FTTE faqs RNM

From SMART4ALL FAQ
Revision as of 15:11, 16 July 2021 by Admin (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

SMART4ALL Втор отворен повик за

Поднесувањето на апликација започнува на 15 Јуни 2021 година, 00:00 часот ЦЕСТ

Краен рок за доставување е 15 Септември 2021, 17:00 ЦЕСТ


НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА


што станува збор FTTE ?

Фокусираните Експерименти за Пренос на Технологија (FTTE) се финансирачки инструмент, кој се фокусира на една од четирите дефинирани вертикали (Дигитализиран транспорт, Дигитализирано земјоделство, Дигитализирана животна средина и Дигитализирано сè), кои даваат можност да се формира меѓусебна соработка, да се забрзаат производ ориентирани проекти како и понуда на насоки за успешна комерцијализација. Тие се со краткорочно траење (9 месеци) и се состојат од прекугранични експерименти за апликација (PAE) помеѓу два различни ентитета од две различни подобни земји (според критериумите за подобност наведени во делот 3 од Водичот за апликанти ). Во рамките на овие експерименти, еден партнер нуди пренесува одреден хардвер или софтвер технологија на друг партнер, се со цел да се овозможи подобрување на производи или процеси.


Кој може да се пријави на отворениот повик на FTTE ?

Прекуграничните експерименти на SMART4ALL треба да бидат предложени од Конзорциум, вклучувајќи го следниов вид на апликанти:

 • Универзитети и други академски институции.
 • МСП и малку поголеми компании, as defined in the ЕУ 2003/361. Малку поголемите компании се дефинирани соодветно како организации со број на вработени под 500 и промет под 100 милиони евра.
 • Системски интегратори и / или Даватели на технологија, односно кој било вид на организација специјализирана за трансфер на технологија или интеграција на системи, служејќи им на потребите на крајните корисници, под услов тие да бидат категоризирани во еден од двата претходни типа на корисници.

Предлозите можат да бидат поднесени од кој било од гореспоменатите типови на субјекти, но учеството на, барем, една МСП/ Малку поголема компанија е задолжително и треба да биде предводник на прекуграничните експерименти за апликација.

Партнерите мора да се крос-гранични, вклучувајќи најмалку две независни субјекти од две различни земји.

Апликантите вклучени во конзорциумите НЕ смеат да вклучуваат SMART4ALL партнери.


Може ли две академски субјекти да учествуваат на FTTE отворениот повик?

Не, давателот на технологија и примателот на технологија ќе аплицираат заедно како конзорциум преку едноставен формулар за апликација. Составот на конзорциумот може да биде како што следуваНе, давателот на технологија и примателот на технологија ќе аплицираат заедно како конзорциум преку едноставен формулар за апликација. Составот на конзорциумот може да биде како што следува:

As.png


Како да најдам партнер за пријавување?

Преку услугата за создавање партнерства и пребарување на партнери на SMART4ALL имате пристап до екосистемот на SMART4ALL за:

 • Избор на партнери меѓу технолошки партнери, како и меѓу технолошки и деловни страни, засновани врз специфични барања, понуди и карактеристики.
 • Партнерско пребарување за SMART4ALL отворените повици.


Може ли да аплицирам ако сум соработник на еден од партнерите на SMART4ALL конзорциумот?

Не, кандидатите нема да имаат никаков вистински или/и потенцијален судир на интереси со процесот на избор на SMART4ALL и за време на целата програма за стажирање. Сите случаи на судир на интереси ќе се проценуваат од случај до случај.


Која е технологијата и вертикалите зад SMART4ALL?

SMART4ALL се фокусира на CLEC, т.е. нискоенергетски компјутерски технологии применети во четирите SMART4ALL вертикали со европско лидерство и стратешко значење, вклучително и не ограничувајќи се на следните полиња за компетенции на SMART4ALL (видете сумирана табела подолу, а целата е достапна во Водичот за апликанти):

SMART4ALL ВЕРТИКАЛИ
S
M
A
R
T
4
A
L
L

О
БЛ
АС
Т
И

Н
А

К
О
М
П
Е
Т
Е
Н
Т
Н
О
С
Т
ДИГИТАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ ДИГИТАЛИЗИРАНА СРЕДИНА ДИГИТАЛИЗИРАНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА СЕ
1. Зелен транспорт
2. Паметна подвижност
3. Заедничка мобилност
4. Роботика
5. Нови платформи за ефикасно снаоѓање побарувачка и понуда
6. Автомобилска електроника
7. Автономни возила
8. Поврзани возила
9. Насочување на транспортот со употреба на големи податоци
10. Аеронаутика и вселенски апликации
11. Транспорт и логистика
12. Мапирање на градски транспорт
1. Паметно градење
2. Паметни куќи
3. Критичен мониторинг на инфраструктурата
4. Паметни болници
5. мониторинг на загадувањето на водата
6. Паметни мрежи
7. Управување со енергијата
8. Мониторирање/ Следење на животната средина
9. Биоразновидност
10. Следење диви / миграциски видови на животињи
11. Паметна индустрија
12. Обработка на податоци и визуелизација на податоци
1. Паметно земјоделство
2. Земјоделството инспирирано од АИ
3. Специфични Апликации засновани на информации за локацијата
4. Побарувачката управувано и одржливо земјоделство
5. Подвижни сензори за растенија, почва и околина
6. сензор мрежи - ЕУ широк - прекугранична
7. Теренски роботика и системи за автоматизација
8. UAV врз земјоделството и фабрика за следење
9. Селективна заштита на растенијата
10. Затворени циклуси на хранливи материи
11. Системи за поддршка на одлуки во земјоделство
12. Нула-енергетски системи на храна
13. Кружна економија
14. Ефикасност на вода, енергија и храна (СЕФ)
15. Ревалоризација на земјоделски отпад
1. Интеракција човек- машина
2. Дигитално образование
3. Индустриска автоматизација
4. Машинско учење
5. Интелигенција на пазарот
6. Медицински и здравствени апликации
7. Активно и здраво стареење
8. Поддршка за инвалидни лица
9. Сајбер безбедност
10. Рударство на податоци и големи податоци
11. Лична безбедност
12. Адитив Производство (3D печатење)
13. Зголемена и виртуелна реалност
14. Аудио / видео обработка
15. Технологии засновани на локација
16. Веб и мобилни апликации
17. Безжични мрежи на сензори
18. Управување сокатастрофи
19. Дигитално наследство
20. Телемедицина
21. Рехабилитација, добросостојба, фитнес
22. Е-трговија


Може ли мојот конзорциум да аплицира ако мојот предлог е за CLEC, но нашето поле за компетентност не е вклучено во претходната листа?

Да, можете да аплицирате, под услов вашиот предлог да биде насочен кон CLEC и да докажете дека се однесува на една од четирите вертикали. Како што споменавме во воведната реченица, горенаведената листа не ги ограничува полињата за компетенции, таа е само водечки список.


Кои земји се подобни за SMART4ALL?

За овој отворен повик на FTTE, следниве земји ќе бидат подобни:

Дополнително, бидејќи една од целите на SMART4ALL е да ја поддржи дигиталната трансформација во главно европските земји што не се застапени во европските шеми за финансирање, ќе бидат дадени приоритети на конзорциумите со најмалку еден член од една од земјите на ЈИЕ (освен Грција) (види дел 4 од-от е Водичот за апликанти).


Може ли конзорциум да аплицира ако двата ентитета се од иста земја со подобност?

Не, FTTE и сите SMART4ALL експерименти ќе бидат прекугранични. Во случајот на FTTE, двете членки на апликантните на конзорциумот мора да бидат од две различни земји од списокот на земји со подобност.


Може ли конзорциум или член на конзорциум да поднесе повеќе од еден предлог?

Секој правен субјект ќе биде во можност да аплицира на повеќе FTTE отворени повици, онолку колку што сака, но ќе биде избран само како дел од еден конзорциум.


Што вклучува формуларот за апликација на отворениот повик на FTTE ?

Предлозите треба да се достават преку микро-страницата на SMART4ALL: https://smart4all.fundingbox.com

Апликациите поднесени на каков било друг начин, нема да бидат разгледани за финансирање.

Од сите апликанти ќе биде побарано да го потврдат образецот за информирана согласност - со цел да ја достават целата апликација.

Предлозите - поднесени преку онлајн платформата - ќе ги вклучуваат следниве делови:

 • Контакт инфо
 • Информации за партнерот бр. 1:
 • Информации за партнерот бр. 2:
 • Клични податоци за FTTE
 • Опис на FTTE
 • - (Резултат) ОДЛИЧНОСТ
  - (Поени) ВЛИЈАНИЕ
  - (Резултат) ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
 • Етички прашања, заштита на податоците и приватност
 • Прашања за статистички цели
 • Декларација за отсуство на судир на интереси - прифаќање
 • Форма за согласност - прифаќање
 • Обработка на лични податоци - прифаќање на клаузула за информации

Дополнителен материјал, кој не е вклучен и специфично побаран во образецот за апликација преку Интернет, нема да се разгледува за проценка на предлозите. Податоците кои не се вклучени во предлогот нема да бидат земени во предвид . На SMART4ALL конзорциумот прави огромни напори да ги задржи сите предвидени доверливи податоци; сепак, за да се избегне сомнеж, барателот е единствено одговорен да ги посочи своите доверливи информации како такви.


Колку време е потребно за да се пополни апликацијата?

Со цел успешно да го пополните формуларот за апликација, веројатно ќе ви требаат 1-2 дена пишување, но ние замислуваме дека вашиот тим е составен од членови специјализирани во нивната област на експертиза што можете да ја поделите работата и успеете. Bие можете да додадете соработници на вашата апликација, така што секој член на тимот може да се справи со нивната област во апликацијата и со тоа ќе завршите побрзо.

Имајќи предвид дека се утврдени специфични ограничувања на карактерите во секој дел од формуларот за апликација преку Интернет, ве охрабруваме да ја одржувате вашата апликација фокусирана на бараната информација имајќи ги предвид предизвиците и домените опфатени со овој повик.

Исто така препорачуваме да го започнете процесот на доставување пред крајниот рок за да избегнете непријатни околности во последен момент.


Кога е крајниот рок за поднесување на мојата апликација?

Апликациите треба да се достават до времето на затворање и датумот објавен на отворениот повик. Само предлозите доставени пред истекот на рокот ќе бидат прифатени. По затворањето на повикот, нема да бидат земени предвид додатоци или измени на примените предлози.

Апликациите треба да се достават до времето на затворање и датумот објавен на отворениот повик. Само предлозите доставени пред истекот на рокот ќе бидат прифатени. По затворањето на повикот, нема да бидат земени предвид додатоци или измени на примените предлози.


Општа проверка за подобност:


Tes.png


Општа проверка за подобност:

Предлогот ќе се смета за подобен за евалуација доколку ги исполнува следниве услови:

 • формуларот за предлози преку Интернет е завршен како што се бара.
 • предлогот е доставен до крајниот датум како што е наведено во текстот на отворениот повик.
 • исполнети се критериумите за подобност утврдени во делот 3.
Предлозите што не ги исполнуваат сите услови нема да бидат разгледани за проценка.

Надворешно оценување

Предлозите ќе бидат оценувани според следниве критериуми: ОДЛИЧНОСТ, Влијание и имплементација. Погледнете повеќе детали во делот 4 од Водичот за апликанти.

Фаза на консензус

На посебен состанок со консензус ќе бидат избрани предлозите за кои ќе се добие финансиска поддршка.

Етички преглед

Пред потпишување на договорот Под-Грант, SMART4ALL комитетот за етика ќе ги разгледа сите избрани FTTEs предлог апликации, особено оние со однапред истакнати етички прашања (од страна на учесниците или со оценувачите).

Официјална одлука

Официјалното решение за финансиска поддршка е предмет на потпишување на договорот за финансирање со SMART4ALL. Во случај секој конзорциум-партнер на SMART4ALL да одбие да го потпише договорот за финансирање, предлогот ќе биде исклучен од финансиска поддршка. Наместо тоа, првиот предлог, преземен од резервната листа на најдобро рангирани предлози што првично беа одбиени, ќе го замени исклучениот.

Комуникација по евалуацијата

Апликантите ќе бидат информирани за резултатите по завршувањето на проценката и донесените конечни одлуки. Апликантите за одбиени предлози ќе добијат е-пошта, вклучувајќи ги и причините за одбивање.


Дали сите критериуми за оценување ќе имаат иста тежина?

Секој оценувач ќе ја рангира апликацијата со доделување на оценка од 0 до 5 за секој критериум и ќе изработи индивидуален извештај за проценка. Конечниот резултат ќе се пресмета како сума на индивидуалните проценки дадени од проценувачите.

На кандидатите кои вклучиле најмалку 1 член од регионот на Југоисточна Европа (со исклучок на Грција) во конзорциумот ќе им биде доделен 1 поен во севкупниот резултат (добиен со додавање на три одделни критериуми).

Конечниот резултат на секој критериум ќе се даде со додавање. Одредени нејаснотии ќе бидат решени со користење на следниве критериуми, со цел:

 • Број на партнери од земјите на ЈИЕ во конзорциумот (освен Грција).
 • Влијание на просечната оценка.
 • Просечна оценка за имплементација.

"Ранг-листата" ќе биде направена од предлозите со резултати над минималниот праг и ќе премине на разгледување со консензус.


Кои трошоци се квалификувани во FTTE?

Вкупната финансиска поддршка по FTTE вклучува надомест само на следниве форми на трошоци:

 • Трошоци на персоналот вклучен во FTTE.
 • Развој на договор за лиценца и ИПР.
 • Потребни патни трошоци за меѓусебни посети на партнери на FTTE или презентации или пак демонстрации на FTTE организирани од страна на SMART4ALL.
 • Трошоци за обезбедување на отворен пристап до FTTE поврзани со научни публикации.
 • Трошоци за потрошен материјал и опрема.

Забелешка: Во случај на профитни правни лица, дури и ако обезбедиме паушал, ќе треба да вклучите буџет во вашата апликација и бараниот износ во грантот не може да надмине 70% од проценетите трошоци за извршување на проектот. Непрофитните субјекти можат да побараат и 100% од нивните трошоци.


Дали секој член на конзорциумот ќе ги добие средствата кои се побарани?

Секој избран апликант ќе потпише Договор за под-грант со конзорциумот на SMART4ALL. Средствата доделени според Договорот за под-грантот се обезбедуваат директно од средствата на Европскиот проект SMART4ALL, и затоа се средства во сопственост на Европската комисија.

Како што споменавме погоре, конзорциумите ќе можат слободно да ги распределуваат бараните средства меѓу двајцата партнери, според распределбата на ресурсите утврдена во предлогот.

Сепак, грантот ќе му биде исплатен на Водечкиот партнер кој ќе биде одговорен за неговата дистрибуција во рамките на конзорциумот.


Кога ќе ги добиеме средствата?

Финансискиот орган на SMART4ALL ќе ги изврши плаќањата до водечкиот партнер на FTTE врз основа на доставеното, и одобрувањето од страна на Комитетот за менторство на SMART4ALL:

Aaa.png


Дали ќе добиеме формулар на бараните извештаи?

Да, бараните извештаи ќе бидат вклучени во индивидуалниот менторски план (IMP) на прекуграничните FTTE, дефинирани на почетокот на поддршката на програмата, заедно со распределените ментори. Овој документ ги воспоставува KPI и 3-те испораки што ќе бидат земени предвид при проценка на перформансите на SMART4ALL експериментите при пресвртниците.


Дали конзорциумот, финансиран од FTTE, ќе може да аплицира на следните отворени повици од програмата на SMART4ALL?

Да , секој конзорциум или кој било член на конзорциум ќе може да аплицира и да добие средства за следните SMART4ALL отворени повици, вклучително и други отворени повици за FTTE.

Единственото ограничување е дека, во целина, една организација ќе може да побара износ од 100.000 евра.


Дали правилото „de minimis“ важи за FTTE? Дали има некои дополнителни ограничувања во врска со финансирањето?

Не, правилото „de minimis“ нема да се применува во FTTE ниту во кој било друг SMART4ALL отворен повик.

Според правилата на Европската комисија, финансиската поддршка нема да се доделува на индивидуални правни лица кои веќе добиле над 100.000 евра преку отворени повици (финансиска поддршка на трети страни = FSTP = финансирање од каскада) од H2020 I4MS (https://i4ms.eu/) и проекти на САЕ (https://smartanythingeverywhere.eu/).

Во случај на добиено финансирање, но под споменатиот праг (100.000 евра) од гореспоменатите извори, од апликантите се очекува да го изменат својот буџет соодветно, доколку е можно, со оглед на проектот и приложените задачи, почитувајќи го „правилото за двојно финансирање“ („ Двојно финансирање“ значи ситуација кога истите трошоци за истата активност се финансираат двапати преку употреба на јавни средства. Тоа е основен принцип кој ги поткрепува правилата за јавни трошоци во ЕУ д,ека не може да се финансираат трошоци за иста активност двапати од буџетот на ЕУ. Повеќе за ова можете да најдете во “Financial guidelines for applicants”).

Оваа ограничена сума не вклучува придонес од ЕК што вашата организација го прима или го добила во рамките на проект финансиран од ЕУ (во рамките на FP7 или H2020) како корисник. Учеството како корисник во проекти финансирани од ЕУ не влијае на учеството на SMART4ALL отворени повици. За појаснување, ве молиме контактирајте го соодветниот оддел во вашата организација.


Каков вид на поддршка ќе биде достапна за подготовка на апликацијата?

Водичот за апликанти е главниот референтен документ. Дава детални информации за барањата на процесот на проценка и избор.

Доколку сè уште имате сомнежи во врска со нашиот процес на отворениот повик, слободно контактирајте со нас:

 • FЗа прашања во врска со барањата за отворениот повик, поставете го вашето прашање во просторот за помош на SMART4ALL заедницата. За технички прашања, посетете го SMART4ALL Helpdesk.
 • Погледнете ги снимените веб-обуки и курсеви за обука тука. Ќе бидат организирани дополнителни веб-работилници кои ќе се рекламираат на веб-страницата на главниот проект и преку нашите канали на социјалните медиуми.
 • Испратете ни е-пошта на следнава адреса: helpdesk@smart4all-project.eu
 • Посетете ги најчесто поставуваните прашања. Можете да ги најдете на најчесто поставуваните прашања на вашиот јазик овде.

Кој е распоредот на фазите на отворениот повик и евалуација?

Опис Индикативни датуми
Второ лансирање на отворен повик FTTE 15 јуни 2021 година во 00:00 часот ЦЕСТ
Втор рок на отворање повик за FTTE 15 Септември 2021 година влегува во 17:00 ЦЕСТ
Второ оценување и избор на отворен повик на FTTE Септември - Октомври 2021 година
Консензус состанок Октомври 2021 година
Комуникација на резултатите Ноември 2021 година
Почеток на експериментот Почеток на Декември 2021 година
Крај на експериментот Крај на Декември 2021 година