Difference between revisions of "Knowledge Transfer Experiments FAQs Hun"

From SMART4ALL FAQ
Jump to navigation Jump to search
 
Line 159: Line 159:
 
A pályázókat az értékelés befejezése és a végső döntések meghozatala után tájékoztatják az eredményekről. Az elutasított pályázatok pályázói e-mailt kapnak, amelyben feltüntetik az elutasítás okait.
 
A pályázókat az értékelés befejezése és a végső döntések meghozatala után tájékoztatják az eredményekről. Az elutasított pályázatok pályázói e-mailt kapnak, amelyben feltüntetik az elutasítás okait.
  
<br><strong><h3>Will all the evaluation criteria have the same weight?</h3></strong></p>
+
<br><strong><h3>Minden értékelési kritériumnak azonos súlya lesz?</h3></strong></p>
Each evaluator will rank the application assigning a score from 0 to 5 for each criterion and produce an Individual Evaluation Report. The final score will be calculated as the weighted sum of the individual assessments provided by the Evaluators.</p>
+
Minden értékelő rangsorolja a pályázatot, egy 0-tól 5-ig terjedő pontszámot rendelve hozzá minden kritérium szerint, és Egyedi Értékelő Jelentést készít. A végső pontszámot az értékelők által benyújtott egyedi értékelések súlyozott összegeként számítják ki.</p>
Applicants including <b>at least 1 member of the SEE region</b> in their consortium will be given <b>1 extra point</b> to the overall score (obtained by adding the three individual criteria)</p>
+
Azok a pályázók, akik konzorciumukban <b>a SEE régió legalább 1 tagját</b> is magukban foglalják, <b>1 többletpontot</b> kapnak a (három egyedi kritérium összeadásával kapott) teljes pontszámhoz képest.</p>
To determine the final ranking, the weight of each criterion will be as follows:</p>
+
A végső rangsor meghatározásához az egyes kritériumok súlya a következő lesz:</p>
 
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;"
 
{| class="wikitable" style="font-weight:bold; text-align:center;"
 
|-
 
|-
! Criterion
+
! Kritérium
! Score Threshold
+
! Pontszám küszöbértéke
! weight
+
! súly
! weighted threshold
+
! súlyozott küszöbérték
 
|-
 
|-
| Excellence
+
| Kiválóság
 
| 3
 
| 3
 
| 1
 
| 1
 
| 3
 
| 3
 
|-
 
|-
| Impact
+
| Hatás
 
| 3
 
| 3
 
| 1.5
 
| 1.5
 
| 4.5
 
| 4.5
 
|-
 
|-
| Implementation
+
| Végrehajtás
 
| 3
 
| 3
 
| 1
 
| 1
 
| 3
 
| 3
 
|-
 
|-
| Inclusiveness of SEE partners
+
| SEE-partnerek tartalmazása
 
| colspan="3" | 1 extra point
 
| colspan="3" | 1 extra point
 
|-
 
|-
| COVID-19 solutions
+
| COVID-19 megoldások
 
| colspan="3" | 1 extra point
 
| colspan="3" | 1 extra point
 
|}</p>
 
|}</p>
<b>Ties</b> will be solved using the following criteria, in order:
+
 
 +
A holtversenyeket a következő kritériumok alapján döntjük el, sorrendben:
 
<ul>
 
<ul>
   <li>Number of partners from a SEE country in the consortium</li>
+
   <li>A konzorciumban részt vevő SEE-országokból származó partnerek száma</li>
   <li>Implementation score</li>
+
   <li>Végrehajtási pontszám</li>
   <li>Excellence score</li>
+
   <li>Kiválósági pontszám</li>
   <li>Impact score</li>
+
   <li>Ütközési pontszám</li>
 
</ul>
 
</ul>
  
<br><strong><h3>What costs are eligible in KTE? Do we need to detail them in the proposal?</h3></strong></p>
+
<br><strong><h3>Milyen költségek támogathatók a KTE-ben? Szükségünk van-e ezek részletezésére a javaslatban?</h3></strong></p>
The total financial support per KTE includes only the following cost forms:</p>
+
A KTE-re jutó teljes pénzügyi támogatás csak a következő költségformákat tartalmazza:</p>
 
<ul>
 
<ul>
   <li>Salaries or staff manpower needed to implement a granted specific KTE experiment.</li>
+
   <li>A támogatott KTE-kísérlet végrehajtásához szükséges fizetések vagy személyzeti munkaerő.</li>
   <li>Necessary travel, accommodation and subsistence costs for the member of the staff of the Sending organisation to be sent to the Host one (only applicable to those consortia applying for an EUR 8,000 funding support.</li>
+
   <li>A Küldő szervezet személyzetének tagjai számára szükséges utazási, szállás- és megélhetési költségek, amelyeket a Fogadó szervezet számára kell elküldeni (csak azokra a konzorciumokra vonatkozik, amelyek 8000 EUR összegű finanszírozási támogatást kérnek).</li>
   <li>Social security costs due by the Host organisation.</li>
+
   <li>A Fogadó szervezet által fizetendő társadalombiztosítási költségek.</li>
<li>Institutional environment requirements if any (hosting arrangement, infrastructure).</li>
+
<li>Intézményi környezetvédelmi követelmények, ha vannak ilyenek (fogadási intézkedések, infrastruktúra).</li>
 
</ul>
 
</ul>
The Financial Support reimburses 100% of the eligible costs of the Selected Third-Parties that are non-profit legal entities (universities and other academic institutes) and 70% of the eligible costs of the Selected Third-Parties that are for-profit legal entities (SMEs or Slightly Bigger Companies). However, these reimbursement rates have already been considered in the lump sum calculation and will not affect the distribution rate among partners as mentioned in section 2.7 of the Guide for Applicants.
+
A pénzügyi támogatás megtéríti a nonprofit jogi személyek (egyetemek és más tudományos intézmények) kiválasztott harmadik felek elszámolható költségeinek 100%-át, valamint a kiválasztott harmadik felek (kkv-k vagy valamivel nagyobb vállalatok) támogatható költségeinek 70%-át. Ezeket a visszatérítési arányokat azonban már figyelembe vették az egyösszegű számításban, és nem befolyásolják a partnerek közötti elosztási arányt, amint az a Pályázati útmutató 2.7. szakaszában szerepel.
  
<br><strong><h3>Will each member of the consortium receive the funds we are requesting?</h3></strong></p>
+
<br><strong><h3>A konzorcium minden tagja megkapja-e az általunk igényelt támogatásokat?</h3></strong></p>
Each selected applicant will sign the Sub-Grant Agreement with the SMART4ALL consortium. The funds awarded under the Sub-Grant Agreement are provided directly from the funds of the European Project SMART4ALL and are therefore funds owned by the European Commission.</p>
+
Minden kiválasztott pályázó aláírja az altámogatási megállapodást a SMART4ALL konzorciummal. Az altámogatási megállapodás alapján odaítélt pénzeszközöket közvetlenül a SMART4ALL európai projekt forrásaiból nyújtják, és ezért az Európai Bizottság tulajdonában lévő alapokból állnak.</p>
As mentioned above, the consortia will be <b>free</b> to distribute the requested funds among the two partners.  
+
Mint már említettük, a konzorciumok <b>szabadon</b> oszthatják el a kért pénzeszközöket a két partner között. A támogatást azonban a vezető partnernek fizetik ki, aki felelős a konzorciumon belüli elosztásáért.
However, the grant will be paid to the <b>Leading Partner</b> who will be responsible for its distribution within the consortium.
 
  
<br><strong><h3>When will we receive the funds?</h3></strong></p>
+
<br><strong><h3>Mikor kapjuk meg a támogatást?</h3></strong></p>
The SMART4ALL Financial Authority will make the payments to the Leading Partner of the KTE based on deliverable submission and approval by the SMART4ALL Mentoring Committee:</p>
+
A SMART4ALL Pénzügyi Hatóság a SMART4ALL Mentori Bizottság által benyújtott, teljesítendő beadványok és jóváhagyások alapján teljesíti a kifizetéseket a KTE vezető partnerének:</p>
 
{| class="wikitable" style="font-weight:bold;"
 
{| class="wikitable" style="font-weight:bold;"
 
|- style="text-align:center;"
 
|- style="text-align:center;"
! Deliverable
+
! Teljesítendő
! Submission date
+
! Beküldés dátuma
! Instalment (% of the lump sum)
+
! Részletfizetés (az egyösszegű összeg %-a)
 
|-
 
|-
| Inception Report
+
| Kezdeti jelentés
| 15 days after Sub-Grant Agreement Signature<br />
+
| 15 nappal az altámogatási megállapodás aláírása után<br />
 
| style="text-align:center;" | 50.0
 
| style="text-align:center;" | 50.0
 
|-
 
|-
| Final Report
+
| Zárójelentés
| End of Month 3
+
| A 3. hónap vége
 
| style="text-align:center;" | 50.0
 
| style="text-align:center;" | 50.0
 
|}
 
|}
The Inception Report will be an Individual Mentoring Plan that the selected applicants will have to define together with the coaches they will be assigned after the Sub-Grant Agreement signature.
+
A kezdő jelentés egy egyéni mentori terv lesz, amelyet a kiválasztott pályázóknak az alvállalkozói megállapodás aláírása után kijelölt mentorokkal együtt kell meghatározniuk
The Individual Mentoring Plan will include:</p>
+
Az egyéni mentorálási terv a következőket tartalmazza:</p>
 
<ul>
 
<ul>
   <li>The Technical and Business KPIs to be accomplished during the experiment.</li>
+
   <li>A kísérlet során megvalósítandó technikai és üzleti KPI-k.</li>
   <li>The template of the Final Report.</li>
+
   <li>A zárójelentés sablonja.</li>
 
</ul>
 
</ul>
  
<br><strong><h3>Will a consortium getting funded by KTE be able to apply to subsequent Open Calls from the SMART4ALL programme?</h3></strong></p>
+
<br><strong><h3>Pályázhat-e a KTE által finanszírozott konzorcium a SMART4ALL program későbbi nyílt pályázati felhívásaira?</h3></strong></p>
Yes, any consortium or any member of a consortium will be able to apply and get funding to subsequent SMART4ALL open calls, including other KTE open calls.</p>
+
Igen, bármely konzorcium vagy konzorcium bármely tagja pályázhat és kaphat finanszírozást a későbbi SMART4ALL nyílt felhívásokhoz, beleértve a KTE többi nyílt felhívását is.</p>
The only restriction is that, in total, an organisation will be able to request an amount of EUR 100,000.  
+
Az egyetlen korlátozás az, hogy egy szervezet összesen 100 000 EUR összeget igényelhet.  
  
<br><strong><h3>Does the ‘de minimis’ rule apply for KTE? Is there any additional restriction about funding?</h3></strong></p>
+
<br><strong><h3Vonatkozik-e a "de minimis" szabály a KTE-re? Van-e további korlátozás a finanszírozással kapcsolatban?</h3></strong></p>
No, the ‘de minimis’ rule will not apply in KTE nor any other SMART4ALL open call.</p>  
+
Nem, a "de minimis" szabály nem vonatkozik sem a KTE-re, sem más SMART4ALL nyílt felhívásra.</p>  
However, as per European Commission’s rules, financial support will not be awarded to individual legal entities that have already received more than EUR 100,000 via open calls from H2020 I4MS [https://i4ms.eu https://i4ms.eu] and SAE [https://smartanythingeverywhere.eu https://smartanythingeverywhere.eu] projects.</p>
+
Az Európai Bizottság szabályai szerint azonban nem ítélnek oda pénzügyi támogatást olyan individuális jogi személyeknek, amelyek a H2020 I4MS [https://i4ms.eu https://i4ms.eu] és a SAE [https://smartanythingeverywhere.eu EUR-t] projektek nyílt felhívásain keresztül már több mint 100 000 kaptak</p>
This limited amount does not include any EC contribution that your organisation receives or has received within an EU-funded project (within FP7 or H2020) as a beneficiary. Participation as a beneficiary within EU-funded projects does not affect the participation in SMART4ALL open calls.
+
Ez a korlátozott összeg nem tartalmazza azokat az EK-hozzájárulásokat, amelyeket az Ön szervezete kedvezményezettként kap vagy kapott egy uniós finanszírozású projekt keretében (a hetedik keretprogramon vagy a H2020-on belül). Az uniós finanszírozású projektek kedvezményezettjeként való részvétel nem befolyásolja a SMART4ALL nyílt pályázati felhívásokban való részvételt
  
<br><strong><h3>What is the schedule of the Open Call and Evaluation phases? </h3></strong></p>
+
<br><strong><h3>Mi a Nyílt Pályázati és Értékelési fázisok ütemezése? </h3></strong></p>
 
{| class="wikitable"  
 
{| class="wikitable"  
 
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
 
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
! Description
+
! Leírás
! Indicative Days
+
! Tájékoztató jellegű időpontok
 
|-
 
|-
| Second KTE Open Call Launch
+
A harmadik KTE nyílt felhívás indítása
| 15 March 2021 at 00:00 CET
+
| 2022. március 15., 00:00 CET
 
|-
 
|-
| Second KTE Open Call Deadline
+
| Harmadik KTE nyílt pályázati értékelés és kiválasztás
| 15 June 2021 at 18:00 CEST
+
| 2022. június-július
 
|-
 
|-
| Second KTE Open Call Evaluation and Selection
+
| Harmadik KTE nyílt pályázati határidő
| June-July 2021
+
| 2022. június 15., 18:00 CEST
 
|-
 
|-
| Consensus Meeting
+
| Konszenzusos ülés
| August 2021
+
| 2022. augusztus
 
|-
 
|-
| Communication of Results
+
| Az eredmények közlése
| August 2021
+
| 2022. augusztus
 
|-
 
|-
| Start of Experiment
+
| A kísérlet kezdete
| Start of October 2021
+
| 2022. október eleje
 
|-
 
|-
| End of Experiment
+
| A kísérlet vége
| End o December 2021
+
| 2022. december vége
 
|}
 
|}
  
<br><strong><h3>What type of support will be available to prepare the application? </h3></strong></p>
+
<br><strong><h3>Milyen támogatás áll majd rendelkezésre a pályázat elkészítéséhez? </h3></strong></p>
The Guide for Applicants is the main reference document. It provides detailed information about the requirements of the evaluation and selection process.</p>  
+
A pályázóknak szóló útmutató a fő referenciadokumentum. Részletes tájékoztatást nyújt az értékelési és kiválasztási folyamat követelményeiről.</p>  
For further information on the Open Call, in case of any doubts regarding the eligibility rules, the information that is to be provided in the Application Form, or if you encounter technical issues or problems with the Application Form, please contact SMART4ALL Helpdesk at [mailto:helpdesk@smart4all-project.eu helpdesk@smart4all-project.eu]</p>
+
A nyílt felhívással kapcsolatos további információkért, ha bármilyen kétség merülne fel a jogosultsági szabályokkal, a jelentkezési lapon megadandó információkkal kapcsolatban, vagy ha technikai jellegű problémákat tapasztal a jelentkezési lappal kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a SMART4ALL ügyfélszolgálattal [mailto:helpdesk@smart4all-project.eu helpdesk@smart4all-project.eu]</p>
The Helpdesk will also be available in the FundingBox Online Community in spaces at [https://spaces.fundingbox.com/spaces/smart4all-helpdesk https://spaces.fundingbox.com/spaces/smart4all-helpdesk]
+
Az ügyfélszolgálat a FundingBox Online Közösségben is elérhető lesz a  [https://spaces.fundingbox.com/spaces/smart4all-helpdesk https://spaces.fundingbox.com/spaces/smart4all-helpdesk] címen.

Latest revision as of 16:29, 28 May 2022

SMART4ALL Harmadik Nyílt Felhívás

A pályázat benyújtása 2022. március 15-én, közép-európai idő szerint 00:00 órakor kezdődik

A benyújtási határidő: 2022. június 15. 17:00 CEST


Gyakran ismételt kérdések


Miről szól a KTE?

A KTE a tudástranszfer kísérletek rövidítése. A KTE egy rövid, 3 hónapos gyakornoki kísérlet, ahol a Küldő szervezet személyzetének egy tagját egy másik országban székhellyel rendelkező Fogadó szervezetbe küldi annak érdekében, hogy átadjon bizonyos ismereteket a SMART4ALL technológiákkal és tématerületekkel kapcsolatban. A kedvezményezettek legfeljebb 8000 EUR-t kapnak a szakmai gyakorlat végrehajtásához nyújtott mobilitási támogatás fedezésére.


Ki pályázhat a KTE harmadik nyílt felhívására?

A felhívásban a következő szervezetek vehetnek részt:

● Egyetemek és más felsőoktatási intézmények.

● Kkv-k és a valamivel nagyobb vállalatok, a 2003/361-es uniós ajánlásban meghatározottak szerint. A valamivel nagyobb vállalatok olyan szervezetek, amelyek létszáma 500 alkalmazott alatt van, és forgalma nem éri el a 100 millió eurót.

● Rendszerintegrátorok és/vagy technológiai szolgáltatók, azaz a végfelhasználók igényeit kiszolgáló technológiatranszferre vagy rendszerintegrációra szakosodott bármely szervezet, feltéve, hogy a két korábbi kedvezményezett típus egyikébe sorolhatók.


Pályázhat-e két akadémiai szervezet a KTE nyílt felhívására?

Minden SMART4ALL nyílt felhívás megköveteli, hogy legalább egy résztvevő kkv/valamivel nagyobb vállalat legyen, és hogy ez a résztvevő legyen a vezető partner. Ezért két tudományos egység nem pályázhat együtt.

A lehetséges kombinációk a következők

Küldő Fogadó
Akadémiai Ipari
Ipari Akadémiai
Ipari Ipari


Hogyan találhatok olyan partnert, akivel jelentkezhetek?

A SMART4ALL Matchmaking & Partner Search Service segítségével hozzáférhet a SMART4ALL ökoszisztémához:

● Partnerkeresés a technológiai partnerek, valamint a technológiai és üzleti felek között, konkrét követelmények, ajánlatok és jellemzők alapján.

● Partnerkeresés SMART4ALL nyílt felhívásokra.


Jelentkezhetek-e akkor is, ha a Covid-19 korlátozások miatt nem tudok utazni?

Igen, azoknak a kedvezményezetteknek, akik a Covid-19 járvány miatti korlátozások miatt nem tudnak utazni, lehetőségük lesz arra, hogy a pénzügyi támogatás összegét legfeljebb 6000 EUR átalányösszegre módosítsák. Ezekben az esetekben a kísérlet távolról is végrehajtható. Ezt a döntést csak az altámogatási megállapodás (SGA) aláírása előtt lehet meghozni. Az SGA aláírását követően nem lehet változtatásokat tenni, és a kedvezményezettnek a megállapodásnak megfelelően kell elvégeznie a kísérletet.


Jelentkezhetek-e, ha nincs cégem, vagy nem vagyok tagja semmilyen akadémiai/ipari szervezetnek?

Nem, a KTE nyílt felhívásra való jelentkezéshez jogi személynek kell lennie, vagy részt kell vennie egy jogi személyben. Önnek alkalmazottnak kell lennie, ami azt jelenti:

Akadémiai szervezet esetében:

 • Korai stádiumú kutató (ESR): PhD-vel nem, és kevesebb mint 4 éves tapasztalattal rendelkező kutató;
 • Tapasztalt kutató (ER): PhD-vel vagy több mint 4 éves tapasztalattal rendelkező kutató.
 • • Más kutató (mester- vagy annál magasabb fokozattal rendelkező) harmadik szintű oktatási intézmények, kutatási infrastruktúrák, nonprofit szervezetek, jótékonysági (tudományos) alapítványok és állami kutatóközpontok alkalmazásában.

Ipari szervezet esetében:

 • Vezetői személyzet
 • Műszaki személyzet
 • Innovációs személyzet (azaz internet technológusok)
 • Egyéb személyzet


Jelentkezhetek-e, ha a SMART4ALL konzorcium egyik partnerének munkatársa vagyok?

Nem, a pályázóknak nem lehet tényleges és/vagy potenciális összeférhetetlensége a SMART4ALL kiválasztási folyamattal a teljes gyakornoki program során. Az összeférhetetlenség minden esetét külön-külön kell értékelni.


Az alkalmazottnak a szakmai gyakorlat teljes időtartamát a fogadó szervezetnél kell töltenie, vagy tölthet-e valamennyi időt a küldő szervezetben is?

Jellegénél és rövid időtartamánál fogva az alkalmazottnak a 3 hónapot a fogadó szervezetnél kell töltenie. Az utazás igazolására (kimenő és bejövő) repülőjegyek, vonatok vagy más nemzetközi közlekedési eszközök jegyei formájában lesz szükség. Azoknak a kedvezményezetteknek azonban, akik a Covid19-korlátozások miatt nem tudnak utazni, lehetőségük lesz arra, hogy a pénzügyi támogatás összegét legfeljebb 6000 EUR átalányösszegre módosítsák, és távolról hajtsák végre a kísérletet. Ezt a döntést csak az altámogatási megállapodás (SGA) aláírása előtt lehet meghozni. Az SGA aláírását követően nem lehet változtatásokat tenni, és a kedvezményezettnek a megállapodásnak megfelelően el kell végeznie a kísérletet.


Milyen tématerületek és technológiák állnak a SMART4ALL mögött?

A SMART4ALL a CLEC-re összpontosít, azaz az európai vezetőséggel és stratégiai jelentőséggel bíró SMART4ALL tématerületekre alkalmazott alacsony energiafelhasználású számítástechnikai technológiákra, beleértve, de nem kizárólagosan a következő SMART4ALL kompetenciaterületeket (lásd az alábbi összefoglaló táblázatot, amely a pályázóknak szóló útmutatóban érhető el):

SMART4ALL VERTICALS
S
M
A
R
T
4
A
L
L

C
O
M
P
E
T
E
N
C
E
DIGITIZED TRANSPORT DIGITIZED ENVIRONMENT DIGITIZED AGRICULTURE DIGITIZED ANYTHING
1. Green Transport
2. Smart mobility
3. Shared mobility
4. Robotics
5. New platforms for efficient
supply-demand matchmaking
6. Automotive electronics
7. Autonomous vehicles
8. Connected vehicles
9. Streamlining transport using big data
10. Aeronautics and space applications
11. Transport and Logistics
12. City Transport Mapping
1. Smartbuilding
2. Smarthome
3. Critical Infrastructure monitoring
4. Smart Hospitals
5. Water Polution monitoring
6. Smartgrids
7. Energy management
8. Environment monitoring
9. Bio-diversity
10. Wild/migratory animals monitoring
11. Smart industry
12. Data processing & data
visualization
1. Smart farming
2. AI inspired agriculture
3. Information based site specific applications
4. Demand driven, sustainable agriculture
5. Mobile plant, soil and environment sensors
6. Sensor networks – EU wide – cross-border
7. Field robotics and automation systems
8. UAV based agriculture and plant monitoring
9. Selective plant protection
10. Closed nutrient cycles
11. Agricultural decision support systems
12. Zero-energy food systems
13. Circular economy
14. Water, Energy and Food (WEF) efficiency
15. Revalorisation of agricultural waste
1. Human-machine Interaction
2. Digital Education
3. Industrial Automation
4. Machine Learning
5. Market Intelligence
6. Medical and Health Applications
7. Active & Healthy Ageing
8. Support for disabled persons
9. Cybersecurity
10. Data Mining and Big Data
11. Personal security
12. Additive Manufacturing (3D printing)
13. Augmented and Virtual Reality
14. Audio/Video Processing
15. Location-based Technologies
16. Web and Mobile Applications
17. Wireless Sensor Networks
18. Disaster management
19. Digital heritage
20. Telemedicine
21. Rehabilitation, wellness, fitness
22. E-commerce


Pályázhat-e konzorciumom, ha az indítványom a CLEC-ről (Customised Low-Energy Computing) szól, de a kompetenciaterületünk nem szerepel az előző listán?

Igen, pályázhat, feltéve, hogy indítványa a CLEC-re összpontosít, és bizonyítani tudja, hogy a négy tématerület egyikével foglalkozik. Amint azt a bevezetőben említettük, a fenti lista nem a kompetenciaterületek korlátozására szolgál, csupán egy iránymutató lista.


A SMART4ALL foglalkozik a COVID-19-cel? Hogyan?

A SMART4ALL különös figyelmet fog fordítani a COVID-19 kezelési válságot elősegítő CLEC-alkalmazásokra, valamint a válság előtti, alatti és utáni élet minden területére, a 7. pontban bemutatott tématerületekre összpontosítva.

Ebben a második KTE nyílt pályázati felhívásban a Covid-19 válságból eredő jelenlegi és jövőbeli problémákkal foglalkozó indítványok 1 többletpontot kapnak a teljes pontszámhoz képest, amint azt a pályázati útmutató 4.2. szakasza kifejti.


Mely országok jogosultak a SMART4ALL-ra?

A KTE Nyílt Felhívásra a következő országok jogosultak

• az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország.

• a Horizon 2020-hoz kapcsolódó országok (azok, amelyek a Horizont 2020 rendelet 7. cikkében meghatározott megállapodást írtak alá az Unióval): a legfrissebb információk arról, hogy mely országok tartoznak ide, vagy vannak éppen társulási folyamatban a Horizon 2020-hoz, a következő címen találhatók: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf

• Bármely más délkelet-európai (SEE) ország, amely nem szerepel a fentiekben, de szerepel a H2020 munkaprogram A. mellékletében

• • Egyesült Királyság. Továbbá, mivel a SMART4ALL egyik célja a digitális átalakulás támogatása határokon átnyúló kísérletek révén a főként európai országokban, amelyek alulreprezentáltak az európai finanszírozási rendszerekben, előnyben részesülnek azok a konzorciumok, amelyekben legalább egy tag szerepel a délkelet-európai tagállamok egyikéből: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Görögország, Magyarország, Koszovó, Moldova, Montenegró, Észak-Macedónia, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Szerbia. Azok a pályázatok, amelyek konzorciumukban a SEE régió legalább 1 tagját bevonják, 1 többletpontot kapnak a teljes pontszámhoz képest.


Pályázhat-e konzorcium, ha a két szervezet ugyanabból a támogatható országból származik??

Nem, a KTE és az összes SMART4ALL kísérlet határokon átnyúló lesz. A KTE esetében a kérelmező konzorciumok két tagjának két különböző országból kell származnia a támogatható országok jegyzékében.


Egy konzorcium vagy egy konzorcium tagja benyújthat-e egynél több pályázatot?

A második KTE Nyílt Felhívásra bármely jogi személy annyi konzorciumban jelentkezhet, amennyit csak akar, de a fogadó szervezethez küldendő munkatárs csak egy konzorciumban vehet részt.


Mit tartalmaz a KTE Nyílt Felhívásra kiírt jelentkezési lap?

A pályázatokat a SMART4ALL mikrowebhelyen keresztül kell benyújtani: https://smart4all-2nd-kte.fundingbox.com

A más módon benyújtott pályázatokat nem veszik figyelembe finanszírozásra.

Minden pályázót arra kérünk, hogy a teljes kérelem benyújtása érdekében töltse ki a Tájékoztatott hozzájárulási űrlapot.

Az online platformon keresztül benyújtott javaslatok a következő szakaszokat tartalmazzák:

● Kapcsolattartási adatok

● Tájékoztatás az 1. számú partnerről: KÜLDŐ szervezet

● Tájékoztatás a 2. számú partnerről: FOGADÓ szervezet

● A KÜLDŐ szervezet munkatársának profilja

● KTE kulcsadatok

● A KTE leírása

 • o (pontozott) KIVÁLÓSÁG
 • o (pontozott) HATÁS
 • o (pontozott) VÉGREHAJTÁS

● Covid-19-cel kapcsolatos megoldások

● Etikai kérdések, adatvédelem

● Statisztikai célú kérdések

● Becsületnyilatkozat és az összeférhetetlenség hiánya – elfogadás

● Tájékoztatott hozzájárulási nyilatkozat – elfogadás

● Személyes adatok feldolgozása – tájékoztatási záradék elfogadása

A pályázatok értékeléséhez nem kell figyelembe venni azokat a további anyagokat, amelyeket nem vettek fel és nem kértek kifejezetten az online jelentkezési lapon. Az indítványban nem szereplő adatokat nem vesszük figyelembe. A SMART4ALL konzorcium mindent megtesz annak érdekében, hogy az összes megadott adatot bizalmasan kezelje; a kétségek elkerülése végett azonban a felperes kizárólagos felelősséggel tartozik bizalmas információinak ilyenként való feltüntetéséért. Ha az indítvány bármilyen okból, beleértve az enyhítő körülményeket is, nem érkezik meg időben, az az indítvány elutasítását eredményezi.

A kérelmezők kizárólagosan felelősek a formanyomtatvány teljességének ellenőrzéséért. Az formanyomtatványon nem szereplő adatokat az értékelés során nem vesszük figyelembe, függetlenül attól, hogy miért nem szerepelnek a jegyzékben.


Mennyi ideig tart a kérelem kitöltése?

A jelentkezési lap sikeres kitöltéséhez valószínűleg 1-2 napos írásra lesz szüksége, de úgy gondoljuk, hogy csapata olyan tagokból áll, akik szakterületükre szakosodtak, így a feladatok szétosztásával hatékonyabbé tehető a folyamat. Hozzá tud adni közreműködőket a jelentkezéshez, hogy minden csapattag kezelni tudja a saját területetét, és gyorsabban végezhessen.

Figyelembe véve, hogy az online jelentkezési lap egyes szakaszaiban konkrét karakterkorlátokat állapítottak meg, javasoljuk, hogy jelentkezését a kért információkra összpontosítsa, szem előtt tartva a nyílt felhívás által lefedett kihívásokat és területeket.

Azt is javasoljuk, hogy az utolsó pillanatban felmerülő körülmények elkerülése érdekében jóval a határidő előtt kezdje el a benyújtási folyamatot.


Mikor van a pályázat benyújtásának határideje?

A pályázatokat a nyílt felhívásban közzétett záró időpontig és napig kell benyújtani. Csak a határidő előtt benyújtott pályázatokat fogadjuk el. A felhívás lezárását követően a beérkezett pályázatok kiegészítéseit vagy módosításait nem vesszük figyelembe.

A felhívás határideje 2021. június 15. (közép-európai idő szerint 18:00).


Mi a kiválasztási eljárás és mennyi ideig tart?

A kiválasztási folyamat a következő:

S4a.png

Általános jogosultsági ellenőrzés:

A pályázat akkor tekinthető értékelésre jogosultnak, ha megfelel az alábbi feltételeknek:

● az online pályázati sablont szükség szerint kitöltötték,

● az indítványt a nyílt pályázati szövegben foglaltak szerint a zárónapig nyújtották be, és

● teljesültek a 3. szakaszban meghatározott támogathatósági feltételek.

Azokat a pályázatokat, amelyek nem felelnek meg minden feltételnek, nem veszik figyelembe az értékelés során.

Külső értékelés

A pályázatokat a következő kritériumok alapján értékelik:

KIVÁLÓSÁG, HATÁS ÉS VÉGREHAJTÁS. További részletek a pályázati útmutató 4.2. szakaszában találhatók.

Konszenzusos szakasz

A konszenzusos ülésen választják ki a pénzügyi támogatásban részesített javaslatokat.

Hivatalos döntés

A pénzügyi támogatás hivatalos döntése a SMART4ALL finanszírozási megállapodás aláírásától függ. Ehhez a kiválasztott pályázókat felkérik, hogy a velük közölt határidőn belül nyújtsanak be dokumentumokat hivatalos állapotukról (a részletekért kérjük, olvassa el a gyakran ismételt kérdések dokumentumát). Ha a kiválasztott kérelmező nem nyújtja be időben a kért dokumentumokat, egyértelmű és ésszerű indoklás nélkül, akkor azt kizárják a további hivatalos jogi értékelésből. Abban az esetben, ha a pályázó konzorcium egyik tagja megtagadja a finanszírozási megállapodás aláírását, az indítványt kizárják a pénzügyi támogatásból. A fent említett esetek valamelyikének előfordulása esetén az eredetileg elutasított legmagasabb értékelésű javaslatot beadó pályázót nyilvánítják nyertesnek, amelyről a kiválasztási bizottság hivatalos ülésén dönt a konzorcium.

Kommunikáció az értékelés után

A pályázókat az értékelés befejezése és a végső döntések meghozatala után tájékoztatják az eredményekről. Az elutasított pályázatok pályázói e-mailt kapnak, amelyben feltüntetik az elutasítás okait.


Minden értékelési kritériumnak azonos súlya lesz?

Minden értékelő rangsorolja a pályázatot, egy 0-tól 5-ig terjedő pontszámot rendelve hozzá minden kritérium szerint, és Egyedi Értékelő Jelentést készít. A végső pontszámot az értékelők által benyújtott egyedi értékelések súlyozott összegeként számítják ki.

Azok a pályázók, akik konzorciumukban a SEE régió legalább 1 tagját is magukban foglalják, 1 többletpontot kapnak a (három egyedi kritérium összeadásával kapott) teljes pontszámhoz képest.

A végső rangsor meghatározásához az egyes kritériumok súlya a következő lesz:

Kritérium Pontszám küszöbértéke súly súlyozott küszöbérték
Kiválóság 3 1 3
Hatás 3 1.5 4.5
Végrehajtás 3 1 3
SEE-partnerek tartalmazása 1 extra point
COVID-19 megoldások 1 extra point

A holtversenyeket a következő kritériumok alapján döntjük el, sorrendben:

 • A konzorciumban részt vevő SEE-országokból származó partnerek száma
 • Végrehajtási pontszám
 • Kiválósági pontszám
 • Ütközési pontszám


Milyen költségek támogathatók a KTE-ben? Szükségünk van-e ezek részletezésére a javaslatban?

A KTE-re jutó teljes pénzügyi támogatás csak a következő költségformákat tartalmazza:

 • A támogatott KTE-kísérlet végrehajtásához szükséges fizetések vagy személyzeti munkaerő.
 • A Küldő szervezet személyzetének tagjai számára szükséges utazási, szállás- és megélhetési költségek, amelyeket a Fogadó szervezet számára kell elküldeni (csak azokra a konzorciumokra vonatkozik, amelyek 8000 EUR összegű finanszírozási támogatást kérnek).
 • A Fogadó szervezet által fizetendő társadalombiztosítási költségek.
 • Intézményi környezetvédelmi követelmények, ha vannak ilyenek (fogadási intézkedések, infrastruktúra).

A pénzügyi támogatás megtéríti a nonprofit jogi személyek (egyetemek és más tudományos intézmények) kiválasztott harmadik felek elszámolható költségeinek 100%-át, valamint a kiválasztott harmadik felek (kkv-k vagy valamivel nagyobb vállalatok) támogatható költségeinek 70%-át. Ezeket a visszatérítési arányokat azonban már figyelembe vették az egyösszegű számításban, és nem befolyásolják a partnerek közötti elosztási arányt, amint az a Pályázati útmutató 2.7. szakaszában szerepel.


A konzorcium minden tagja megkapja-e az általunk igényelt támogatásokat?

Minden kiválasztott pályázó aláírja az altámogatási megállapodást a SMART4ALL konzorciummal. Az altámogatási megállapodás alapján odaítélt pénzeszközöket közvetlenül a SMART4ALL európai projekt forrásaiból nyújtják, és ezért az Európai Bizottság tulajdonában lévő alapokból állnak.

Mint már említettük, a konzorciumok szabadon oszthatják el a kért pénzeszközöket a két partner között. A támogatást azonban a vezető partnernek fizetik ki, aki felelős a konzorciumon belüli elosztásáért.


Mikor kapjuk meg a támogatást?

A SMART4ALL Pénzügyi Hatóság a SMART4ALL Mentori Bizottság által benyújtott, teljesítendő beadványok és jóváhagyások alapján teljesíti a kifizetéseket a KTE vezető partnerének:

Teljesítendő Beküldés dátuma Részletfizetés (az egyösszegű összeg %-a)
Kezdeti jelentés 15 nappal az altámogatási megállapodás aláírása után
50.0
Zárójelentés A 3. hónap vége 50.0

A kezdő jelentés egy egyéni mentori terv lesz, amelyet a kiválasztott pályázóknak az alvállalkozói megállapodás aláírása után kijelölt mentorokkal együtt kell meghatározniuk

Az egyéni mentorálási terv a következőket tartalmazza:

 • A kísérlet során megvalósítandó technikai és üzleti KPI-k.
 • A zárójelentés sablonja.


Pályázhat-e a KTE által finanszírozott konzorcium a SMART4ALL program későbbi nyílt pályázati felhívásaira?

Igen, bármely konzorcium vagy konzorcium bármely tagja pályázhat és kaphat finanszírozást a későbbi SMART4ALL nyílt felhívásokhoz, beleértve a KTE többi nyílt felhívását is.

Az egyetlen korlátozás az, hogy egy szervezet összesen 100 000 EUR összeget igényelhet.


<h3Vonatkozik-e a "de minimis" szabály a KTE-re? Van-e további korlátozás a finanszírozással kapcsolatban?

Nem, a "de minimis" szabály nem vonatkozik sem a KTE-re, sem más SMART4ALL nyílt felhívásra.

Az Európai Bizottság szabályai szerint azonban nem ítélnek oda pénzügyi támogatást olyan individuális jogi személyeknek, amelyek a H2020 I4MS https://i4ms.eu és a SAE EUR-t projektek nyílt felhívásain keresztül már több mint 100 000 kaptak

Ez a korlátozott összeg nem tartalmazza azokat az EK-hozzájárulásokat, amelyeket az Ön szervezete kedvezményezettként kap vagy kapott egy uniós finanszírozású projekt keretében (a hetedik keretprogramon vagy a H2020-on belül). Az uniós finanszírozású projektek kedvezményezettjeként való részvétel nem befolyásolja a SMART4ALL nyílt pályázati felhívásokban való részvételt


Mi a Nyílt Pályázati és Értékelési fázisok ütemezése?

A harmadik KTE nyílt felhívás indítása
Leírás Tájékoztató jellegű időpontok
2022. március 15., 00:00 CET
Harmadik KTE nyílt pályázati értékelés és kiválasztás 2022. június-július
Harmadik KTE nyílt pályázati határidő 2022. június 15., 18:00 CEST
Konszenzusos ülés 2022. augusztus
Az eredmények közlése 2022. augusztus
A kísérlet kezdete 2022. október eleje
A kísérlet vége 2022. december vége


Milyen támogatás áll majd rendelkezésre a pályázat elkészítéséhez?

A pályázóknak szóló útmutató a fő referenciadokumentum. Részletes tájékoztatást nyújt az értékelési és kiválasztási folyamat követelményeiről.

A nyílt felhívással kapcsolatos további információkért, ha bármilyen kétség merülne fel a jogosultsági szabályokkal, a jelentkezési lapon megadandó információkkal kapcsolatban, vagy ha technikai jellegű problémákat tapasztal a jelentkezési lappal kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a SMART4ALL ügyfélszolgálattal helpdesk@smart4all-project.eu

Az ügyfélszolgálat a FundingBox Online Közösségben is elérhető lesz a https://spaces.fundingbox.com/spaces/smart4all-helpdesk címen.