dorëzuar para mbylljes së afatit ashtu siç thuhet në tekstin e thirrjes së hapur, dhe.
 • kriteret e pranueshmërisë të përcaktuara në seksionin 3 janë përmbushur.

Propozimet që nuk plotësojnë të gjitha kushtet nuk do të merren parasysh për vlerësim.

Vlerësimi i jashtëm

Propozimet do të vlerësohen sipas kritereve të mëposhtme: EKSELENCE, IMPAKT and IMPLEMENTIM. Shihni më shumë detaje në seksionin 4 të Udhëzuesit për Aplikantët.

Vlerësimi i etikës

Para nënshkrimit të Marrëveshjes së Nën-Grantit, Komiteti i Etikës SMART4ALL do të rishikojë të gjitha FTTE-të e zgjedhura dhe, në veçanti, ato që nxjerrin në pah çështjet etike paraprake (nga pjesëmarrësit ose nga vlerësuesit).

Faza e konsensusit

Takimi i konsensusit do të zgjedhë propozimet e dorëzuara për mbështetje financiare.

Vendimi zyrtar

Vendimi formal i mbështetjes financiare i nënshtrohet nënshkrimit të marrëveshjes së financimit SMART4ALL. Në rast se ndonjë partner konsorciumi i SMART4ALL refuzon të nënshkruajë marrëveshjen e financimit, propozimi do të përjashtohet nga mbështetja financiare. Në vend të kësaj, propozimi i parë, i marrë nga Lista Rezervë e propozimeve të renditura më lartë të refuzuara fillimisht, do të zëvendësojë atë të përjashtuar.

Komunikimi pas vlerësimit

Aplikantët do të informohen për rezultatet pasi të ketë përfunduar vlerësimi dhe të jenë marrë vendimet përfundimtare. Aplikantët e propozimeve të refuzuara do të marrin një email duke përfshirë arsyet e refuzimit.


A do të kenë të gjitha kriteret e vlerësimit të njëjtën peshë?

Secili vlerësues do të rendisë aplikacionin duke caktuar një rezultat nga 0 në 5 për secilin kriter dhe do të prodhojë një Raport Individual të Vlerësimit. Rezultati përfundimtar do të llogaritet si shuma e përgjithëshme e vlerësimeve individuale të dhëna nga Vlerësuesit.

Aplikantëve e përfshirë të paktën 1 anëtar të rajonit të EJL-së në konsorciumin e tyre do t'u jepet 1 pikë shtesë në rezultatin e përgjithshëm (të marrë duke shtuar tre kriteret individuale).

Për të përcaktuar renditjen përfundimtare, pesha e secilit kriter do të mblidhen. Ngërçet do të zgjidhen duke përdorur kriteret e mëposhtme, sipas radhës:

 • Numri i partnerëve nga një vend i EJL-së në konsorcium.
 • Vlerësimi mesatar i impaktit.
 • Vlerësimi mesatar i implementimit.

Një listë e renditur do të krijohet me vlerësimet mbi vlerën minimale e cila do i kalojë fazës së dakordësisë.


Cilat kosto janë të pranueshme në KTE?

Mbështetja totale financiare për FTTE përfshin vetëm format e mëposhtme të kostos:

 • Kostoja e stafit të përfshirë në FTTE.
 • Trajnime dhe shërbime që kanë lodhje me FTTE për partnerët e industrisë.
 • Zhvillimi i licencave dhe marrëveshjeve mbi pronësinë intelektuale.
 • Kostot e nevojshme të udhëtimit për vizitat e ndërsjella të partnerëve FTTE ose prezantimet ose demonstrimet FTTE të organizuara nga SMART4ALL.
 • Shpenzimet për sigurimin e qasjes së hapur në publikimet shkencore të lidhura me FTTE.
 • Shpenzime për materiale konsumi dhe pajisjeve.

Shënim: Në rastin e personave juridikë fitimprurës, edhe nëse sigurojmë një shumë të vetme, do t'ju duhet të përfshini një buxhet në aplikimin tuaj dhe shuma e kërkuar e grantit nuk mund të kalojë 70% të kostove të vlerësuara për ekzekutimin e projektit. Subjektet jofitimprurëse mund të kërkojnë 100% të kostove të tyre.


A do të marrë secili anëtar i konsorciumit fondet që ne po kërkojmë?

Secili aplikant i zgjedhur do të nënshkruajë Marrëveshjen e Nën-Grantit me konsorciumin SMART4ALL. Fondet e dhëna sipas Marrëveshjes së Nën-Grantit sigurohen drejtpërdrejt nga fondet e Projektit Evropian SMART4ALL dhe për këtë arsye janë fonde në pronësi të Komisionit Evropian.

Siç u përmend më lart, konsorciumet do të jenë të lirë të shpërndajnë fondet e kërkuara midis dy partnerëve.

Sidoqoftë, granti do t'i paguhet Partnerit Drejtues i cili do të jetë përgjegjës për shpërndarjen e tij brenda konsorciumit.


Kur do t'i marrim fondet?

Autoriteti Financiar SMART4ALL do t'i bëjë pagesat Partnerit Drejtues të FTTE bazuar në dorëzimin dhe miratimin e dorëzueshëm nga Komiteti Mentorues SMART4ALL:

Aaa.png


A do të marrim një model të rezultateve të kërkuara?

Po, raportet e kërkuara do të përfshihen në Planin Individual të Mentorimit (Individual Mentoring Plan - IMP) që FTTE-ja ndërkufitare e përzgjedhur do të përcaktojë në fillim të programit mbështetës, së bashku me mentorët e caktuar. Ky dokument përcakton KPI -të dhe 3 produktet që do të merren parasysh gjatë vlerësimit të performancës së Eksperimenteve SMART4ALL në piketa.


A do të jetë në gjendje një konsorcium i financuar nga KTE të aplikojë në Thirrjet e Hapura pasuese nga programi SMART4ALL?

Po, çdo konsorcium ose ndonjë anëtar i një konsorciumi do të jetë në gjendje të aplikojë dhe të marrë fonde për thirrjet pasuese të hapura SMART4ALL, përfshirë thirrjet e tjera të hapura të FTTE.

Kufizimi i vetëm është që, në total, një organizatë do të jetë në gjendje të kërkojë një shumë prej 100,000 EUR.


A zbatohet rregulli ‘de minimis’ për FTTE? A ka ndonjë kufizim shtesë në lidhje me financimin?

Jo, rregulli 'de minimis' nuk do të zbatohet në KTE dhe as në ndonjë thirrje tjetër të hapur SMART4ALL.

Sipas rregullave të Komisionit Evropian, mbështetja financiare nuk do t'u jepet personave juridikë individualë që kanë marrë tashmë më shumë se 100,000 EURO përmes thirrjeve të hapura (Mbështetja Financiare për Palët e Treta) nga H2020 I4MS (https://i4ms.eu/) dhe SAE (https://smartanythingeverywhere.eu/) projektet.

Në rast të financimit të marrë, por nën pragun e përmendur (100,000 EUR) nga burimet e lartpërmendura, aplikantët pritet të modifikojnë buxhetin e tyre në përputhje me rrethanat, nëse është e mundur, duke marrë parasysh projektin dhe detyrat e ngarkuara, duke respektuar "rregullin e financimit të dyfishtë" jo.

Kjo shumë e kufizuar nuk përfshin asnjë kontribut të KE që organizata juaj merr ose ka marrë brenda një projekti të financuar nga BE (brenda FP7 ose H2020) si përfitues. Pjesëmarrja si përfitues në projektet e financuara nga BE nuk ndikon në pjesëmarrjen në thirrjet e hapura SMART4ALL. Për sqarime, ju lutemi kontaktoni departamentin përkatës në organizatën tuaj.


Çfarë lloji i mbështetjes do të jetë në dispozicion për të përgatitur aplikacionin?

Udhëzuesi për Aplikantët është dokumenti kryesor i referencës. Ai siguron informacion të detajuar në lidhje me kërkesat e procesit të vlerësimit dhe përzgjedhjes.

Nëse keni akoma dyshime në lidhje me procesin e Thirrjes së Hapur, mos ngurroni të na kontaktoni:

 • Për pyetje mbi kërkesat e Thirrjes së Hapur, bëni pyetjen tuaj në hapësirën e Helpdesk të SMART4ALL Community. Për pyetje teknike, ju lutemi vizitoni faqen ndihmëse SMART4ALL.
 • Shikoni uebinaret e regjistruara dhe kurset e trajnimit këtu. Do të organizohen uebinare shtesë të cilat do të reklamohen në faqen kryesore të projektit dhe përmes kanaleve tona të mediave sociale.
 • Na dërgoni një email në adresën e mëposhtme: helpdesk@smart4all-project.eu
 • Vizitoni Pyetjet e Bëra Shpesh (FAQ). Këtu mund të gjeni FAQ -të në gjuhën tuaj lokale.


Cili është orari i thirrjes së Hapur dhe fazat e vlerësimit?

Description Indicative Dates
Hapja e dytë e thirrjes së hapur FTTE 15 Qershor 2021 at 00:00 CEST
Afati i dytë i thirrjes së hapur FTTE 15 Shtator 2021 at 17:00 CEST
Vlerësimi dhe zgjedhja e thirrjes së dytë të hapur FTTE Shtator-Tetor2021
Takimi i dakordsisë Tetor 2021
Komunikimi i rezultateve Nentor 2021
Fillimi i Eksperimentit Fillon në Dhjetor 2021
Fundit i Eksperimentit Mbaron në Shtator 2022