FTTE faqs Pl

From SMART4ALL FAQ
Revision as of 14:33, 9 July 2022 by Admin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

SMART4ALL Drugi otwarty nabór

Zgłoszenie wniosku rozpoczyna się: 15 czerwca 2021, 00:00 CEST

Termin składania to: 15 września 2021, 17:00 CEST


Często Zadawane Pytania (FAQs)


O co chodzi w FTTE?

Instrument finansowania Eksperymentów Skupionych na Transferze Technologii (FTTE) koncentrując się na jednym z czterech zdefiniowanych pionów (cyfrowy transport, cyfrowe rolnictwo, cyfrowe środowisko i cyfryzacja wszystkiego), umożliwia synergię, przyspieszenie projektów zorientowanych na produkt i oferuje wskazówki dotyczące udanej komercjalizacji. Działanie to jest krótkoterminowe (9 miesięcy) i będzie składać się z transgranicznych eksperymentów odnajdywania właściwej świeżki (PAE) między dwoma różnymi podmiotami z dwóch różnych kwalifikujących się krajów (zgodnie z kryteriami kwalifikowalności określonymi w sekcji 3 Przewodnika dla wnioskodawców). W tych rodzaju eksperymentów jedna strona przenosi do partnera przyjmującego określoną technologię sprzęt (HW) lub oprogramowanie (SW) w celu umożliwienia utworzenia ulepszonego produktu lub procesów.


Kto może złożyć wniosek do otwartego naboru FTTE?

Transgraniczne eksperymenty SMART4ALL muszą być zaproponowane przez Konsorcjum zawierające następujące rodzaje wnioskodawców:

 • Uniwersytety i inne Instytucje Akademickie
 • MŚP i Nieznacznie Większe Przedsiębiorstwa, jak zadefiniowano w EU recommendation 2003/361. Nieznacznie Większe Przedsiębiorstwa są zdefiniowane odpowiednio jako organizacje z zatrudnieniem personelu poniżej 500 pracowników i obrotem poniżej 100 mln EUR.
 • Integratorzy Systemowi i/lub Dostarczyciele Technologii, tj. organizacje każdego rodzaju specjalizujące się w transferie technologii lub integracji systemów, obsługujące potrzeby użytkowników końcowych, pod warunkiem, że można je zaliczyć do jednego z dwóch poprzednich rodzajów beneficjentów.

Propozycje mogą być skladane przez jednostkę dowolnego z wyżej wymienionych typów, ale udział przynajmniej jednego MŚP/Nieznacznie Większego Przedsiębiorstwa jest obowiązkowy i ono powinno prowadzić transgraniczne eksperymenty znajdywania ścieżki do aplikacji (PAE).

PAE muszą być transgraniczne, z udziałem co najmniej dwóch niezależnych podmiotów z dwóch różnych kwalifikujących się krajów.

Kandydaci zaangażowani w konsorcja nie mogą obejmować żadnych partnerów SMART4ALL.


Czy dwie jednostki akademickie mogą aplikować do otwartego naboru FTTE?

Nie, Dostawca Technologii i Odbiorca Technologii powinni aplikować razem jako konsorcjum za pośrednictwem prostego formularza aplikacji. Kompozycja konsorcjum może być następująca

Pl.jpg


Jak znaleźć partnera do złożenia wniosku?

Poprzez SMART4ALL Matchmaking & Partner Search Service otrzymuje się dostęp do ekosystemu SMART4ALL w celu:

 • Dopasowania między partnerami technologicznymi, a także między stronami technologicznymi i biznesowymi, w oparciu o konkretne wymagania, oferty i charakterystyki.
 • Znalezienia partnera do otwartych naborów SMART4ALL.


Czy mogę złożyć wniosek jeśli jestem współpracownikiem jednego z partnerów konsorcjum SMART4ALL?

Nie, wnioskodawcy nie mogą mieć żadnego rzeczywistego lub/i potencjalnego konfliktu interesów z procesem selekcji SMART4ALL i podczas całego programu stażowego. Wszystkie przypadki konfliktu interesów będą ocenione przypadek za przypadkiem.


Jakie są technologie i piony w SMART4ALL?

SMAR4ALL koncentruje się na CLEC, tj. niskoenergetycznych technologiach obliczeniowych stosowanych w czterech pionach SMART4ALL przy europejskim przewodnictwie i o znaczeniu strategicznym, w tym między innymi w następujących dziedzinach kompetencji SMART4ALL (patrz podsumowująca tabela poniżej, pełna informacja jest dostępna w Przewodniku dla Kandydatów):

Pl2.jpg


Czy moje konsorcjum może aplikować jeśli moja propozycja dotyczy CLEC ale obszar naszych kompetencji nie jest zawarty w poprzedniej liście?

Tak, możesz złożyć wniosek, pod warunkiem, że Twoja propozycja koncentruje się na CLEC i możesz uzasadnić, że dotyczy jednego z czterech pionów. Jak wspomniano w zdaniu wprowadzającym, powyższa lista nie ogranicza pól kompetencji a jest to tylko listą informacyjną.


Jakie kraje kwalifikują się do SMART4ALL?

Następujące kraje kwalifikują się do otwarych naborów FTTE:

Ponadto, ponieważ jednym z celów SMART4ALL jest wsparcie transformacji cyfrowej głównie w krajach europejskich niedostatecznie reprezentowanych w europejskich programach finansowania, za pomocą eksperymentów transgranicznych, priorytetowo będą traktowane konsorcja, w których co najmniej jeden członek jest z jednego z krajów SEE (z wyjątkiem Grecji) (patrz sekcja 4 Przewodnika dla Wnioskodawców).


Czy może aplikować konsorcjum w którym dwa podmioty pochodzą z tego samego kwalifikującego się kraju?

Nie, FTTE i wszystkie eksperymenty SMART4ALL będą transgraniczne. W przypadku FTTE dwaj członkowie aplikujących konsorcjów muszą pochodzić z dwóch różnych krajów z listy krajów kwalifikujących się.


Czy konsorcjum lub członek konsorcjum może złożyć więcej niż jedną propozycję?

Każdy podmiot prawny może ubiegać się w otwartym naborze FTTE w tylu konsorcjach, w ilu chce, ale wybrany może zostać tylko w ramach jednego konsorcjum.


Co zawiera formularz zgłoszenia się do otwartego naboru FTTE?

Propozycje muszą być złożone za pomocą mikrostrony SMART4ALL: https://smart4all.fundingbox.com

Wnioski złożone w jakikolwiek inny sposób nie będą brane pod uwagę w celu finansowania.

Wszyscy kandydaci zostaną poproszeni o potwierdzenie na formularzu świadomej zgody - w celu złożenia pełnego wniosku.

Propozycje – przesłane przez platformę internetową – będą zawierać następujące sekcje:

 • Informacje kontaktowe
 • Informacje o Partnerze nr 1:
 • Informacje o Partnerze nr 2:
 • Kluczowe dane FTTE
 • Opis FTTE
 • - (Punktowana) DOSKONAŁOŚĆ
  - (Punktowany) WPŁYW
  - (Punktowane) REALIZACJA/WDROŻENIE
 • Problemy etyczne, ochrona danych i prywatność
 • Pytania do celów statystycznych
 • Oświadczenie o respektowaniu zasad i o braku konfliktu interesów – akceptacja
 • Formularz świadomej zgody – akceptacja
 • Przetwarzanie danych osobowych – akceptacja klauzuli informacyjnej.

Dodatkowe materiały, które nie zostały uwzględnione i wyraźnie zażądane w internetowym formularzu wniosku, nie będą rozważane do oceny propozycji. Dane nie zawarte w propozycji nie będą brane pod uwagę. Konsorcjum SMART4ALL stara się zapewnić poufność wszystkich dostarczonych danych; jednak, dla uniknięcia wątpliwości, wnioskodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wskazanie swoich poufnych informacji jako takich.


<h3Jak długo trwa wypełnianie wniosku?

Aby z powodzeniem wypełnić formularz wniosku, prawdopodobnie będziesz potrzebować 1-2 dni pisania, ale jeśli wyobrazimy sobie, że twój zespół składa się z członków specjalizujących się w swoich dziedzinach wiedzy, możesz podzielić pracę i zyskać. Będziesz mógł dodać współpracowników do Twojego wniosku, aby każdy członek zespołu mógł zająć się swoim obszarem wniosku i skończysz szybciej.

Biorąc pod uwagę, że w każdej sekcji formularza wniosku online ustalono określone limity znaków, zachęcamy do koncentracji we wniosku na żądanych informacjach, pamiętając o wyzwaniach i obszarach objętych niniejszym naborem. Zalecamy również rozpoczęcie procesu przesyłania wyraźnie przed terminem, aby uniknąć okoliczności ostatniej chwili.


Kiedy mija termin składania mojego wniosku?

Wnioski należy składać do czasu i daty zamknięcia opublikowanych w otwartym naborze. Tylko propozycje przedłożone przed tym termiem będą akceptowane. Po zamknięciu naboru nie będą brane pod uwagę żadne dodatki lub zmiany w otrzymanych propozycjach.

Termin tego naboru upływa 15 września 2021 (17:00 CEST).


Jaka jest procedura procesu selekcji I jak długo to trwa?

Proces selekcji jest następujący:


Tes.png


Ogólne sprawdzenie kwalifikowalności:

Propozycja zostanie uznana za kwalifikującą się do oceny, jeśli spełnia następujące warunki:

 • szablon propozycji online został wypełniony zgodnie z wymaganiami.
 • propozycja została złożona przed terminem zamknięcia, jak podano w tekście otwartego naboru.
 • kryteria kwalifikowalności określone w sekcji 3 zostały spełnione.

Propozycje, które nie będą spełniały wszystkich warunków, nie będą rozważane do oceny.

Ocena zewnętrzna

Propozycje będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: EXCELLENCE, IMPACT and IMPLEMENTATION. See more details in section 4 of the Guide for Applicants. DOSKONAŁOŚĆ, WPŁYW i WDROŻENIE. Zobacz więcej szczegółów w sekcji 4 Przewodnika dla Wnioskodawców.

Faza konsensu

Spotkanie konsensowe wybierze propozycje przyznania wsparcia finansowego.

Recenzja etyczna

Przed podpisem umowy Sub-Grantu, Komitet Etyki SMART4ALL dokona przeglądu wszystkich wybranych FTTE, a w szczególności tych, którzy podkreślają z góry kwestie etyczne (przez uczestników lub przez ewaluatorów).

Decyzja formalna

Formalna decyzja wsparcia finansowego wymaga podpisaniu umowy o finansowaniu SMART4ALL. W przypadku, gdy jakikolwiek partner konsorcjum SMART4ALL odmówi podpisania umowy o finansowaniu, wniosek zostanie wykluczony ze wsparcia finansowego. Wówczas pierwsza propozycja według rankingu z listy rezerwowej najwyżej ocenianych propozycji początkowo odrzuconych, zastąpi odrzuconą.

Komunikat po ocenie

Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach po zakończeniu oceny i podjęciu ostatecznych decyzji. Odrzuceni kandydaci otrzymają wiadomość e -mail, w tym powody odrzucenia.


Czy wszystkie kryteria oceny będą miały tę samą wagę?

Każdy oceniający uszereguje wnioski, przypisując wynik od 0 do 5 dla każdego kryterium i opracuje indywidualny raport oceniający. Ostateczny wynik zostanie obliczony jako suma ważona poszczególnych ocen dostarczonych przez oceniających.

Kandydaci, w tym co najmniej 1 członek regionu SET (oprócz Grecji) w ich konsorcjum, otrzymają 1 dodatkowy punkt w ogólnym wyniku (uzyskany przez dodanie trzech indywidualnych kryteriów).

Ostateczny wynik w każdym kryterium zostanie otrzymany przez dodanie. Powtarzające się równe wyniki będą rozstrzygane przy użyciu następujących kryteriów, w kolejności:

 • Liczba partnerów z krajów SSE w konsorcjum (z wyjątkiem Grecji).
 • Średni wynik kryterium wpływu.
 • Średni wynik kryterium wdrożenia.

‘Lista rankingowa’ zostanie utworzona z propozycji o wynikach powyżej minimalnego progu po przekazaniu do fazy konsensu.


Jakie koszty kwalifikują się w FTTE?

Całkowite wsparcie finansowe FTTE obejmuje zwrot kosztów tylko następujących rodzajów kosztów:

 • Koszty personelu zaangażowanego w FTTE
 • Szkolenia i działania pomocnicze związane z FTTE dla partnerów przemysłowych
 • Opracowanie umowów licencyjnych i praw własności intelektualnej (IPR)
 • Koszty podróży w celu niezbędnych wzajemnych wizyt partnerskich FTTE lub prezentacji oraz demonstracji FTTE organizowanych przez SMART4ALL.
 • Koszty zapewnienia otwartego dostępu do publikacji naukowych związanych z FTTE.
 • Koszty materiałów eksploatacyjnych i sprzętu.

Uwaga: IW przypadku podmiotów prawnych nastawionych na zysk, nawet jeśli dostarczymy środki w postaci ryczałtu, nalezy we wniosku uwzględnić budżet, a żądana kwota dotacji nie może przekroczyć 70% kosztów oszacowanych na wykonanie projektu. Podmioty działające bez zysku mogą wystąpić o przyznanie 100% swoich kosztów.


Czy każdy członek konsorcjum otrzyma fundusze o które występujemy?

Każdy wybrany wnioskodawca podpisze umowę Sub-Grantu z konsorcjum SMART4ALL. Fundusze przyznane na podstawie umowy Sub-Grantu są świadczone bezpośrednio z funduszy Europejskiego Projektu SMART4ALL, a zatem są funduszami należącymi do Komisji Europejskiej. Jak wspomniano powyżej, konsorcja będą mogły dystrybuować żądane fundusze między dwoma partnerami, zgodnie z dystrybucją zasobów określoną w propozycji.

Jednakże, dotacja zostanie wypłacona Wiodącemu Partnerowi który będzie odpowiedzialny za jej dystrybucję w konsorcjum.


Kiedy otrzymamy fundusze?

Władze Finansowe SMART4ALL dokonają płatności wiodącemu partnerowi FTTE na podstawie wniosku o wpłatę po zatwierdzeniu przez Komitet Mentorski SMART4ALL:

Aaa.png


Czy otrzymamy szablon żądanych rezultatów?

Tak, żądane raporty będą zawarte w indywidualnym planie mentoringu (IMP), który dla określonego transgranicznego FTTE zostanie zdefiniowany na początku programu wsparcia wraz z przydzielonymi mentorami. Ten dokument określa wskaźniki kluczowych osiągnięć (KPIs) i 3 rezultaty, które zostaną wzięte pod uwagę podczas oceny wykonania eksperymentów SMART4ALL zgodnie z kamieniami milowymi.


Czy konsorcjum sfinansowane przez FTTE będzie mogło ubiegać się o wsparcie w kolejnym otwartym naborze programu SMART4ALL?

Tak, każde konsorcjum lub każdy członek konsorcjum będzie mógł złożyć wniosek i uzyskać finansowanie w kolejnych otwartych naborach SMART4ALL, w tym w innych otwartych naborach FTTE.

Jedynym ograniczeniem jest to, że w sumie organizacja będzie mogła wystąpić o kwotę do 100 000 EUR.


Czy reguła ‘de minimis’ ma zastosowanie do FTTE? Czy istnieje jakieś dodatkowe ograniczenie dotyczące finansowania?

Nie, reguła ‘de minimis’ nie będzie miała zastosowania w FTTE ani żadnym innym otwartym naborze SMART4ALL.

Zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej wsparcie finansowe nie zostanie przyznane indywidualnym podmiotom prawnym, które otrzymały już ponad 100 000 EUR za pośrednictwem otwartych naborów (Wsparcie Finansowe dla Stron Trzecich = FSTP = finansowanie kaskadowe) z projektów H2020 I4MS (https://i4ms.eu/) i SAE (https://smartanythingeverywhere.eu/) projects.

W przypadku otrzymania finansowania, przy czym na podstawie wspomnianego progu (100 000 EUR) z wyżej wymienionych źródeł, kandydaci powinni odpowiednio zmodyfikować swój budżet, jeśli to możliwe, biorąc pod uwagę projekt i przypisane zadania, szanując „zasadę braku podwójnego finansowania - (Podwójne finansowanie” oznacza sytuację, w której takie same koszty tej samej działalności są finansowane dwukrotnie poprzez wykorzystanie funduszy publicznych. Podstawową zasadą leżącą u podstaw zasad wydatków publicznych w UE jest to, że żadne koszty tej samej działalności nie mogą być finansowane dwukrotnie z budżetu UE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w „Wytycznych finansowych dla wnioskodawców”

Podana ograniczona kwota nie obejmuje żadnego wkładu EC, który Twoja organizacja otrzymuje lub otrzymała jako beneficjent w projekcie finansowanym przez UE (w FP7 lub H2020). Udział jako beneficjent w projektach finansowanych przez UE nie wpływa na udział w otwartych naborach SMART4ALL. W celu wyjaśnienia prosimy o kontakt z odpowiednim działem w Twojej organizacji.


Jaki rodzaj wsparcia będzie potrzebny do przygotowania wniosku?

Przewodnik dla Wnioskodawców jest głównym dokumentem odniesienia. Zapewnia szczegółowe informacje na temat wymagań procesu oceny i selekcji

Jeśli nadal masz wątpliwości co do naszego procesu Otwartego Naboru, skontaktuj się z nami:

 • W przypadku pytań dotyczących wymagań Otwartych Naborów zadaj swoje pytanie w przestrzeni pomocy Społeczności SMART4ALL. W przypadku pytań technicznych proszę odwiedzić SMART4ALL Helpdesk.
 • Zobacz nagrane seminaria internetowe i szkolenia tutaj. Będą organizowane dodatkowe seminaria internetowe, które będą reklamowane na głównej stronie projektu ai za pośrednictwem naszych kanałów mediów społecznościowych.
 • Wyślij nam e -mail na następujący adres: helpdesk@smart4all-project.eu
 • Odwiedź często zadawane pytania (FAQs). Możesz znaleźć FAQs w swoim języku lokalnym tutaj.


Jaki jest harmonogram Otwartych Naborów i faz ich oceny?

Pl3.jpg