Difference between revisions of "Knowledge Transfer Experiments FAQs Hun"

From SMART4ALL FAQ
Jump to navigation Jump to search
Line 100: Line 100:
 
• • Egyesült Királyság. Továbbá, mivel a SMART4ALL egyik célja a digitális átalakulás támogatása határokon átnyúló kísérletek révén a főként európai országokban, amelyek alulreprezentáltak az európai finanszírozási rendszerekben, előnyben részesülnek azok a konzorciumok, amelyekben legalább egy tag szerepel a délkelet-európai tagállamok egyikéből: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Görögország, Magyarország, Koszovó, Moldova, Montenegró, Észak-Macedónia,  Románia, Szlovákia, Szlovénia és Szerbia. Azok a pályázatok, amelyek <b>konzorciumukban a SEE régió legalább 1 tagját</b> bevonják,  <b>1 többletpontot</b> kapnak a teljes pontszámhoz képest.
 
• • Egyesült Királyság. Továbbá, mivel a SMART4ALL egyik célja a digitális átalakulás támogatása határokon átnyúló kísérletek révén a főként európai országokban, amelyek alulreprezentáltak az európai finanszírozási rendszerekben, előnyben részesülnek azok a konzorciumok, amelyekben legalább egy tag szerepel a délkelet-európai tagállamok egyikéből: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Görögország, Magyarország, Koszovó, Moldova, Montenegró, Észak-Macedónia,  Románia, Szlovákia, Szlovénia és Szerbia. Azok a pályázatok, amelyek <b>konzorciumukban a SEE régió legalább 1 tagját</b> bevonják,  <b>1 többletpontot</b> kapnak a teljes pontszámhoz képest.
  
<br><strong><h3>Can a consortium apply if the two entities are from the same eligible country?</h3></strong></p>
+
<br><strong><h3>Pályázhat-e konzorcium, ha a két szervezet ugyanabból a támogatható országból származik??</h3></strong></p>
No, KTE and all the SMART4ALL experiment will be cross-border. In the case of KTE, the two members of the applying consortia must be from two different countries within the list of eligible countries.
+
Nem, a KTE és az összes SMART4ALL kísérlet határokon átnyúló lesz. A KTE esetében a kérelmező konzorciumok két tagjának két különböző országból kell származnia a támogatható országok jegyzékében.
  
<br><strong><h3>Can a consortium or a member of a consortium submit more than one proposal?</h3></strong></p>
+
<br><strong><h3>Egy konzorcium vagy egy konzorcium tagja benyújthat-e egynél több pályázatot?</h3></strong></p>
Any legal entity will be able to apply to the second KTE Open Call in as many consortia as wished, but the staff member to be sent to the host organisation can only take part of one consortium.
+
A második KTE Nyílt Felhívásra bármely jogi személy annyi konzorciumban jelentkezhet, amennyit csak akar, de a fogadó szervezethez küldendő munkatárs csak egy konzorciumban vehet részt.
  
<br><strong><h3>What does the application form to the KTE Open Call include?</h3></strong></p>
+
<br><strong><h3>Mit tartalmaz a KTE Nyílt Felhívásra kiírt jelentkezési lap?</h3></strong></p>
Proposals have to be submitted through the SMART4ALL microsite: [https://smart4all-2nd-kte.fundingbox.com https://smart4all-2nd-kte.fundingbox.com]</p>
+
A pályázatokat a SMART4ALL mikrowebhelyen keresztül kell benyújtani: [https://smart4all-2nd-kte.fundingbox.com https://smart4all-2nd-kte.fundingbox.com]</p>
Applications submitted by any other means will not be considered for funding.</p>
+
A más módon benyújtott pályázatokat nem veszik figyelembe finanszírozásra.</p>
All Applicants will be asked to acknowledge the Informed consent form – in order to submit the full Application.</p>  
+
Minden pályázót arra kérünk, hogy a teljes kérelem benyújtása érdekében töltse ki a Tájékoztatott hozzájárulási űrlapot.</p>  
The proposals – submitted through the online platform – will include the following sections: </p>
+
Az online platformon keresztül benyújtott javaslatok a következő szakaszokat tartalmazzák: </p>
     ● Contact info</p>
+
     ● Kapcsolattartási adatok</p>
     ● Information on Partner no. 1: SENDING organisation</p>
+
     ● Tájékoztatás az 1. számú partnerről: KÜLDŐ szervezet</p>
     ● Information on Partner no. 2: HOST organisation</p>
+
     ● Tájékoztatás a 2. számú partnerről: FOGADÓ szervezet</p>
     ● Profile of the staff member from the SENDING organisation</p>
+
     ● A KÜLDŐ szervezet munkatársának profilja</p>
     ● KTE key data</p>
+
     ● KTE kulcsadatok</p>
     ● Description of the KTE</p>
+
     ● A KTE leírása</p>
 
     <ul>
 
     <ul>
         <li>o (Scored) EXCELLENCE</li></p>
+
         <li>o (pontozott) KIVÁLÓSÁG</li></p>
         <li>o (Scored) IMPACT</li></p>
+
         <li>o (pontozott) HATÁS</li></p>
         <li>o (Scored) IMPLEMENTATION</li></p>
+
         <li>o (pontozott) VÉGREHAJTÁS</li></p>
 
     </ul>
 
     </ul>
     ● Covid-19 related solutions</p>
+
     ● Covid-19-cel kapcsolatos megoldások</p>
     ● Ethical issues, data protection and privacy</p>
+
     ● Etikai kérdések, adatvédelem</p>
     ● Questions for statistical purposes</p>
+
     ● Statisztikai célú kérdések</p>
     ● Declaration of Honour and Absence of conflict of interest acceptance</p>  
+
     ● Becsületnyilatkozat és az összeférhetetlenség hiánya elfogadás</p>  
     ● Informed consent form  acceptance</p>
+
     ● Tájékoztatott hozzájárulási nyilatkozat elfogadás</p>
     ● Processing of personal data information clause acceptance</p>
+
     ● Személyes adatok feldolgozása tájékoztatási záradék elfogadása</p>
Additional material, which has not been included and specifically requested in the online application form, will not be considered for the evaluation of the proposals. Data not included in the proposal will not be taken into account. The SMART4ALL consortium makes its best effort to keep all provided data confidential; however, for the avoidance of doubt, the applicant is solely responsible to indicate its confidential information as such.</p>
+
A pályázatok értékeléséhez nem kell figyelembe venni azokat a további anyagokat, amelyeket nem vettek fel és nem kértek kifejezetten az online jelentkezési lapon. Az indítványban nem szereplő adatokat nem vesszük figyelembe. A SMART4ALL konzorcium mindent megtesz annak érdekében, hogy az összes megadott adatot bizalmasan kezelje; a kétségek elkerülése végett azonban a felperes kizárólagos felelősséggel tartozik bizalmas információinak ilyenként való feltüntetéséért.</b> Ha az indítvány bármilyen okból, beleértve az enyhítő körülményeket is, nem érkezik meg időben, az az indítvány elutasítását eredményezi.</p>  
<b>The applicants are strongly recommended not to wait until the last minute to submit the proposal.</b> Failure of the proposal to arrive in time for any reason, including extenuating circumstances, will result in rejection of the proposal.</p>  
+
A kérelmezők kizárólagosan felelősek a formanyomtatvány teljességének ellenőrzéséért. Az formanyomtatványon nem szereplő adatokat az értékelés során nem vesszük figyelembe, függetlenül attól, hogy miért nem szerepelnek a jegyzékben.
The applicants are solely responsible for verification of the completeness of the form. Data not included in the form will not be taken into account during assessment regardless of the reason for not being included.
 
  
<br><strong><h3>How long does it take to fill in the application?</h3></strong></p>
+
<br><strong><h3>Mennyi ideig tart a kérelem kitöltése?</h3></strong></p>
In order to successfully fill in the application form you will probably need 1-2 days of writing, but we imagine that your team is composed of members specialized in their area of expertise you can divide and conquer. You’ll be able to add contributors to your application so that each team member can tackle their application area and you will be done quicker.</p>
+
A jelentkezési lap sikeres kitöltéséhez valószínűleg 1-2 napos írásra lesz szüksége, de úgy gondoljuk, hogy csapata olyan tagokból áll, akik szakterületükre szakosodtak, így a feladatok szétosztásával hatékonyabbé tehető a folyamat. Hozzá tud adni közreműködőket a jelentkezéshez, hogy minden csapattag kezelni tudja a saját területetét, és gyorsabban végezhessen.</p>
Considering specific character limits have been established in each section of the online application form, we encourage you to keep your application focused on the requested information keeping in mind the challenges and domains covered by this open call.</p>
+
Figyelembe véve, hogy az online jelentkezési lap egyes szakaszaiban konkrét karakterkorlátokat állapítottak meg, javasoljuk, hogy jelentkezését a kért információkra összpontosítsa, szem előtt tartva a nyílt felhívás által lefedett kihívásokat és területeket.</p>
We also recommend that you start the submission process quite before the deadline in order to avoid last minute circumstances.
+
Azt is javasoljuk, hogy az utolsó pillanatban felmerülő körülmények elkerülése érdekében jóval a határidő előtt kezdje el a benyújtási folyamatot.
  
<br><strong><h3>When is the deadline for my application submission?</h3></strong></p>
+
<br><strong><h3>Mikor van a pályázat benyújtásának határideje?</h3></strong></p>
Applications must be submitted by the closing time and date published in the open call. Only proposals submitted before the deadline will be accepted. After the call closure no additions or changes to received proposals will be taken into account.</p>  
+
A pályázatokat a nyílt felhívásban közzétett záró időpontig és napig kell benyújtani. Csak a határidő előtt benyújtott pályázatokat fogadjuk el. A felhívás lezárását követően a beérkezett pályázatok kiegészítéseit vagy módosításait nem vesszük figyelembe.</p>  
<b>The deadline for this call is 15 June 2021 (18:00 CEST).</b>
+
<b>A felhívás határideje 2021. június 15. (közép-európai idő szerint 18:00).</b>
  
<br><strong><h3>What is the selection process procedure and how long does it take? </h3></strong></p>
+
<br><strong><h3>Mi a kiválasztási eljárás és mennyi ideig tart? </h3></strong></p>
The selection process is as follows:</p>
+
A kiválasztási folyamat a következő:
 
<p>[[File:S4a.png|border]]</p>
 
<p>[[File:S4a.png|border]]</p>
<b>General eligibility check:</b></p>
+
<b>Általános jogosultsági ellenőrzés:</b></p>
A proposal will be considered eligible for evaluation if it meets the following conditions:</p>
+
A pályázat akkor tekinthető értékelésre jogosultnak, ha megfelel az alábbi feltételeknek:</p>
the online proposal template has been completed as required,</p>
+
az online pályázati sablont szükség szerint kitöltötték,</p>
the proposal was submitted by the closing date as stated in the open call text, and</p>
+
az indítványt a nyílt pályázati szövegben foglaltak szerint a zárónapig nyújtották be, és</p>
the eligibility criteria set out in section 3 were met.</p>
+
teljesültek a 3. szakaszban meghatározott támogathatósági feltételek.</p>
Proposals that do not fulfil all conditions will not be considered for evaluation.</p>
+
Azokat a pályázatokat, amelyek nem felelnek meg minden feltételnek, nem veszik figyelembe az értékelés során.</p>
<b>External evaluation</b></p>  
+
<b>Külső értékelés</b></p>  
The proposals will be evaluated on the following criteria:</p>
+
A pályázatokat a következő kritériumok alapján értékelik:</p>
EXCELLENCE, IMPACT and IMPLEMENTATION. See more details in section 4.2 of the Guide for Applicants.</p>
+
KIVÁLÓSÁG, HATÁS ÉS VÉGREHAJTÁS. További részletek a pályázati útmutató 4.2. szakaszában találhatók.</p>
<b>Consensus phase</b></p>
+
<b>Konszenzusos szakasz</b></p>
The consensus meeting will select the proposals awarded financial support.</p>
+
A konszenzusos ülésen választják ki a pénzügyi támogatásban részesített javaslatokat.</p>
<b>Formal decision</b>
+
<b>Hivatalos döntés</b>
Formal decision of the financial support is subject to signing the SMART4ALL funding agreement. To do so, the selected applicants will be asked to provide documents regarding their formal status within the deadlines that will be communicated to them (for the details, please check our Frequently Asked Questions Document). If a selected applicant fails to deliver the requested documents on time, without clear and reasonable justification, it will be excluded from the further formal legal assessment. In case that a member of the applicant consortium  refuses to sign the funding agreement, the proposal will be excluded from financial support. In the event of one of the mentioned cases the first proposal, taken from a Reserve List of the top ranked proposals initially rejected, will replace the excluded one, after a formal meeting by the Selection Committee.</p>
+
A pénzügyi támogatás hivatalos döntése a SMART4ALL finanszírozási megállapodás aláírásától függ. Ehhez a kiválasztott pályázókat felkérik, hogy a velük közölt határidőn belül nyújtsanak be dokumentumokat hivatalos állapotukról (a részletekért kérjük, olvassa el a gyakran ismételt kérdések dokumentumát). Ha a kiválasztott kérelmező nem nyújtja be időben a kért dokumentumokat, egyértelmű és ésszerű indoklás nélkül, akkor azt kizárják a további hivatalos jogi értékelésből. Abban az esetben, ha a pályázó konzorcium egyik tagja megtagadja a finanszírozási megállapodás aláírását, az indítványt kizárják a pénzügyi támogatásból. A fent említett esetek valamelyikének előfordulása esetén az eredetileg elutasított legmagasabb értékelésű javaslatot beadó pályázót nyilvánítják nyertesnek, amelyről a kiválasztási bizottság hivatalos ülésén dönt a konzorcium.</p>
<b>Communication after the evaluation</b></p>
+
<b>Kommunikáció az értékelés után</b></p>
Applicants will be informed on the results after the evaluation has been completed and the final decisions have been made. Applicants of proposals rejected will receive an email including the reasons for rejection.
+
A pályázókat az értékelés befejezése és a végső döntések meghozatala után tájékoztatják az eredményekről. Az elutasított pályázatok pályázói e-mailt kapnak, amelyben feltüntetik az elutasítás okait.
  
 
<br><strong><h3>Will all the evaluation criteria have the same weight?</h3></strong></p>
 
<br><strong><h3>Will all the evaluation criteria have the same weight?</h3></strong></p>

Revision as of 16:03, 28 May 2022

SMART4ALL Harmadik Nyílt Felhívás

A pályázat benyújtása 2022. március 15-én, közép-európai idő szerint 00:00 órakor kezdődik

A benyújtási határidő: 2022. június 15. 17:00 CEST


Gyakran ismételt kérdések


Miről szól a KTE?

A KTE a tudástranszfer kísérletek rövidítése. A KTE egy rövid, 3 hónapos gyakornoki kísérlet, ahol a Küldő szervezet személyzetének egy tagját egy másik országban székhellyel rendelkező Fogadó szervezetbe küldi annak érdekében, hogy átadjon bizonyos ismereteket a SMART4ALL technológiákkal és tématerületekkel kapcsolatban. A kedvezményezettek legfeljebb 8000 EUR-t kapnak a szakmai gyakorlat végrehajtásához nyújtott mobilitási támogatás fedezésére.


Ki pályázhat a KTE harmadik nyílt felhívására?

A felhívásban a következő szervezetek vehetnek részt:

● Egyetemek és más felsőoktatási intézmények.

● Kkv-k és a valamivel nagyobb vállalatok, a 2003/361-es uniós ajánlásban meghatározottak szerint. A valamivel nagyobb vállalatok olyan szervezetek, amelyek létszáma 500 alkalmazott alatt van, és forgalma nem éri el a 100 millió eurót.

● Rendszerintegrátorok és/vagy technológiai szolgáltatók, azaz a végfelhasználók igényeit kiszolgáló technológiatranszferre vagy rendszerintegrációra szakosodott bármely szervezet, feltéve, hogy a két korábbi kedvezményezett típus egyikébe sorolhatók.


Pályázhat-e két akadémiai szervezet a KTE nyílt felhívására?

Minden SMART4ALL nyílt felhívás megköveteli, hogy legalább egy résztvevő kkv/valamivel nagyobb vállalat legyen, és hogy ez a résztvevő legyen a vezető partner. Ezért két tudományos egység nem pályázhat együtt.

A lehetséges kombinációk a következők

Küldő Fogadó
Akadémiai Ipari
Ipari Akadémiai
Ipari Ipari


Hogyan találhatok olyan partnert, akivel jelentkezhetek?

A SMART4ALL Matchmaking & Partner Search Service segítségével hozzáférhet a SMART4ALL ökoszisztémához:

● Partnerkeresés a technológiai partnerek, valamint a technológiai és üzleti felek között, konkrét követelmények, ajánlatok és jellemzők alapján.

● Partnerkeresés SMART4ALL nyílt felhívásokra.


Jelentkezhetek-e akkor is, ha a Covid-19 korlátozások miatt nem tudok utazni?

Igen, azoknak a kedvezményezetteknek, akik a Covid-19 járvány miatti korlátozások miatt nem tudnak utazni, lehetőségük lesz arra, hogy a pénzügyi támogatás összegét legfeljebb 6000 EUR átalányösszegre módosítsák. Ezekben az esetekben a kísérlet távolról is végrehajtható. Ezt a döntést csak az altámogatási megállapodás (SGA) aláírása előtt lehet meghozni. Az SGA aláírását követően nem lehet változtatásokat tenni, és a kedvezményezettnek a megállapodásnak megfelelően kell elvégeznie a kísérletet.


Jelentkezhetek-e, ha nincs cégem, vagy nem vagyok tagja semmilyen akadémiai/ipari szervezetnek?

Nem, a KTE nyílt felhívásra való jelentkezéshez jogi személynek kell lennie, vagy részt kell vennie egy jogi személyben. Önnek alkalmazottnak kell lennie, ami azt jelenti:

Akadémiai szervezet esetében:

 • Korai stádiumú kutató (ESR): PhD-vel nem, és kevesebb mint 4 éves tapasztalattal rendelkező kutató;
 • Tapasztalt kutató (ER): PhD-vel vagy több mint 4 éves tapasztalattal rendelkező kutató.
 • • Más kutató (mester- vagy annál magasabb fokozattal rendelkező) harmadik szintű oktatási intézmények, kutatási infrastruktúrák, nonprofit szervezetek, jótékonysági (tudományos) alapítványok és állami kutatóközpontok alkalmazásában.

Ipari szervezet esetében:

 • Vezetői személyzet
 • Műszaki személyzet
 • Innovációs személyzet (azaz internet technológusok)
 • Egyéb személyzet


Jelentkezhetek-e, ha a SMART4ALL konzorcium egyik partnerének munkatársa vagyok?

Nem, a pályázóknak nem lehet tényleges és/vagy potenciális összeférhetetlensége a SMART4ALL kiválasztási folyamattal a teljes gyakornoki program során. Az összeférhetetlenség minden esetét külön-külön kell értékelni.


Az alkalmazottnak a szakmai gyakorlat teljes időtartamát a fogadó szervezetnél kell töltenie, vagy tölthet-e valamennyi időt a küldő szervezetben is?

Jellegénél és rövid időtartamánál fogva az alkalmazottnak a 3 hónapot a fogadó szervezetnél kell töltenie. Az utazás igazolására (kimenő és bejövő) repülőjegyek, vonatok vagy más nemzetközi közlekedési eszközök jegyei formájában lesz szükség. Azoknak a kedvezményezetteknek azonban, akik a Covid19-korlátozások miatt nem tudnak utazni, lehetőségük lesz arra, hogy a pénzügyi támogatás összegét legfeljebb 6000 EUR átalányösszegre módosítsák, és távolról hajtsák végre a kísérletet. Ezt a döntést csak az altámogatási megállapodás (SGA) aláírása előtt lehet meghozni. Az SGA aláírását követően nem lehet változtatásokat tenni, és a kedvezményezettnek a megállapodásnak megfelelően el kell végeznie a kísérletet.


Milyen tématerületek és technológiák állnak a SMART4ALL mögött?

A SMART4ALL a CLEC-re összpontosít, azaz az európai vezetőséggel és stratégiai jelentőséggel bíró SMART4ALL tématerületekre alkalmazott alacsony energiafelhasználású számítástechnikai technológiákra, beleértve, de nem kizárólagosan a következő SMART4ALL kompetenciaterületeket (lásd az alábbi összefoglaló táblázatot, amely a pályázóknak szóló útmutatóban érhető el):

SMART4ALL VERTICALS
S
M
A
R
T
4
A
L
L

C
O
M
P
E
T
E
N
C
E
DIGITIZED TRANSPORT DIGITIZED ENVIRONMENT DIGITIZED AGRICULTURE DIGITIZED ANYTHING
1. Green Transport
2. Smart mobility
3. Shared mobility
4. Robotics
5. New platforms for efficient
supply-demand matchmaking
6. Automotive electronics
7. Autonomous vehicles
8. Connected vehicles
9. Streamlining transport using big data
10. Aeronautics and space applications
11. Transport and Logistics
12. City Transport Mapping
1. Smartbuilding
2. Smarthome
3. Critical Infrastructure monitoring
4. Smart Hospitals
5. Water Polution monitoring
6. Smartgrids
7. Energy management
8. Environment monitoring
9. Bio-diversity
10. Wild/migratory animals monitoring
11. Smart industry
12. Data processing & data
visualization
1. Smart farming
2. AI inspired agriculture
3. Information based site specific applications
4. Demand driven, sustainable agriculture
5. Mobile plant, soil and environment sensors
6. Sensor networks – EU wide – cross-border
7. Field robotics and automation systems
8. UAV based agriculture and plant monitoring
9. Selective plant protection
10. Closed nutrient cycles
11. Agricultural decision support systems
12. Zero-energy food systems
13. Circular economy
14. Water, Energy and Food (WEF) efficiency
15. Revalorisation of agricultural waste
1. Human-machine Interaction
2. Digital Education
3. Industrial Automation
4. Machine Learning
5. Market Intelligence
6. Medical and Health Applications
7. Active & Healthy Ageing
8. Support for disabled persons
9. Cybersecurity
10. Data Mining and Big Data
11. Personal security
12. Additive Manufacturing (3D printing)
13. Augmented and Virtual Reality
14. Audio/Video Processing
15. Location-based Technologies
16. Web and Mobile Applications
17. Wireless Sensor Networks
18. Disaster management
19. Digital heritage
20. Telemedicine
21. Rehabilitation, wellness, fitness
22. E-commerce


Pályázhat-e konzorciumom, ha az indítványom a CLEC-ről (Customised Low-Energy Computing) szól, de a kompetenciaterületünk nem szerepel az előző listán?

Igen, pályázhat, feltéve, hogy indítványa a CLEC-re összpontosít, és bizonyítani tudja, hogy a négy tématerület egyikével foglalkozik. Amint azt a bevezetőben említettük, a fenti lista nem a kompetenciaterületek korlátozására szolgál, csupán egy iránymutató lista.


A SMART4ALL foglalkozik a COVID-19-cel? Hogyan?

A SMART4ALL különös figyelmet fog fordítani a COVID-19 kezelési válságot elősegítő CLEC-alkalmazásokra, valamint a válság előtti, alatti és utáni élet minden területére, a 7. pontban bemutatott tématerületekre összpontosítva.

Ebben a második KTE nyílt pályázati felhívásban a Covid-19 válságból eredő jelenlegi és jövőbeli problémákkal foglalkozó indítványok 1 többletpontot kapnak a teljes pontszámhoz képest, amint azt a pályázati útmutató 4.2. szakasza kifejti.


Mely országok jogosultak a SMART4ALL-ra?

A KTE Nyílt Felhívásra a következő országok jogosultak

• az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország.

• a Horizon 2020-hoz kapcsolódó országok (azok, amelyek a Horizont 2020 rendelet 7. cikkében meghatározott megállapodást írtak alá az Unióval): a legfrissebb információk arról, hogy mely országok tartoznak ide, vagy vannak éppen társulási folyamatban a Horizon 2020-hoz, a következő címen találhatók: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf

• Bármely más délkelet-európai (SEE) ország, amely nem szerepel a fentiekben, de szerepel a H2020 munkaprogram A. mellékletében

• • Egyesült Királyság. Továbbá, mivel a SMART4ALL egyik célja a digitális átalakulás támogatása határokon átnyúló kísérletek révén a főként európai országokban, amelyek alulreprezentáltak az európai finanszírozási rendszerekben, előnyben részesülnek azok a konzorciumok, amelyekben legalább egy tag szerepel a délkelet-európai tagállamok egyikéből: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Görögország, Magyarország, Koszovó, Moldova, Montenegró, Észak-Macedónia, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Szerbia. Azok a pályázatok, amelyek konzorciumukban a SEE régió legalább 1 tagját bevonják, 1 többletpontot kapnak a teljes pontszámhoz képest.


Pályázhat-e konzorcium, ha a két szervezet ugyanabból a támogatható országból származik??

Nem, a KTE és az összes SMART4ALL kísérlet határokon átnyúló lesz. A KTE esetében a kérelmező konzorciumok két tagjának két különböző országból kell származnia a támogatható országok jegyzékében.


Egy konzorcium vagy egy konzorcium tagja benyújthat-e egynél több pályázatot?

A második KTE Nyílt Felhívásra bármely jogi személy annyi konzorciumban jelentkezhet, amennyit csak akar, de a fogadó szervezethez küldendő munkatárs csak egy konzorciumban vehet részt.


Mit tartalmaz a KTE Nyílt Felhívásra kiírt jelentkezési lap?

A pályázatokat a SMART4ALL mikrowebhelyen keresztül kell benyújtani: https://smart4all-2nd-kte.fundingbox.com

A más módon benyújtott pályázatokat nem veszik figyelembe finanszírozásra.

Minden pályázót arra kérünk, hogy a teljes kérelem benyújtása érdekében töltse ki a Tájékoztatott hozzájárulási űrlapot.

Az online platformon keresztül benyújtott javaslatok a következő szakaszokat tartalmazzák:

● Kapcsolattartási adatok

● Tájékoztatás az 1. számú partnerről: KÜLDŐ szervezet

● Tájékoztatás a 2. számú partnerről: FOGADÓ szervezet

● A KÜLDŐ szervezet munkatársának profilja

● KTE kulcsadatok

● A KTE leírása

 • o (pontozott) KIVÁLÓSÁG
 • o (pontozott) HATÁS
 • o (pontozott) VÉGREHAJTÁS

● Covid-19-cel kapcsolatos megoldások

● Etikai kérdések, adatvédelem

● Statisztikai célú kérdések

● Becsületnyilatkozat és az összeférhetetlenség hiánya – elfogadás

● Tájékoztatott hozzájárulási nyilatkozat – elfogadás

● Személyes adatok feldolgozása – tájékoztatási záradék elfogadása

A pályázatok értékeléséhez nem kell figyelembe venni azokat a további anyagokat, amelyeket nem vettek fel és nem kértek kifejezetten az online jelentkezési lapon. Az indítványban nem szereplő adatokat nem vesszük figyelembe. A SMART4ALL konzorcium mindent megtesz annak érdekében, hogy az összes megadott adatot bizalmasan kezelje; a kétségek elkerülése végett azonban a felperes kizárólagos felelősséggel tartozik bizalmas információinak ilyenként való feltüntetéséért. Ha az indítvány bármilyen okból, beleértve az enyhítő körülményeket is, nem érkezik meg időben, az az indítvány elutasítását eredményezi.

A kérelmezők kizárólagosan felelősek a formanyomtatvány teljességének ellenőrzéséért. Az formanyomtatványon nem szereplő adatokat az értékelés során nem vesszük figyelembe, függetlenül attól, hogy miért nem szerepelnek a jegyzékben.


Mennyi ideig tart a kérelem kitöltése?

A jelentkezési lap sikeres kitöltéséhez valószínűleg 1-2 napos írásra lesz szüksége, de úgy gondoljuk, hogy csapata olyan tagokból áll, akik szakterületükre szakosodtak, így a feladatok szétosztásával hatékonyabbé tehető a folyamat. Hozzá tud adni közreműködőket a jelentkezéshez, hogy minden csapattag kezelni tudja a saját területetét, és gyorsabban végezhessen.

Figyelembe véve, hogy az online jelentkezési lap egyes szakaszaiban konkrét karakterkorlátokat állapítottak meg, javasoljuk, hogy jelentkezését a kért információkra összpontosítsa, szem előtt tartva a nyílt felhívás által lefedett kihívásokat és területeket.

Azt is javasoljuk, hogy az utolsó pillanatban felmerülő körülmények elkerülése érdekében jóval a határidő előtt kezdje el a benyújtási folyamatot.


Mikor van a pályázat benyújtásának határideje?

A pályázatokat a nyílt felhívásban közzétett záró időpontig és napig kell benyújtani. Csak a határidő előtt benyújtott pályázatokat fogadjuk el. A felhívás lezárását követően a beérkezett pályázatok kiegészítéseit vagy módosításait nem vesszük figyelembe.

A felhívás határideje 2021. június 15. (közép-európai idő szerint 18:00).


Mi a kiválasztási eljárás és mennyi ideig tart?

A kiválasztási folyamat a következő:

S4a.png

Általános jogosultsági ellenőrzés:

A pályázat akkor tekinthető értékelésre jogosultnak, ha megfelel az alábbi feltételeknek:

● az online pályázati sablont szükség szerint kitöltötték,

● az indítványt a nyílt pályázati szövegben foglaltak szerint a zárónapig nyújtották be, és

● teljesültek a 3. szakaszban meghatározott támogathatósági feltételek.

Azokat a pályázatokat, amelyek nem felelnek meg minden feltételnek, nem veszik figyelembe az értékelés során.

Külső értékelés

A pályázatokat a következő kritériumok alapján értékelik:

KIVÁLÓSÁG, HATÁS ÉS VÉGREHAJTÁS. További részletek a pályázati útmutató 4.2. szakaszában találhatók.

Konszenzusos szakasz

A konszenzusos ülésen választják ki a pénzügyi támogatásban részesített javaslatokat.

Hivatalos döntés

A pénzügyi támogatás hivatalos döntése a SMART4ALL finanszírozási megállapodás aláírásától függ. Ehhez a kiválasztott pályázókat felkérik, hogy a velük közölt határidőn belül nyújtsanak be dokumentumokat hivatalos állapotukról (a részletekért kérjük, olvassa el a gyakran ismételt kérdések dokumentumát). Ha a kiválasztott kérelmező nem nyújtja be időben a kért dokumentumokat, egyértelmű és ésszerű indoklás nélkül, akkor azt kizárják a további hivatalos jogi értékelésből. Abban az esetben, ha a pályázó konzorcium egyik tagja megtagadja a finanszírozási megállapodás aláírását, az indítványt kizárják a pénzügyi támogatásból. A fent említett esetek valamelyikének előfordulása esetén az eredetileg elutasított legmagasabb értékelésű javaslatot beadó pályázót nyilvánítják nyertesnek, amelyről a kiválasztási bizottság hivatalos ülésén dönt a konzorcium.

Kommunikáció az értékelés után

A pályázókat az értékelés befejezése és a végső döntések meghozatala után tájékoztatják az eredményekről. Az elutasított pályázatok pályázói e-mailt kapnak, amelyben feltüntetik az elutasítás okait.


Will all the evaluation criteria have the same weight?

Each evaluator will rank the application assigning a score from 0 to 5 for each criterion and produce an Individual Evaluation Report. The final score will be calculated as the weighted sum of the individual assessments provided by the Evaluators.

Applicants including at least 1 member of the SEE region in their consortium will be given 1 extra point to the overall score (obtained by adding the three individual criteria)

To determine the final ranking, the weight of each criterion will be as follows:

Criterion Score Threshold weight weighted threshold
Excellence 3 1 3
Impact 3 1.5 4.5
Implementation 3 1 3
Inclusiveness of SEE partners 1 extra point
COVID-19 solutions 1 extra point

Ties will be solved using the following criteria, in order:

 • Number of partners from a SEE country in the consortium
 • Implementation score
 • Excellence score
 • Impact score


What costs are eligible in KTE? Do we need to detail them in the proposal?

The total financial support per KTE includes only the following cost forms:

 • Salaries or staff manpower needed to implement a granted specific KTE experiment.
 • Necessary travel, accommodation and subsistence costs for the member of the staff of the Sending organisation to be sent to the Host one (only applicable to those consortia applying for an EUR 8,000 funding support.
 • Social security costs due by the Host organisation.
 • Institutional environment requirements if any (hosting arrangement, infrastructure).

The Financial Support reimburses 100% of the eligible costs of the Selected Third-Parties that are non-profit legal entities (universities and other academic institutes) and 70% of the eligible costs of the Selected Third-Parties that are for-profit legal entities (SMEs or Slightly Bigger Companies). However, these reimbursement rates have already been considered in the lump sum calculation and will not affect the distribution rate among partners as mentioned in section 2.7 of the Guide for Applicants.


Will each member of the consortium receive the funds we are requesting?

Each selected applicant will sign the Sub-Grant Agreement with the SMART4ALL consortium. The funds awarded under the Sub-Grant Agreement are provided directly from the funds of the European Project SMART4ALL and are therefore funds owned by the European Commission.

As mentioned above, the consortia will be free to distribute the requested funds among the two partners. However, the grant will be paid to the Leading Partner who will be responsible for its distribution within the consortium.


When will we receive the funds?

The SMART4ALL Financial Authority will make the payments to the Leading Partner of the KTE based on deliverable submission and approval by the SMART4ALL Mentoring Committee:

Deliverable Submission date Instalment (% of the lump sum)
Inception Report 15 days after Sub-Grant Agreement Signature
50.0
Final Report End of Month 3 50.0

The Inception Report will be an Individual Mentoring Plan that the selected applicants will have to define together with the coaches they will be assigned after the Sub-Grant Agreement signature.

The Individual Mentoring Plan will include:

 • The Technical and Business KPIs to be accomplished during the experiment.
 • The template of the Final Report.


Will a consortium getting funded by KTE be able to apply to subsequent Open Calls from the SMART4ALL programme?

Yes, any consortium or any member of a consortium will be able to apply and get funding to subsequent SMART4ALL open calls, including other KTE open calls.

The only restriction is that, in total, an organisation will be able to request an amount of EUR 100,000.


Does the ‘de minimis’ rule apply for KTE? Is there any additional restriction about funding?

No, the ‘de minimis’ rule will not apply in KTE nor any other SMART4ALL open call.

However, as per European Commission’s rules, financial support will not be awarded to individual legal entities that have already received more than EUR 100,000 via open calls from H2020 I4MS https://i4ms.eu and SAE https://smartanythingeverywhere.eu projects.

This limited amount does not include any EC contribution that your organisation receives or has received within an EU-funded project (within FP7 or H2020) as a beneficiary. Participation as a beneficiary within EU-funded projects does not affect the participation in SMART4ALL open calls.


What is the schedule of the Open Call and Evaluation phases?

Description Indicative Days
Second KTE Open Call Launch 15 March 2021 at 00:00 CET
Second KTE Open Call Deadline 15 June 2021 at 18:00 CEST
Second KTE Open Call Evaluation and Selection June-July 2021
Consensus Meeting August 2021
Communication of Results August 2021
Start of Experiment Start of October 2021
End of Experiment End o December 2021


What type of support will be available to prepare the application?

The Guide for Applicants is the main reference document. It provides detailed information about the requirements of the evaluation and selection process.

For further information on the Open Call, in case of any doubts regarding the eligibility rules, the information that is to be provided in the Application Form, or if you encounter technical issues or problems with the Application Form, please contact SMART4ALL Helpdesk at helpdesk@smart4all-project.eu

The Helpdesk will also be available in the FundingBox Online Community in spaces at https://spaces.fundingbox.com/spaces/smart4all-helpdesk