FTTE faqs hu

From SMART4ALL FAQ
Revision as of 12:28, 22 July 2021 by Admin (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

SMART4ALL Második Nyílt Pályázati Felhívás

A pályázat benyújtásának kezdete 2021. június 15, 00:00 CEST

Beküldési határidő 2021. szeptember 15, 17:00 CEST


Gyakran Ismételt Kérdések


Miről szól az FTTE?

Az Összpontosított Technológia-Transzfer Kísérlet (FTTE) egy finanszírozási eszköz, amely a négy meghatározott tématerület (“Digitized Transport”, “Digitized Agriculture”, “Digitized Environment” és “Digitized Anything”) egyikére összpontosít, lehetőséget ad szinergiák kialakítására, a termékorientált projektek felgyorsítására és útmutatást nyújt a sikeres kereskedelmi forgalomba hozatalhoz. Rövid távú (9 hónapos időtartamú) lesz, és két különböző támogatható ország két különböző szervezetének határokon átnyúló “Pathfinder Application Experiment” kísérleteiből (PAE) fog állni (a Pályázati Útmutató (GfA) 3. részében meghatározott jogosultsági kritériumoknak megfelelően). A kísérletek ezen típusában az egyik fél egy adott hardver (HW) vagy szoftver (SW) technológiát ad át a fogadó partnernek a jobb termék vagy folyamatok lehetővé tétele érdekében.


Kik pályázhatnak az FTTE Nyílt Felhívásra?

A SMART4ALL határokon átnyúló kísérleteket egy olyan konzorcium indítványozhatja, amely a következő típusú pályázókat tartalmazza:

 • Egyetemek és más akadémiai intézmények.
 • AzKKV-k (SME) és a valamivel nagyobb vállalatok a 2003/361-es Uniós ajánlásban. meghatározottak szerint. A valamivel nagyobb vállalatokat olyan szervezetekként határozzák meg, amelyek létszáma nem éri el az 500 főt, és a forgalma nem haladja meg a 100 millió eurót.
 • Rendszerintegrátorok és/vagy Technológiai Szolgáltatók, vagyis a végfelhasználó igényeit kiszolgáló, technológiatranszferre vagy rendszerintegrációra szakosodott bármely szervezet, feltéve, hogy azok az előző két kedvezményezett típus valamelyikébe besorolhatók.

A pályázatokat a fent említett szervezetek bármelyike benyújthatja, de legalább egy KKV/valamivel nagyobb vállalat részvétele kötelező, és a határokon átnyúló Pathfinder Application Experiment (PAE) vezetője kell, hogy legyen.

A PAE-knek határokon átnyúlónak kell lennie, két különböző támogatható ország legalább két független szervezetének bevonásával.

A konzorciumokban részt vevő pályázók NEM tartalmazhatnak SMART4ALL partnereket.


Pályázhat-e két akadémiai szervezet az FTTE Nyílt Felhívásra?

Nem, a technológiai szolgáltatónak és a technológiai fogadónak együtt, egy konzorciumként, egy egyszerű jelentkezési lapon keresztül kell pályázni. A konzorcium összetétele a következő lehet:

Sdf.png


Hogyan találhatok partnert a jelentkezéshez?

A SMART4ALL Matchmaking & Partner Search Service segítségével hozzáférhet a SMART4ALL ökoszisztémához:

 • Párkeresés a technológiai partnerek, valamint a technológiai és üzleti felek között, egyedi követelmények, ajánlatok és jellemzők alapján
 • Partnerkeresés a SMART4ALL Nyílt Felhívásokra.


Pályázhatok, ha a SMART4ALL konzorcium egyik partnerének munkatársa vagyok?

Nem, a pályázóknak nem lehet tényleges és/vagy potenciális összeférhetetlenségük a SMART4ALL kiválasztási folyamattal, valamint a teljes gyakornoki program során. Minden összeférhetetlenségi esetet külön-külön megvizsgálunk.


Milyen technológiák és tématerületek állnak a SMART4ALL mögött?

A SMART4ALL a CLEC-re összpontosít, azaz az európai vezető szereppel és stratégiai jelentőséggel bíró négy SMART4ALL tématerületen alkalmazott alacsony energiaigényű számítástechnikai technológiákra, beleértve, de nem kizárólagosan a következő SMART4ALL kompetenciaterületeket (lásd az alábbi táblázatot, a teljest pedig a Pályázati Útmutató tartalmazz):

Dba.png


Pályázhat-e a konzorciumom, ha a pályázatom a CLEC-ről szól, de a kompetenciaterületünk nem szerepel az előző listán?

Igen, pályázhat, amennyiben az indítványa a CLEC-re összpontosít, és bizonyítani tudja, hogy a négy tématerület valamelyikével foglalkozik. Amint azt a bevezetőben említettük, a fenti felsorolásnak nem célja a kompetenciamezők korlátozása, csupán egy irányadó lista.


Milyen országok jogosultak a SMART4ALL-ra?

Erre az FTTE Nyílt Felhívásra a következő országok jogosultak:

Továbbá, mivel a SMART4ALL egyik célja a digitális átalakulás támogatása főként az európai finanszírozási rendszerekben alulreprezentált európai országokban - határokon átnyúló kísérletek révén - , a SEE országok legalább egy tagját magában foglaló konzorciumok elsőbbséget élveznek (Görögország kivételével) (lásd a pályázati útmutató 4. szakaszát).


Pályázhat-e konzorcium, ha a két szervezet ugyanabból a támogatható országból származik?

Nem, az FTTE és az összes SMART4ALL kísérlet határokon átnyúló lesz. Az FTTE esetében a pályázó konzorcium két tagjának a támogatható országok listáján szereplő két különböző országból kell származnia.


Nyújthat-e be egy konzorcium vagy konzorciumi tag egynél több pályázatot?

Bármely szervezet annyi konzorciumban pályázhat az FTTE Nyílt Felhívásra, amennyiben szeretne, de csak egy konzorcium részeként választható ki.


Mit tartalmaz az FTTE Nyílt Felhívásra benyújtott pályázati lap?

A pályázatokat a SMART4ALL microsite-on keresztül kell benyújtani: https://smart4all.fundingbox.com

A bármely más módon benyújtott pályázatokat nem vesszük figyelembe a finanszírozás megállapításánál.

Minden pályázót arra kérünk, hogy ismerje el a beleegyezési űrlapot – a teljes kérelem benyújtása érdekében.

Az online platformon keresztül benyújtott pályázatok a következő részeket foglalják magukban:

 • Elérhetőségek
 • Az 1. számú partner adatai:
 • A 2. számú partner adatai:
 • FTTE kulcsadatok
 • Az FTTE leírása
 • - (Pontozott) KIVÁLÓSÁG
  - (Pontozott) HATÁS
  - (Pontozott) KIVITELEZÉS
 • Etikai kérdések, adatvédelem
 • Statisztikai célú kérdések
 • Becsületnyilatkozat az összeférhetetlenség hiányáról – elfogadás
 • Tájékoztatáson alapuló hozzájáruló nyilatkozat – elfogadás
 • Személyes adatok kezelése – tájékoztató záradék elfogadása

A pályázatok elbírálása során azon további anyagokat, amelyeket az online pályázati űrlapon nem tartalmaztak és kifejezetten kértek, nem vesszük figyelembe. A pályázatban nem szereplő adatokat nem vesszük figyelembe. A SMART4ALL konzorcium minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy minden megadott adatot bizalmasan kezeljen; azonban a kétségek elkerülése érdekében a kérelmező kizárólagosan felelős azért, hogy bizalmas információit, mint olyanokat megjelölje.


Mennyi ideig tart a kérelem kitöltése?

A jelentkezési lap sikeres kitöltéséhez valószínűleg 1-2 napos írásra lesz szükség, de úgy gondoljuk, hogy csapata a szakterületére specializálódott tagokból áll, akik között a munkát megoszthatja. További munkatársakat adhat hozzá a kitöltendő pályázathoz, hogy minden csapattag a saját alkalmazási területével foglalkozhasson, így gyorsabban végezve.

Tekintve, hogy az online jelentkezési lap minden részében karakterlimitet határoztak meg, javasoljuk, hogy kérelmét a kért információkra összpontosítsa, szem előtt tartva a jelen felhívás által lefedett kihívásokat és domain-eke.

Azt is javasoljuk, hogy az utolsó pillanatban előálló nem várt körülmények elkerülése érdekében a benyújtási folyamatot jóval a határidő előtt kezdje el.


Mikor van a pályázatom beadási határideje?

A pályázatokat a felhívásban közzétett határidőig és időpontig kell benyújtani. Csak a határidő lejárta előtt benyújtott indítványokat fogadjuk el. A felhívás lezárását követően a beérkezett pályázatok kiegészítéseit vagy módosításait nem vesszük figyelembe.

A felhívás határideje: 2021. szeptember 15. (CEST 17:00).


Mi a kiválasztási folyamat menete és mennyi ideig tart?

A kiválasztási folyamat a következő:


Tes.png


Általános jogosultsági ellenőrzés:

A pályázat akkor tekinthető értékelhetőnek, ha megfelel az alábbi feltételeknek:

 • Az online pályázati sablont a kért formátumban kitöltötték.
 • A pályázatot a nyílt felhívás szövegében meghatározott határidőig nyújtották be.
 • A 3. pontban meghatározott alkalmassági feltételek teljesültek.

Az ezen feltételek bármelyikét nem teljesítő pályázatokat nem bíráljuk el.

Külső értékelés

A pályázatokat a következő szempontok alapján értékeljük: KIVÁLÓSÁG, HATÁS ÉS KIVITELEZÉS. További részletek a Pályázati Útmutató 4. pontjában.

Konszenzusos fázis

A konszenzusos ülésen választjuk ki, hogy mely pályázatoknak ítéljük meg a pénzügyi támogatást.

Etikai vizsgálat

A Támogatási Szerződés aláírása előtt a SMART4ALL Etikai Bizottság megvizsgálja az összes kiválasztott FTTE-t, különös tekintettel azokra, amelyek kiemelt fontosságú etikai kérdésekkel foglalkoznak (résztvevők vagy értékelők szerint).

Hivatalos határozat

A pénzügyi támogatás hivatalos döntésének feltétele a SMART4ALL finanszírozási megállapodás aláírása. Abban az esetben, ha a SMART4ALL bármely konzorciumi partnere megtagadja a finanszírozási megállapodás aláírását, az indítványt kizárják a pénzügyi támogatásból. Ehelyett az első indítvány, amely az eredetileg elutasított, legjobban rangsorolt indítványok tartaléklistájáról származik, felváltja a kizárt indítványt.

Kommunikáció az értékelés után

A pályázókat az értékelés befejezését és a végső döntések meghozatalát követően tájékoztatjuk az eredményekről. Az elutasított pályázatok benyújtói e-mailt kapnak, amely tartalmazza az elutasítás okait.


Minden értékelési kritérium azonos súllyal számít?

Minden értékelő rangsorolja a pályázatot, minden kritériumhoz 0-tól 5-ig egy pontszámot rendelve, és egy Egyéni Értékelő Jelentést (Individual Evaluation Report) készít. A végső pontszámot az Értékelők által megadott egyedi értékelések súlyozott összegeként számítjuk ki.

Azok a pályázók, akik konzorciumukban az SEE régió legalább 1 tagját (Görögország kivételével) tartalmazzák, 1 többletpontot kapnak a teljes pontszámhoz (amelyet a három egyedi kritérium hozzáadásával kapnak meg).

Az egyes kritériumok végső pontszámát összeadással határozzuk meg. A holtversenyek eldöntése a következő kritériumok alapján történik, az alábbi sorrendben:

 • A konzorciumban résztvevő SEE országbokból származó partnerek száma (Görögország kivételével).
 • HATÁS átlagpontszám.
 • KIVITELEZÉS átlagpontszám.

A minimális küszöbértéket meghaladó pontszámmal rendelkező indítványokból egy "Rangsort" hozunk létre, melyet továbbítunk a konszenzusos szakaszba.


Milyen költségek támogathatók az FTTE-ben

Az FTTE-re jutó teljes pénzügyi támogatás csak az alábbi költségtípusok térítését tartalmazza:

 • • Az FTTE-ben részt vevő személyzet költségei.
 • • FTTE-hez kapcsolódó képzési és szolgáltatási tevékenységek az iparági partnerek számára.
 • • Licenc- és szellemi tulajdonjog-szerződés-fejlesztés.
 • • A SMART4ALL által szervezett kölcsönös FTTE partnerlátogatásokhoz vagy FTTE bemutatókhoz szükséges utazási költségek.
 • • Az FTTE-hez kapcsolódó tudományos publikációkhoz való nyílt hozzáférés biztosításának költségei.
 • • Fogyóeszközök és berendezések költségei

Megjegyzés: Profitorientált szervezetek esetében, még akkor is, ha egyösszegű támogatást nyújtunk, a pályázatban költségvetést kell feltüntetni, és a kért támogatási összeg nem haladhatja meg a projekt végrehajtására becsült költségek 70% -át. A nonprofit szervezetek költségeik 100%-át igényelhetik.


A konzorcium minden tagja megkapja az általunk igényelt támogatást?

Minden kiválasztott pályázó aláírja a támogatási megállapodást a SMART4ALL konzorciummal. A támogatási megállapodás keretében odaítélt pénzeszközöket közvetlenül a SMART4ALL Európai Projekt forrásaiból biztosítják, és ezért az Európai Bizottság tulajdonában vannak.

Mint már említettük, a konzorciumok szabadon oszthatják szét a kért támogatást a két partner között – az indítványban meghatározott források megoszlása szerint.

A támogatást azonban a konzorciumon belüli felosztásért felelős Vezető Partnernek fizetjük ki


Mikor kapjuk meg a támogatást?

A SMART4ALL Pénzügyi Hatóság a SMART4ALL Mentori Bizottság által benyújtott és jóváhagyó beadvány alapján teljesíti a kifizetéseket az FTTE Vezető Partnerének:

Aaa.png


Will we get a template of the requested deliverables?

Yes, the requested reports will be included in the Individual Mentoring Plan (IMP) that the cross-border FTTE selected will define at the beginning of the support programme, together with the mentors allocated. This document establishes the KPIs and the 3 Deliverables that will be considered when evaluating the SMART4ALL Experiments’ performance at the milestones.


Will a consortium getting funded by FTTE be able to apply to subsequent Open Calls from the SMART4ALL programme?

Yes, any consortium or any member of a consortium will be able to apply and get funding to subsequent SMART4ALL open calls, including other FTTE open calls.

The only restriction is that, in total, an organisation will be able to request an amount of EUR 100,000.


Does the ‘de minimis’ rule apply for FTTE? Is there any additional restriction about funding?

No, the ‘de minimis’ rule will not apply in FTTE nor any other SMART4ALL open call.

As per European Commission’s rules, financial support will not be awarded to individual legal entities that have already received more than EUR 100,000 via open calls (Financial Support to Third Parties = FSTP = cascade funding) from H2020 I4MS (https://i4ms.eu/) and SAE (https://smartanythingeverywhere.eu/) projects.

In case of funding received, but under the mentioned threshold (EUR 100,000) from abovementioned sources applicants are expected to modify their budget accordingly, if possible, considering the project and attributed tasks, respecting the no "double funding rule" (“Double funding” means the situation where the same costs for the same activity are funded twice through the use of public funds. It is a fundamental principle underpinning the rules for public expenditure in the EU that no costs for the same activity can be funded twice from the EU budget. More on this you can find under “Financial guidelines for applicants”).

This limited amount does not include any EC contribution that your organisation receives or has received within an EU-funded project (within FP7 or H2020) as a beneficiary. Participation as a beneficiary within EU-funded projects does not affect the participation in SMART4ALL open calls. For clarification, please contact the relevant department in your organisation.


What type of support will be available to prepare the application?

The Guide for Applicants is the main reference document. It provides detailed information about the requirements of the evaluation and selection process.

If you still have any doubts regarding our Open Call process, feel free to get in touch with us:

 • For questions on the Open Call requirements, ask your question in the Helpdesk space of SMART4ALL Community. For technical questions, please visit the SMART4ALL Helpdesk.
 • View the recorded webinars and training courses here. There will be additional webinars organised which will be advertised on the main project website and via our social media channels.
 • Send us an email to the following address: helpdesk@smart4all-project.eu
 • Visit the Frequently Asked Questions (FAQs). You can find the FAQs in your local language here.


What is the schedule of the Open Call and Evaluation phases?

Description Indicative Dates
Second FTTE Open Call launch 15 June 2021 at 00:00 CEST
Second FTTE Open Call deadline 15 September 2021 at 17:00 CEST
Second FTTE Open Call evaluation and selection September-October 2021
Consensus Meeting October 2021
Communication of Results November 2021
Start of Experiment Start of December 2021
End of Experiment End of August 2021