Difference between revisions of "FTTE faqs hu"

From SMART4ALL FAQ
Jump to navigation Jump to search
Line 37: Line 37:
 
[[File:dba.png|800px|border]]
 
[[File:dba.png|800px|border]]
  
<br><strong><h3>Can my consortium apply if my proposal is about CLEC but our competence field is not included in the previous list?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Pályázhat-e a konzorciumom, ha a pályázatom a CLEC-ről szól, de a kompetenciaterületünk nem szerepel az előző listán?</h3></strong><p>
Yes, you can apply, provided your proposal is focused on CLEC and you can prove it deals with one of the four verticals. As mentioned in the introductory sentence, the above list does not pretend to limit the competence fields, it is just a guiding list.
+
Igen, pályázhat, amennyiben az indítványa a CLEC-re összpontosít, és bizonyítani tudja, hogy a négy tématerület valamelyikével foglalkozik. Amint azt a bevezetőben említettük, a fenti felsorolásnak nem célja a kompetenciamezők korlátozása, csupán egy irányadó lista.
  
<br><strong><h3>What countries are eligible for SMART4ALL?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Milyen országok jogosultak a SMART4ALL-ra?</h3></strong><p>
For this FTTE Open Call, the following countries will be eligible:
+
Erre az FTTE Nyílt Felhívásra a következő országok jogosultak:
 
<ul>
 
<ul>
   <li>[https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-a-countries-rules_en.pdf The Member States of the European Union and its Overseas Countries and Territories (OCT)] or</li>
+
   <li>[https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-a-countries-rules_en.pdf TAz Európai Unió tagállamai és Tengerentúli Országai és Területei (OCT)] vagy</li>
   <li>[https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf Associated Countries to H2020]</li>
+
   <li>[https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf H2020 Társult Országok]</li>
   <li>The United Kingdom</li>
+
   <li>Az Egyesült Királyság</li>
   <li>Any other South-East and Central Europe (Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, Hungary, Kosovo, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Romania, Slovakia, Slovenia and Serbia) country not listed above but included in [https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-a-countries-rules_en.pdf Annex A of the H2020 Work Programme]
+
   <li>Bármely más délkelet- és közép-európai (SEE) (SEE országok: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Görögország, Magyarország, Koszovó, Moldova, Montenegró, Észak-Macedónia, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Szerbia) ország, amely nem szerepel a fentiekben, de [https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-a-countries-rules_en.pdf szerepel a H2020 Munkaprogram A. mellékletében]
 
</ul>
 
</ul>
Additionally, since one of the goals of SMART4ALL is to support the digital transformation in mainly European countries underrepresented in European funding schemes, by means of cross-border experiments, consortia including at least one member from one of the SEE countries will be prioritized (except Greece) (see section 4 of the Guide for Applicants).
+
Továbbá, mivel a SMART4ALL egyik célja a digitális átalakulás támogatása főként az európai finanszírozási rendszerekben alulreprezentált európai országokban - határokon átnyúló kísérletek révén - , a SEE országok legalább egy tagját magában foglaló konzorciumok elsőbbséget élveznek (Görögország kivételével) (lásd a pályázati útmutató 4. szakaszát).
  
<br><strong><h3>Can a consortium apply if the two entities are from the same eligible country?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Pályázhat-e konzorcium, ha a két szervezet ugyanabból a támogatható országból származik?</h3></strong><p>
No, FTTE and all the SMART4ALL experiment will be cross-border. In the case of FTTE, the two members of the applying consortia must be from two different countries within the list of eligible countries.
+
Nem, az FTTE és az összes SMART4ALL kísérlet határokon átnyúló lesz. Az FTTE esetében a pályázó konzorcium két tagjának a támogatható országok listáján szereplő két különböző országból kell származnia.
  
<br><strong><h3>Can a consortium or a member of a consortium submit more than one proposal?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Nyújthat-e be egy konzorcium vagy konzorciumi tag egynél több pályázatot?</h3></strong><p>
Any legal entity will be able to apply to the FTTE Open Call in as many consortia as wished, but it would only be selected as part of one consortium.  
+
Bármely szervezet annyi konzorciumban pályázhat az FTTE Nyílt Felhívásra, amennyiben szeretne, de csak egy konzorcium részeként választható ki.  
  
<br><strong><h3>What does the application form to the FTTE Open Call include?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Mit tartalmaz az FTTE Nyílt Felhívásra benyújtott pályázati lap?</h3></strong><p>
Proposals have to be submitted through the SMART4ALL microsite: [https://smart4all.fundingbox.com/ https://smart4all.fundingbox.com]</p>
+
A pályázatokat a SMART4ALL microsite-on keresztül kell benyújtani: [https://smart4all.fundingbox.com/ https://smart4all.fundingbox.com]</p>
Applications submitted by any other means will not be considered for funding.</p>
+
A bármely más módon benyújtott pályázatokat nem vesszük figyelembe a finanszírozás megállapításánál.</p>
All Applicants will be asked to acknowledge the Informed consent form in order to submit the full  Application.</p>  
+
Minden pályázót arra kérünk, hogy ismerje el a beleegyezési űrlapot a teljes kérelem benyújtása érdekében.</p>  
The proposals – submitted through the online platform – will include the following sections:
+
Az online platformon keresztül benyújtott pályázatok a következő részeket foglalják magukban:
 
<ul>
 
<ul>
     <li>Contact info</li>
+
     <li>Elérhetőségek</li>
     <li>Information on Partner no. 1:</li>
+
     <li>Az 1. számú partner adatai:</li>
     <li>Information on Partner no. 2:</li>
+
     <li>A 2. számú partner adatai:</li>
     <li>FTTE key data</li>
+
     <li>FTTE kulcsadatok</li>
     <li>Description of the FTTE</li>
+
     <li>Az FTTE leírása</li>
       <dd>- (Scored) EXCELLENCE</dd>
+
       <dd>- (Pontozott) KIVÁLÓSÁG</dd>
       <dd>- (Scored) IMPACT</dd>
+
       <dd>- (Pontozott) HATÁS</dd>
       <dd>- (Scored) IMPLEMENTATION</dd>
+
       <dd>- (Pontozott) KIVITELEZÉS </dd>
     <li>Ethical issues, data protection and privacy</li>
+
     <li>Etikai kérdések, adatvédelem</li>
     <li>Questions for statistical purposes</li>
+
     <li>Statisztikai célú kérdések</li>
     <li>Declaration of Honour and Absence of conflict of interest acceptance</li>  
+
     <li>Becsületnyilatkozat az összeférhetetlenség hiányáról elfogadás</li>  
     <li>Informed consent form  acceptance</li>
+
     <li>Tájékoztatáson alapuló hozzájáruló nyilatkozat elfogadás</li>
     <li>Processing of personal data information clause acceptance</li>
+
     <li>Személyes adatok kezelése tájékoztató záradék elfogadása</li>
 
</ul></p>
 
</ul></p>
Additional material, which has not been included and specifically requested in the online application form, will not be considered for the evaluation of the proposals. Data not included in the proposal will not be taken into account. The SMART4ALL consortium makes its best effort to keep all provided data confidential; however, for the avoidance of doubt, the applicant is solely responsible to indicate its confidential information as such.
+
A pályázatok elbírálása során azon további anyagokat, amelyeket az online pályázati űrlapon nem tartalmaztak és kifejezetten kértek, nem vesszük figyelembe. A pályázatban nem szereplő adatokat nem vesszük figyelembe. SMART4ALL konzorcium minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy minden megadott adatot bizalmasan kezeljen; azonban a kétségek elkerülése érdekében a kérelmező kizárólagosan felelős azért, hogy bizalmas információit, mint olyanokat megjelölje.
  
<br><strong><h3>How long does it take to fill in the application?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Mennyi ideig tart a kérelem kitöltése?</h3></strong><p>
In order to successfully fill in the application form you will probably need 1-2 days of writing, but we imagine that your team is composed of members specialized in their area of  expertise you can divide and conquer. You’ll be able to add contributors to your application so that each team member can tackle their application area and you will be done quicker.</p>
+
A jelentkezési lap sikeres kitöltéséhez valószínűleg 1-2 napos írásra lesz szükség, de úgy gondoljuk, hogy csapata a szakterületére specializálódott tagokból áll, akik között a munkát megoszthatja. További munkatársakat adhat hozzá a kitöltendő pályázathoz, hogy minden csapattag a saját alkalmazási területével foglalkozhasson, így gyorsabban végezve.</p>
Considering specific character limits have been established in each section of the online application form, we encourage you to keep your application focused on the requested information keeping in mind the challenges and domains covered by this call.</p>
+
Tekintve, hogy az online jelentkezési lap minden részében karakterlimitet határoztak meg, javasoljuk, hogy kérelmét a kért információkra összpontosítsa, szem előtt tartva a jelen felhívás által lefedett kihívásokat és domain-eke.</p>
We also recommend that you start the submission process quite before the deadline in order to avoid last minute circumstances.
+
Azt is javasoljuk, hogy az utolsó pillanatban előálló nem várt körülmények elkerülése érdekében a benyújtási folyamatot jóval a határidő előtt kezdje el.
  
<br><strong><h3>When is the deadline for my application submission?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Mikor van a pályázatom beadási határideje?</h3></strong><p>
Applications must be submitted by the closing time and date published in the open call. Only proposals submitted before the deadline will be accepted. After the call closure no additions or changes to received proposals will be taken into account.</p>
+
A pályázatokat a felhívásban közzétett határidőig és időpontig kell benyújtani. Csak a határidő lejárta előtt benyújtott indítványokat fogadjuk el. A felhívás lezárását követően a beérkezett pályázatok kiegészítéseit vagy módosításait nem vesszük figyelembe.</p>
<b>The deadline for this call is 15 September 2021 (17:00 CEST).</b>
+
<b>A felhívás határideje: 2021. szeptember 15. (CEST 17:00).</b>
  
<br><strong><h3>What is the selection process procedure and how long does it take?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Mi a kiválasztási folyamat menete és mennyi ideig tart?</h3></strong><p>
The selection process is as follows:</p>
+
A kiválasztási folyamat a következő:</p>
 
<br>
 
<br>
 
[[File:tes.png|900px|border]]   
 
[[File:tes.png|900px|border]]   
<br><b>General eligibility check:</b></p>
+
<br><b>Általános jogosultsági ellenőrzés:</b></p>
A proposal will be considered eligible for evaluation if it meets the following conditions:</p>
+
A pályázat akkor tekinthető értékelhetőnek, ha megfelel az alábbi feltételeknek:</p>
 
<ul>
 
<ul>
     <li>the online proposal template has been completed as required.</li>
+
     <li>Az online pályázati sablont a kért formátumban kitöltötték.</li>
     <li>the proposal was submitted by the closing date as stated in the open call text.</li>
+
     <li>A pályázatot a nyílt felhívás szövegében meghatározott határidőig nyújtották be.</li>
     <li>the eligibility criteria set out in section 3 were met.</li>
+
     <li>A 3. pontban meghatározott alkalmassági feltételek teljesültek.</li>
 
</ul>
 
</ul>
Proposals that do not fulfil all conditions will not be considered for evaluation.</p>
+
Az ezen feltételek bármelyikét nem teljesítő pályázatokat nem bíráljuk el.</p>
<b>External evaluation</b></p>  
+
<b>Külső értékelés</b></p>  
The proposals will be evaluated on the following criteria:
+
A pályázatokat a következő szempontok alapján értékeljük:
EXCELLENCE, IMPACT and IMPLEMENTATION. See more details in section 4 of the Guide for Applicants.
+
KIVÁLÓSÁG, HATÁS ÉS KIVITELEZÉS. További részletek a Pályázati Útmutató 4. pontjában.
<b>Consensus phase</b></p>
+
<b>Konszenzusos fázis</b></p>
The consensus meeting will select the proposals to be awarded financial support.
+
A konszenzusos ülésen választjuk ki, hogy mely pályázatoknak ítéljük meg a pénzügyi támogatást.
<b>Ethical Review</b></p>
+
<b>Etikai vizsgálat</b></p>
Before the Sub-Grant Agreement signature, the SMART4ALL Ethics Committee will review all selected FTTEs and, in particular, those highlighting upfront ethical issues (by participants or by evaluators).
+
A Támogatási Szerződés aláírása előtt a SMART4ALL Etikai Bizottság megvizsgálja az összes kiválasztott FTTE-t, különös tekintettel azokra, amelyek kiemelt fontosságú etikai kérdésekkel foglalkoznak (résztvevők vagy értékelők szerint).
<b>Formal decision</b></p>
+
<b>Hivatalos határozat</b></p>
Formal decision of the financial support is subject to signing the SMART4ALL funding agreement. In case any consortium partner of SMART4ALL refuses to sign the funding agreement the proposal will be excluded from financial support. Instead, the first proposal, taken from a Reserve List of the top ranked proposals initially rejected, will replace the excluded one.
+
A pénzügyi támogatás hivatalos döntésének feltétele a SMART4ALL finanszírozási megállapodás aláírása. Abban az esetben, ha a SMART4ALL bármely konzorciumi partnere megtagadja a finanszírozási megállapodás aláírását, az indítványt kizárják a pénzügyi támogatásból. Ehelyett az első indítvány, amely az eredetileg elutasított, legjobban rangsorolt indítványok tartaléklistájáról származik, felváltja a kizárt indítványt.
<b>Communication after the evaluation</b></p>
+
<b>Kommunikáció az értékelés után</b></p>
Applicants will be informed on the results after the evaluation has been completed and the final decisions have been made. Applicants of proposals rejected will receive an email including the reasons for rejection.
+
A pályázókat az értékelés befejezését és a végső döntések meghozatalát követően tájékoztatjuk az eredményekről. Az elutasított pályázatok benyújtói e-mailt kapnak, amely tartalmazza az elutasítás okait.
  
<br><strong><h3>Will all the evaluation criteria have the same weight?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Minden értékelési kritérium azonos súllyal számít?</h3></strong><p>
Each evaluator will rank the application assigning a score from 0 to 5 for each criterion and produce an Individual Evaluation Report. The final score will be calculated as the weighted sum of the individual assessments provided by the Evaluators.</p>
+
Minden értékelő rangsorolja a pályázatot, minden kritériumhoz 0-tól 5-ig egy pontszámot rendelve, és egy Egyéni Értékelő Jelentést (Individual Evaluation Report) készít. A végső pontszámot az Értékelők által megadott egyedi értékelések súlyozott összegeként számítjuk ki.</p>
Applicants including <b>at least 1 member of the SEE region</b> (except Greece) in their consortium will be given <b>1 extra point</b> to the overall score (obtained by adding the three individual criteria).</p>  
+
Azok a pályázók, akik konzorciumukban az <b>SEE régió legalább 1 tagját</b> (Görögország kivételével) tartalmazzák, <b>1 többletpontot<b/> kapnak a teljes pontszámhoz (amelyet a három egyedi kritérium hozzáadásával kapnak meg).</p>  
The final score on each criterion will be given by adding. <b>Ties</b> will be solved using the following criteria, in order:</p>
+
Az egyes kritériumok végső pontszámát összeadással határozzuk meg. <b>A holtversenyek<b/> eldöntése a következő kritériumok alapján történik, az alábbi sorrendben:</p>
 
<ul>  
 
<ul>  
     <li>Number of partners from a SEE country in the consortium (except Greece).</li>
+
     <li>A konzorciumban résztvevő SEE országbokból származó partnerek száma (Görögország kivételével).</li>
     <li>Impact average score.</li>
+
     <li>HATÁS átlagpontszám.</li>
     <li>Implementation average score.</li>
+
     <li>KIVITELEZÉS átlagpontszám.</li>
 
</ul>
 
</ul>
A <b>‘Ranking List’</b> will be created of the proposals with a score above the minimum threshold and passed to the Consensus phase.
+
A minimális küszöbértéket meghaladó pontszámmal rendelkező indítványokból egy <b>"Rangsort"</b> hozunk létre, melyet továbbítunk a konszenzusos szakaszba.
  
<br><strong><h3>What costs are eligible in FTTE?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Milyen költségek támogathatók az FTTE-ben</h3></strong><p>
The total financial support per FTTE includes the reimbursement of the following cost forms only:</p>
+
Az FTTE-re jutó teljes pénzügyi támogatás csak az alábbi költségtípusok térítését tartalmazza:</p>
 
<ul>
 
<ul>
     <li>Costs of the staff involved in the FTTE.</li>
+
     <li>• Az FTTE-ben részt vevő személyzet költségei.</li>
     <li>FTTE-related training and service activities for the industry partners.</li>
+
     <li>FTTE-hez kapcsolódó képzési és szolgáltatási tevékenységek az iparági partnerek számára.</li>
     <li>License and IPR agreement development.</li>
+
     <li>• Licenc- és szellemi tulajdonjog-szerződés-fejlesztés.</li>
     <li>Necessary travel costs for mutual FTTE partner visits or FTTE presentations or demonstrations organized by SMART4ALL.</li>
+
     <li>• A SMART4ALL által szervezett kölcsönös FTTE partnerlátogatásokhoz vagy FTTE bemutatókhoz szükséges utazási költségek.</li>
     <li>Costs for providing open access to FTTE related scientific publications.</li>
+
     <li>• Az FTTE-hez kapcsolódó tudományos publikációkhoz való nyílt hozzáférés biztosításának költségei.</li>
     <li>Consumables and Equipment costs.</li>
+
     <li>• Fogyóeszközök és berendezések költségei</li>
 
</ul>
 
</ul>
<b>Note:</b> In the case of for-profit legal entities, even if we provide a lump sum, you will need to include a budget in your application and the grant amount requested cannot exceed the 70% of the costs estimated for the execution of the project. Non-for-profit entities can request 100% of their costs.
+
<b>Megjegyzés:</b> Profitorientált szervezetek esetében, még akkor is, ha egyösszegű támogatást nyújtunk, a pályázatban költségvetést kell feltüntetni, és a kért támogatási összeg nem haladhatja meg a projekt végrehajtására becsült költségek 70% -át. A nonprofit szervezetek költségeik 100%-át igényelhetik.
  
<br><strong><h3>Will each member of the consortium receive the funds we are requesting?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>A konzorcium minden tagja megkapja az általunk igényelt támogatást?</h3></strong><p>
Each selected applicant will sign the Sub-Grant Agreement with the SMART4ALL consortium. The funds awarded under the Sub-Grant Agreement are provided directly from the funds of the European Project SMART4ALL, and are therefore funds owned by the European Commission.</p>
+
Minden kiválasztott pályázó aláírja a támogatási megállapodást a SMART4ALL konzorciummal. A támogatási megállapodás keretében odaítélt pénzeszközöket közvetlenül a SMART4ALL Európai Projekt forrásaiból biztosítják, és ezért az Európai Bizottság tulajdonában vannak.</p>
As mentioned above, the consortia will be <b>free</b> to distribute the requested funds among the two partners, according to the resources’ distribution set up in the proposal.</p>
+
Mint már említettük, a konzorciumok szabadon oszthatják szét a kért támogatást a két partner között – az indítványban meghatározott források megoszlása szerint.</p>
However, the grant will be paid to the <b>Leading Partner</b> who will be responsible for its distribution within the consortium.
+
A támogatást azonban a konzorciumon belüli felosztásért felelős Vezető Partnernek fizetjük ki
  
<br><strong><h3>When will we receive the funds?</h3></strong><p>
+
<br><strong><h3>Mikor kapjuk meg a támogatást?</h3></strong><p>
The SMART4ALL Financial Authority will make the payments to the Leading Partner of the FTTE based on deliverable submission and approval by the SMART4ALL Mentoring Committee:</p>
+
A SMART4ALL Pénzügyi Hatóság a SMART4ALL Mentori Bizottság által benyújtott és jóváhagyó beadvány alapján teljesíti a kifizetéseket az FTTE Vezető Partnerének:</p>
 
[[File:aaa.png|800px|border]]
 
[[File:aaa.png|800px|border]]
  

Revision as of 12:28, 22 July 2021

SMART4ALL Második Nyílt Pályázati Felhívás

A pályázat benyújtásának kezdete 2021. június 15, 00:00 CEST

Beküldési határidő 2021. szeptember 15, 17:00 CEST


Gyakran Ismételt Kérdések


Miről szól az FTTE?

Az Összpontosított Technológia-Transzfer Kísérlet (FTTE) egy finanszírozási eszköz, amely a négy meghatározott tématerület (“Digitized Transport”, “Digitized Agriculture”, “Digitized Environment” és “Digitized Anything”) egyikére összpontosít, lehetőséget ad szinergiák kialakítására, a termékorientált projektek felgyorsítására és útmutatást nyújt a sikeres kereskedelmi forgalomba hozatalhoz. Rövid távú (9 hónapos időtartamú) lesz, és két különböző támogatható ország két különböző szervezetének határokon átnyúló “Pathfinder Application Experiment” kísérleteiből (PAE) fog állni (a Pályázati Útmutató (GfA) 3. részében meghatározott jogosultsági kritériumoknak megfelelően). A kísérletek ezen típusában az egyik fél egy adott hardver (HW) vagy szoftver (SW) technológiát ad át a fogadó partnernek a jobb termék vagy folyamatok lehetővé tétele érdekében.


Kik pályázhatnak az FTTE Nyílt Felhívásra?

A SMART4ALL határokon átnyúló kísérleteket egy olyan konzorcium indítványozhatja, amely a következő típusú pályázókat tartalmazza:

 • Egyetemek és más akadémiai intézmények.
 • AzKKV-k (SME) és a valamivel nagyobb vállalatok a 2003/361-es Uniós ajánlásban. meghatározottak szerint. A valamivel nagyobb vállalatokat olyan szervezetekként határozzák meg, amelyek létszáma nem éri el az 500 főt, és a forgalma nem haladja meg a 100 millió eurót.
 • Rendszerintegrátorok és/vagy Technológiai Szolgáltatók, vagyis a végfelhasználó igényeit kiszolgáló, technológiatranszferre vagy rendszerintegrációra szakosodott bármely szervezet, feltéve, hogy azok az előző két kedvezményezett típus valamelyikébe besorolhatók.

A pályázatokat a fent említett szervezetek bármelyike benyújthatja, de legalább egy KKV/valamivel nagyobb vállalat részvétele kötelező, és a határokon átnyúló Pathfinder Application Experiment (PAE) vezetője kell, hogy legyen.

A PAE-knek határokon átnyúlónak kell lennie, két különböző támogatható ország legalább két független szervezetének bevonásával.

A konzorciumokban részt vevő pályázók NEM tartalmazhatnak SMART4ALL partnereket.


Pályázhat-e két akadémiai szervezet az FTTE Nyílt Felhívásra?

Nem, a technológiai szolgáltatónak és a technológiai fogadónak együtt, egy konzorciumként, egy egyszerű jelentkezési lapon keresztül kell pályázni. A konzorcium összetétele a következő lehet:

Sdf.png


Hogyan találhatok partnert a jelentkezéshez?

A SMART4ALL Matchmaking & Partner Search Service segítségével hozzáférhet a SMART4ALL ökoszisztémához:

 • Párkeresés a technológiai partnerek, valamint a technológiai és üzleti felek között, egyedi követelmények, ajánlatok és jellemzők alapján
 • Partnerkeresés a SMART4ALL Nyílt Felhívásokra.


Pályázhatok, ha a SMART4ALL konzorcium egyik partnerének munkatársa vagyok?

Nem, a pályázóknak nem lehet tényleges és/vagy potenciális összeférhetetlenségük a SMART4ALL kiválasztási folyamattal, valamint a teljes gyakornoki program során. Minden összeférhetetlenségi esetet külön-külön megvizsgálunk.


Milyen technológiák és tématerületek állnak a SMART4ALL mögött?

A SMART4ALL a CLEC-re összpontosít, azaz az európai vezető szereppel és stratégiai jelentőséggel bíró négy SMART4ALL tématerületen alkalmazott alacsony energiaigényű számítástechnikai technológiákra, beleértve, de nem kizárólagosan a következő SMART4ALL kompetenciaterületeket (lásd az alábbi táblázatot, a teljest pedig a Pályázati Útmutató tartalmazz):

Dba.png


Pályázhat-e a konzorciumom, ha a pályázatom a CLEC-ről szól, de a kompetenciaterületünk nem szerepel az előző listán?

Igen, pályázhat, amennyiben az indítványa a CLEC-re összpontosít, és bizonyítani tudja, hogy a négy tématerület valamelyikével foglalkozik. Amint azt a bevezetőben említettük, a fenti felsorolásnak nem célja a kompetenciamezők korlátozása, csupán egy irányadó lista.


Milyen országok jogosultak a SMART4ALL-ra?

Erre az FTTE Nyílt Felhívásra a következő országok jogosultak:

Továbbá, mivel a SMART4ALL egyik célja a digitális átalakulás támogatása főként az európai finanszírozási rendszerekben alulreprezentált európai országokban - határokon átnyúló kísérletek révén - , a SEE országok legalább egy tagját magában foglaló konzorciumok elsőbbséget élveznek (Görögország kivételével) (lásd a pályázati útmutató 4. szakaszát).


Pályázhat-e konzorcium, ha a két szervezet ugyanabból a támogatható országból származik?

Nem, az FTTE és az összes SMART4ALL kísérlet határokon átnyúló lesz. Az FTTE esetében a pályázó konzorcium két tagjának a támogatható országok listáján szereplő két különböző országból kell származnia.


Nyújthat-e be egy konzorcium vagy konzorciumi tag egynél több pályázatot?

Bármely szervezet annyi konzorciumban pályázhat az FTTE Nyílt Felhívásra, amennyiben szeretne, de csak egy konzorcium részeként választható ki.


Mit tartalmaz az FTTE Nyílt Felhívásra benyújtott pályázati lap?

A pályázatokat a SMART4ALL microsite-on keresztül kell benyújtani: https://smart4all.fundingbox.com

A bármely más módon benyújtott pályázatokat nem vesszük figyelembe a finanszírozás megállapításánál.

Minden pályázót arra kérünk, hogy ismerje el a beleegyezési űrlapot – a teljes kérelem benyújtása érdekében.

Az online platformon keresztül benyújtott pályázatok a következő részeket foglalják magukban:

 • Elérhetőségek
 • Az 1. számú partner adatai:
 • A 2. számú partner adatai:
 • FTTE kulcsadatok
 • Az FTTE leírása
 • - (Pontozott) KIVÁLÓSÁG
  - (Pontozott) HATÁS
  - (Pontozott) KIVITELEZÉS
 • Etikai kérdések, adatvédelem
 • Statisztikai célú kérdések
 • Becsületnyilatkozat az összeférhetetlenség hiányáról – elfogadás
 • Tájékoztatáson alapuló hozzájáruló nyilatkozat – elfogadás
 • Személyes adatok kezelése – tájékoztató záradék elfogadása

A pályázatok elbírálása során azon további anyagokat, amelyeket az online pályázati űrlapon nem tartalmaztak és kifejezetten kértek, nem vesszük figyelembe. A pályázatban nem szereplő adatokat nem vesszük figyelembe. A SMART4ALL konzorcium minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy minden megadott adatot bizalmasan kezeljen; azonban a kétségek elkerülése érdekében a kérelmező kizárólagosan felelős azért, hogy bizalmas információit, mint olyanokat megjelölje.


Mennyi ideig tart a kérelem kitöltése?

A jelentkezési lap sikeres kitöltéséhez valószínűleg 1-2 napos írásra lesz szükség, de úgy gondoljuk, hogy csapata a szakterületére specializálódott tagokból áll, akik között a munkát megoszthatja. További munkatársakat adhat hozzá a kitöltendő pályázathoz, hogy minden csapattag a saját alkalmazási területével foglalkozhasson, így gyorsabban végezve.

Tekintve, hogy az online jelentkezési lap minden részében karakterlimitet határoztak meg, javasoljuk, hogy kérelmét a kért információkra összpontosítsa, szem előtt tartva a jelen felhívás által lefedett kihívásokat és domain-eke.

Azt is javasoljuk, hogy az utolsó pillanatban előálló nem várt körülmények elkerülése érdekében a benyújtási folyamatot jóval a határidő előtt kezdje el.


Mikor van a pályázatom beadási határideje?

A pályázatokat a felhívásban közzétett határidőig és időpontig kell benyújtani. Csak a határidő lejárta előtt benyújtott indítványokat fogadjuk el. A felhívás lezárását követően a beérkezett pályázatok kiegészítéseit vagy módosításait nem vesszük figyelembe.

A felhívás határideje: 2021. szeptember 15. (CEST 17:00).


Mi a kiválasztási folyamat menete és mennyi ideig tart?

A kiválasztási folyamat a következő:


Tes.png


Általános jogosultsági ellenőrzés:

A pályázat akkor tekinthető értékelhetőnek, ha megfelel az alábbi feltételeknek:

 • Az online pályázati sablont a kért formátumban kitöltötték.
 • A pályázatot a nyílt felhívás szövegében meghatározott határidőig nyújtották be.
 • A 3. pontban meghatározott alkalmassági feltételek teljesültek.

Az ezen feltételek bármelyikét nem teljesítő pályázatokat nem bíráljuk el.

Külső értékelés

A pályázatokat a következő szempontok alapján értékeljük: KIVÁLÓSÁG, HATÁS ÉS KIVITELEZÉS. További részletek a Pályázati Útmutató 4. pontjában.

Konszenzusos fázis

A konszenzusos ülésen választjuk ki, hogy mely pályázatoknak ítéljük meg a pénzügyi támogatást.

Etikai vizsgálat

A Támogatási Szerződés aláírása előtt a SMART4ALL Etikai Bizottság megvizsgálja az összes kiválasztott FTTE-t, különös tekintettel azokra, amelyek kiemelt fontosságú etikai kérdésekkel foglalkoznak (résztvevők vagy értékelők szerint).

Hivatalos határozat

A pénzügyi támogatás hivatalos döntésének feltétele a SMART4ALL finanszírozási megállapodás aláírása. Abban az esetben, ha a SMART4ALL bármely konzorciumi partnere megtagadja a finanszírozási megállapodás aláírását, az indítványt kizárják a pénzügyi támogatásból. Ehelyett az első indítvány, amely az eredetileg elutasított, legjobban rangsorolt indítványok tartaléklistájáról származik, felváltja a kizárt indítványt.

Kommunikáció az értékelés után

A pályázókat az értékelés befejezését és a végső döntések meghozatalát követően tájékoztatjuk az eredményekről. Az elutasított pályázatok benyújtói e-mailt kapnak, amely tartalmazza az elutasítás okait.


Minden értékelési kritérium azonos súllyal számít?

Minden értékelő rangsorolja a pályázatot, minden kritériumhoz 0-tól 5-ig egy pontszámot rendelve, és egy Egyéni Értékelő Jelentést (Individual Evaluation Report) készít. A végső pontszámot az Értékelők által megadott egyedi értékelések súlyozott összegeként számítjuk ki.

Azok a pályázók, akik konzorciumukban az SEE régió legalább 1 tagját (Görögország kivételével) tartalmazzák, 1 többletpontot kapnak a teljes pontszámhoz (amelyet a három egyedi kritérium hozzáadásával kapnak meg).

Az egyes kritériumok végső pontszámát összeadással határozzuk meg. A holtversenyek eldöntése a következő kritériumok alapján történik, az alábbi sorrendben:

 • A konzorciumban résztvevő SEE országbokból származó partnerek száma (Görögország kivételével).
 • HATÁS átlagpontszám.
 • KIVITELEZÉS átlagpontszám.

A minimális küszöbértéket meghaladó pontszámmal rendelkező indítványokból egy "Rangsort" hozunk létre, melyet továbbítunk a konszenzusos szakaszba.


Milyen költségek támogathatók az FTTE-ben

Az FTTE-re jutó teljes pénzügyi támogatás csak az alábbi költségtípusok térítését tartalmazza:

 • • Az FTTE-ben részt vevő személyzet költségei.
 • • FTTE-hez kapcsolódó képzési és szolgáltatási tevékenységek az iparági partnerek számára.
 • • Licenc- és szellemi tulajdonjog-szerződés-fejlesztés.
 • • A SMART4ALL által szervezett kölcsönös FTTE partnerlátogatásokhoz vagy FTTE bemutatókhoz szükséges utazási költségek.
 • • Az FTTE-hez kapcsolódó tudományos publikációkhoz való nyílt hozzáférés biztosításának költségei.
 • • Fogyóeszközök és berendezések költségei

Megjegyzés: Profitorientált szervezetek esetében, még akkor is, ha egyösszegű támogatást nyújtunk, a pályázatban költségvetést kell feltüntetni, és a kért támogatási összeg nem haladhatja meg a projekt végrehajtására becsült költségek 70% -át. A nonprofit szervezetek költségeik 100%-át igényelhetik.


A konzorcium minden tagja megkapja az általunk igényelt támogatást?

Minden kiválasztott pályázó aláírja a támogatási megállapodást a SMART4ALL konzorciummal. A támogatási megállapodás keretében odaítélt pénzeszközöket közvetlenül a SMART4ALL Európai Projekt forrásaiból biztosítják, és ezért az Európai Bizottság tulajdonában vannak.

Mint már említettük, a konzorciumok szabadon oszthatják szét a kért támogatást a két partner között – az indítványban meghatározott források megoszlása szerint.

A támogatást azonban a konzorciumon belüli felosztásért felelős Vezető Partnernek fizetjük ki


Mikor kapjuk meg a támogatást?

A SMART4ALL Pénzügyi Hatóság a SMART4ALL Mentori Bizottság által benyújtott és jóváhagyó beadvány alapján teljesíti a kifizetéseket az FTTE Vezető Partnerének:

Aaa.png


Will we get a template of the requested deliverables?

Yes, the requested reports will be included in the Individual Mentoring Plan (IMP) that the cross-border FTTE selected will define at the beginning of the support programme, together with the mentors allocated. This document establishes the KPIs and the 3 Deliverables that will be considered when evaluating the SMART4ALL Experiments’ performance at the milestones.


Will a consortium getting funded by FTTE be able to apply to subsequent Open Calls from the SMART4ALL programme?

Yes, any consortium or any member of a consortium will be able to apply and get funding to subsequent SMART4ALL open calls, including other FTTE open calls.

The only restriction is that, in total, an organisation will be able to request an amount of EUR 100,000.


Does the ‘de minimis’ rule apply for FTTE? Is there any additional restriction about funding?

No, the ‘de minimis’ rule will not apply in FTTE nor any other SMART4ALL open call.

As per European Commission’s rules, financial support will not be awarded to individual legal entities that have already received more than EUR 100,000 via open calls (Financial Support to Third Parties = FSTP = cascade funding) from H2020 I4MS (https://i4ms.eu/) and SAE (https://smartanythingeverywhere.eu/) projects.

In case of funding received, but under the mentioned threshold (EUR 100,000) from abovementioned sources applicants are expected to modify their budget accordingly, if possible, considering the project and attributed tasks, respecting the no "double funding rule" (“Double funding” means the situation where the same costs for the same activity are funded twice through the use of public funds. It is a fundamental principle underpinning the rules for public expenditure in the EU that no costs for the same activity can be funded twice from the EU budget. More on this you can find under “Financial guidelines for applicants”).

This limited amount does not include any EC contribution that your organisation receives or has received within an EU-funded project (within FP7 or H2020) as a beneficiary. Participation as a beneficiary within EU-funded projects does not affect the participation in SMART4ALL open calls. For clarification, please contact the relevant department in your organisation.


What type of support will be available to prepare the application?

The Guide for Applicants is the main reference document. It provides detailed information about the requirements of the evaluation and selection process.

If you still have any doubts regarding our Open Call process, feel free to get in touch with us:

 • For questions on the Open Call requirements, ask your question in the Helpdesk space of SMART4ALL Community. For technical questions, please visit the SMART4ALL Helpdesk.
 • View the recorded webinars and training courses here. There will be additional webinars organised which will be advertised on the main project website and via our social media channels.
 • Send us an email to the following address: helpdesk@smart4all-project.eu
 • Visit the Frequently Asked Questions (FAQs). You can find the FAQs in your local language here.


What is the schedule of the Open Call and Evaluation phases?

Description Indicative Dates
Second FTTE Open Call launch 15 June 2021 at 00:00 CEST
Second FTTE Open Call deadline 15 September 2021 at 17:00 CEST
Second FTTE Open Call evaluation and selection September-October 2021
Consensus Meeting October 2021
Communication of Results November 2021
Start of Experiment Start of December 2021
End of Experiment End of August 2021